Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 26/2019

kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Hněvkovice, vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

zrušeno dne 15. 5. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2548/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní nádrži Hněvkovice vodní plochu, která je umístěna na Vltavě, v ř. km 215,00–216,10, při pravém břehu, a je tvořena pásem vodní plochy o délce 1100 m a šířce 50 m až 100 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každý den v době od 09:00 hod do 19:00 hod v době od 1. května do 30. září.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 275 m souběžně s pravým břehem. Vzdálenost bójí od břehu bude 50 m až 100 m. Na začátku a konci vymezené plochy (ř. km 215,00 a ř. km 216,10) bude umístěna vždy jedna další bóje ve vzdálenosti 50 m od břehu. Celkem bude umístěno 7 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.
 3. Na začátku takto vymezené vodní plochy v ř. km 215,00 bude osazen břehový signální znak E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy (okrajový znak). Uprostřed vymezené plochy v ř. km 215,55 bude osazen břehový signální znak E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy (průběžný znak). Na konci vymezené vodní plochy v ř. km 216,10 bude osazen břehový signální znak E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy (okrajový znak) ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.
 4. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bílé barvy bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod všemi uvedenými břehovými signálními znaky bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

  Denně od 1. 5. do 30. 9.
  9–19 hod
  Max. 2 plavidla

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 5. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou, upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na břehu u středového znaku v ř. km 215,55. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 6. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 2 plavidla.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí být vybaveno vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení je součástí plavidla a je z něj ovládáno.
 9. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše, umístěné na vodní nádrži Hněvkovice, dne 27.03.2019 v zasedací místnosti správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, na VD Hněvkovice, za účasti správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, a zástupců Sportovního svazu elektrárny Temelín, z.s., Klubu vodního lyžování, IČ: 48201227, se sídlem 373 05 Temelín – elektrárna. Zástupce Magistrátu města České Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí – vodoprávního úřadu, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, se z jednání omluvil.

Na jednání byly projednány technické parametry vymezené vodní plochy včetně jejího umístění, rozměrů, návrhu plavebního značení, provozní doby, maximálního počtu plavidel a celkové doby, po kterou bude vymezená plocha provozována.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé ze zmíněného projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování a k zajištění plavební bezpečnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 8. dubna 2019

Sejmuto dne 24. 4. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 2548/PH/19

Obdrží:

 • Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Dotčené orgány státní správy

 • Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí – vodoprávní úřad, nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2, 370 92 České Budějovice

Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět