Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 31/2019

kterým se na vodní cestě Vltava, na nádrži vodního díla Vrané nad Vltavou, vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů

zrušeno dne 31. 7. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5374/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na nádrži vodního díla Vrané nad Vltavou vodní plochu, která je umístěna na Vltavě, při pravém břehu, v ř. km 76,20 až ř. km 76,60 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 80 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry je možné provozovat každý den od 10 hod do 17 hod v době od 1. 6. do 30. 9. daného kalendářního roku.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Pět bójí bude umístěno ve vzdálenosti 100 m od sebe souběžně s pravým břehem. Vzdálenost těchto bójí bude 80 m od břehu. Na začátku a na konci vyznačeného prostoru bude na kolmici k pravému břehu umístěna vždy jedna další bóje tak, že tato bóje bude ve středu těchto bočních stran. Celkem bude tedy umístěno 7 bójí. Bóje budou válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování vodních skútrů v žádném případě překračovány.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 400 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

  Denně od 1. 6. do 30. 9.
  10–17 hod
  Max. 2 plavidla

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně max. dvě plavidla
 5. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 6. Provozování vodních skútrů se povoluje na dobu do 30.09.2020 od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů – a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů – na vymezené vodní ploše umístěné na Vltavě, při pravém břehu, v ř. km 76,20 až ř. km 76,60 dne 19.06.2019 v sídle OÚ Městyse Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle, za účasti zástupců Městyse Davle, obce Měchenice a správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik.

Na jednání byly domluveny a upraveny na návrh zástupců obcí parametry vymezené vodní plochy tak, že provozní doba bude od 1. 6. do 30. 9. v délce trvání dva roky, denní provozní doba bude od 10 hodin do 17 hodin s max. počtem dvou vodních skútrů provozovaných najednou.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé ze zmíněného projednání, jež se vztahují k provozování výše uvedené vodní plochy a k zajištění plavební bezpečnosti, jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

 

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 21. června 2019

Sejmuto dne ...

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 5374/PH/19

Obdrží:

Dotčené orgány státní správy

 • MěÚ Černošice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2
 • Obec Měchenice, Hlavní 4, 252 06, Měchenice
 • Městys Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle Obec

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice
 • Obec Měchenice, Hlavní 4, 252 06, Měchenice
 • Městys Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle Obec

Obec Měchenice a Městys Davle se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět