Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 30/2019

kterým se na vodní cestě Vltava vymezuje část vodní cesty pro plutí malých plavidel – jetsurfů, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n) zákona o vnitrozemské plavbě

zrušeno dne 13. 7. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5130/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní cestě Vltava vodní plochu, která je umístěna při pravém břehu, v ř. km 46,88–47,25, a je tvořena pásem vodní plochy o délce 370 m a šířce 30 až 40 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Jetsurfy je možné provozovat každý den od 09:00 hodin do 19:00 hodin v době od 1. května do 30. září.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování jetsurfů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti cca 70 m souběžně s pravým břehem. Vzdálenost bójí od břehu bude do 40 m. Na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna vždy jedna další bóje ve vzdálenosti 20 m od břehu. Celkem bude umístěno 7 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování jetsurfů v žádném případě překračovány.
 3. Na začátku plochy v ř. km 46,88 a na konci plochy v ř. km 47,25 budou osazeny břehové signální znaky E.16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 370 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

  Pouze jetsurfy
  Denně od 1. 5. do 30. 9.
  9–19 hod. max. 3 jetsurfy
  Pozor, u břehu omezená hloubka

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 3 plavidla – jetsurfy.
 5. Plavba jetsurfů mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu, musí probíhat bez použití vlastního strojního pohonu.
 6. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a přilbu.
 7. Provozování jetsurfů není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 8. Uživatel vymezené vodní plochy se před jejím využitím seznámí s podmínkami provozu, pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří si možnost využití plochy v blízkosti břehu s ohledem na omezenou plavební hloubku a přirozený sklon břehů.
 9. Provozovatel nebo vůdce jetsurfu musí učinit všechna opatření, aby při jeho provozování nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna mimo vodní plochu a tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy. V případě, že dojde ke znečištění vod nebo ohrožení její kvality, je provozovatel nebo vůdce jetsurfu povinen ohlásit vzniklou situaci příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 10. Provozování jetsurfů se povoluje na dobu dvou let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro plutí malých plavidel (zde jetsurfů), při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n) zákona o vnitrozemské plavbě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa svolala k předběžnému projednání návrhu opatření obecné povahy ústní jednání, jež se uskutečnilo v pondělí dne 06.03.2019 v zasedací místnosti ředitelství Státní plavební správy, Jankovcova 4, Praha 7. Na jednání bylo domluveno, že odbor ochrany prostředí (vodoprávní úřad) Magistrátu hlavního města Prahy nemá k vymezení plochy připomínek a Městská část Praha 7 se k předloženému návrhu vyjádří písemně. Písemné stanovisko Městské části Praha 7 ke zřízení uvedené vodní plochy pro provoz jetsurfů bylo doručeno dne 24.05.2019. Městská část Praha 7 s umístěním vymezené vodní plochy pro provoz jetsurfů v navržené lokalitě nesouhlasí, a to z následujících důvodů:

 1. Křížení nástupu jetsurfů na vodní hladinu s budoucí frekventovanou cyklostezkou, která je v procesu povolování stavby. Budoucí vysokou vytíženost cyklostezky lze odvodit od využívání již vybudovaných navazujících úseků na pravém břehu. Její umístění nebylo s umístěním vodní plochy pro provoz jetsurfů koordinováno. Je zde vysoké riziko vzniku kolizí rychle jedoucích bruslařů a cyklistů s uživateli vymezené vodní plochy.
 2. Šíření hluku z motorových plavidel jetsurfů, který bude ovlivňovat rekreační aktivity a obytné domy na protějším břehu řeky. MČ Praha 7 plánuje vybudovat na levém břehu přímo naproti záměru městský nábřežní park, pro tento záměr jí již byly svěřeny pozemky a probíhají první úpravy ke zkvalitnění stávající plochy zeleně pro užívání území pro rekreační aktivity.

Stanovisko Městské části Praha 7 Státní plavební správa vypořádává takto:

Ad 1) V předmětné lokalitě jsou dosud situovány nikoliv stezky pouze pro cyklisty, ale stezky pro chodce a cyklisty. Na těchto stezkách se legitimně pohybují vedle cyklistů rodiče s dětmi či kočárky, vozíčkáři nebo majitelé se svými psy a další uživatelé. Vzhledem k uvedeným uživatelům stezky je zavádějící označovat za problematickou situaci, kdy provozovatel jetsurfu o hmotnosti do 15 kg s tímto zařízením v rukách překročí uvedenou stezku a dále bude svou činnost provozovat již jen na vodní ploše.

Ad 2) Problematika hluku je obecně řešena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Další podrobnosti a zapracování příslušných předpisů Evropské unie obsahuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro velmi specifickou činnost, jakou je provoz jetsurfů na sledované vodní cestě, však není v uvedených předpisech stanoven hygienický limit hluku a zatížení hlukem tedy nelze hodnotit ve vztahu k závazným hygienickým limitům. Přesto se touto problematikou Státní plavební správa zabývá a má k dispozici protokol autorizované zkušebny hluku o měření hluku vyzařovaného malým plavidlem jetsurf za bezvětří při otáčkách motoru 7250 ot/min. V průběhu měření byla mezi plavidlem a měřícím zařízením volná vodní hladina, na vzdálenost 25 m byla zjištěna při opakovaném měření maximální hladina akustického tlaku během proplutí plavidla 61 dB. Vzhledem k průměrné šířce vodního toku Vltava v prostoru vymezené vodní plochy 130 m se bude jetsurf pohybovat ve vzdálenosti 90–130 m od břehového pozemku, na který teprve bude navazovat případný městský nábřežní park. Dostupné údaje lze při absenci hygienických limitů pro provoz jetsurfů porovnat s hygienickým limitem pro hluk z dopravy na místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích pro denní dobu s hodnotou 55 dB, jelikož hluk z provozu jetsurfů může být vnímán obdobně jako hluk z provozu na místních komunikacích a jetsurfy je možno ve vymezené vodní ploše provozovat pouze v rozmezí od 9:00 hodin do 19:00 hodin. Při maximální hladině akustického tlaku 61 dB při proplutí jetsurfu ve vzdálenosti 25 m je zřejmé, že tento provoz nemůže vést k překročení uvedeného limitu 55 dB na vzdálenost 90 metrů a větší. Dále je třeba uvést, že vzhledem k plánovaným změnám na obou březích předmětné lokality se plocha pro provoz jetsurfů vymezuje prozatím pouze na dva roky, během kterých budou získány další zkušenosti, a bude možné projednat případnou úpravu podmínek jejího provozu, jako je např. zkrácení provozní doby, vyloučení provozu např. o svátcích či další omezení počtu provozovaných jetsurfů, v krajním případě i ukončení jejího provozu.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou. Zkušenosti z jiných lokalit ukazují, že vymezení plochy pro tyto aktivity snižuje četnost porušování pravidel plavebního provozu nebo nerespektování plavebního značení v běžném plavebním provozu. Vznik vymezené plochy, kterou Praha dosud nedisponuje, tedy přispívá ke zvýšení bezpečnosti účastníků plavebního provozu. Státní plavební správa bude nadále usilovat o vymezení plochy pro provoz jetsurfů i v jiné části hlavního města Prahy, aby se zatížení touto činností rozložilo do více lokalit.

Výběr lokality je vhodný i z hlediska posouzení intenzity plavebního provozu. V této lokalitě se již v malém rozsahu vyskytují osobní motorové lodě a je zde nevýznamný provoz nákladní vodní dopravy. Vodní cesta je v tomto úseku dostatečně široká tak, aby nedošlo vymezením vodní plochy k žádnému ohrožení plavebního provozu. Navíc se jedná o lokalitu, která je určena k volnočasovým aktivitám, ke kterým provoz jetsurfů také náleží.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 13. června 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 5130/PH/19

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • Magistrát hl. města Prahy, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1
 • Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8
 • Městská část Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice
 • Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8
 • Městská část Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8, a Městská část Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7, se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět