Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 27/2019

kterým se na vodní nádrži Slapy vymezuje část vodní cesty Vltava pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů

zrušeno dne 20. 5. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2829/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní nádrži Slapy vodní plochu, která je umístěna na Vltavě, při pravém břehu, v ř. km 95,60–95,85 v k. ú. obce Rabyně a je tvořena pásem vodní plochy o délce 300 m a šířce do 80 m od pravého břehu.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry je možné provozovat každý den mimo nedělí a státních svátků od 09:00 hod do 19:00 hod v době od 1. června do 30. září.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 100 m souběžně s pravým břehem. Vzdálenost bójí od břehu bude do 80 m. Na začátku a konci vymezené plochy (ř. km 95,60 a ř. km 95,85) bude umístěna vždy jedna další bóje ve vzdálenosti 40 m od břehu. Celkem bude umístěno 6 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.
 3. Na začátku plochy v ř. km 95,60 a na konci plochy v ř. km 95,85 bude signální břehový znak E. 24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 300 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

  Denně od 1. 6. do 30. 9.
  Mimo Ne a státní svátky
  09–19 hod
  Max. 2 plavidla

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 2 plavidla.
 5. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 6. Provozování vodních skútrů se povoluje na dobu 1 roku od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů – na vymezené vodní ploše umístěné na vodní nádrži Slapy dne 09.04.2019 v zasedací místnosti úřadu obce Rabyně, Blaženice 16, 257 44 Netvořice, za účasti zástupce obce Rabyně a správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik. Obec Rabyně souhlasí se zřízením vymezené vodní plochy v navrženém rozsahu 300 m x 80 m a s provozní dobou od 9:00 do 19:00 hodin mimo neděle a státní svátky na zkušební dobu 1 roku.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé z tohoto projednání, jež se vztahují k provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností a k zajištění plavební bezpečnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

 

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 11. dubna 2019

Sejmuto dne 27. 4. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 2829/PH/19

Obdrží:

 • Obec Rabyně, Blaženice 16, 257 44 Netvořice

Dotčený orgán státní správy

 • MěÚ Benešov, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Obec Rabyně, Blaženice 16, 257 44 Netvořice

Obec Rabyně se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět