Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 29/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 4. 7. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1018/PR/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě přehradní nádrž Dalešice,

ř. km 70,4 v době od 10:00 hod do 10:15 hod
ř. km 66,9 v době od 10:15 hod do 10:40 hod
ř. km 67,1 v době od 10:20 hod do 11:00 hod (Popůvská zátoka)
ř. km 70,7 v době od 10:45 hod do 11:50 hod
ř. km 72,15 v době od 10:55 hod do 12:05 hod
ř. km 74,4 v době od 11:15 hod do 12:45 hod
ř. km 75,8 v době od 11:25 hod do 13:20 hod

dne 20. 07. 2019.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

V uvedenou dobu je zastaven veškerý plavební provoz vyjma osobní lodní dopravy v jednotlivých úsecích tak, že plavidla pořadatele budou umístěna kolmo ke směru toku a osazena na přídi a na zádi signálním znakem A.1f velikosti 1,0 x 1,0m. Zastavení plavby bude zajištěno ze strany pořadatele řádně poučenými osobami.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 30. 11. 2018 požádal spolek 4Motion z.s. o povolení sportovní akce „Závod Swimrun Dalešice“ na vodní cestě řeka Jihlava, přehradní nádrži Dalešice, konané dne
20. 07. 2019.

Podmínky pro pořádání závodů stanovila Státní plavební správa s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu v místě pořádání závodů v souladu se zněním zákona o vnitrozemské plavbě a vyhlášky č. 67/2015 Sb. Vzhledem k okolnostem závodu se Státní plavební správa rozhodla k úpravě plavebního provozu tak, jak je uvedeno v bodě 1.

Státní plavební správa projednala tento návrh s dotčenými orgány státní správy.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Přerov. Státní plavební správa – pobočka Přerov vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 29. 4. 2019

Sejmuto dne 15. 5. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Čj.: 1018/PR/19

Obdrží

Navrhovatel

 • 4Motion z.s., K Olympiku 563/2, 186 00 Praha 8

Dotčený orgán státní správy

 • MěU Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč
 • MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou
 • K vyvěšení na úřední desku
 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice
 • Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 00 Přerov
 • Obec Dalešice, Dalešice 87, 675 54 Dalešice
 • Obec Hartvíkovice, Hartvíkovice 31, 675 76 Hartvíkovice
 • Obec Koněšín, Koněšín 145, 675 02 Koněšín
 • Obec Kozlany, Kozlany 12, 675 02 Koněšín
 • Obec Kramolín, Kramolín 10, 675 77 Kramolín
 • Obec Popůvky, Popůvky 17, 675 75 Popůvky
 • Obec Stropešín, Stropešín 3, 675 55 Hrotovice
 • Obec Třebenice, Třebenice 58, 675 52 Lipník u Hrotovic
 • Obec Třesov, Třesov 6, 675 67 Třesov

Obce Dalešice, Hartvíkovice, Koněšín, Kozlany, Kramolín, Popůvky, Stropešín, Třebenice a Třesov se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět