Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 32/2019

kterým se na přehradní nádrži Dalešice vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů

zrušeno dne 9. 10. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3442/PR/19 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na přehradní nádrži Dalešice vodní plochu, která je umístěna v „Popůvské zátoce“ o délce cca 510 m a využitelné šířce cca 130 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování, vodní skútry a jetsurfy je možné provozovat každý den mimo neděle a státní svátky od 10:00 hod do 17:00 hod v době od 1. června do 30. září.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování vodních skútrů a jetsurfů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Celkem bude umístěno 5 bójí. Bóje budou rozmístěny ve dvou přímých liniích (1. linie/bóje 1–3, 2. linie/bóje 4, 5) následovně:
  • Bóje č. 1 – 3 budou osazeny ve vzdálenosti cca 20 m od ústí „Popůvské zátoky“ ve vzdálenosti cca 50 m od břehů zátoky, bóje č. 2 bude osazena uprostřed mezi bójemi č. 1, 3.
  • Bóje č. 4, 5 budou osazeny ve vzdálenosti cca 510 m od „ústí Popůvské zátoky“, ve vzdálenosti cca 50 m od břehů zátoky.

  Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů v žádném případě překračovány.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou na pravém břehu a levém břehu „Popůvské zátoky“ osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ a břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.

  Signální znaky budou umístěny takto:

  Znaky č. 1 (dle situačního nákresu) souřadnice – 49° 8´ 49, 19´´ N, 16° 6´ 34,31´´ E.
  Znaky č. 2 (dle situačního nákresu) souřadnice – 49° 8´ 56,72´´ N, 16° 6´ 56,52´´ E.
  Znaky č. 3 (dle situačního nákresu) souřadnice – 49° 8´ 51,41´´ N, 16° 7´ 00,77´´ E.
  Znaky č. 4 (dle situačního nákresu) souřadnice – 49° 8´ 42,24´´ N, 16° 6´ 38,25´´ E.

 4. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrové šipky budou bílé barvy. Šipky budou takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálních znaků bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod signálními znaky na začátku a na konci celé vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti s textem:

  Denně od 1. 6. do 30. 9., 10:00 – 17:00 h.
  Vodní lyžování – max. 1 plavidlo.
  Vodní skútry nebo jetsurfy – max. 2 plavidla.
  Nelze provozovat zároveň vodní lyžování a vodní skútry, jetsurfy.
  Nelze provozovat zároveň jetsurfy a skútry.

 5. Na pravém břehu „Popůvské zátoky“ (při pohledu z „hlavní zdrže vodního díla“) bude ve vzdálenosti cca 50 m od jejího ústí umístěno signalizační zařízení se žlutým balónem o průměru min. 0,8 m, provedené tak, aby bylo možné vyvěsit předepsaný žlutý balón dobře viditelně z vodní cesty do výše 4 m nad vodní hladinu. Signalizační zařízení bude umístěno (dle situačního nákresu) cca takto: souřadnice 49° 8´ 41,82´´ N, 16° 6´ 44,20´´ E.
 6. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen vyvěsit žlutý balón upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi nad vodní hladinu do předepsané výše 4 m.
 7. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat 1 plavidlo pro vodní lyžování nebo 2 vodní skútry nebo 2 jetsurfy. Souběžné provozování vodního lyžování a vodních skútrů nebo jetsurfů není povoleno. Souběžné provozování vodních skútrů a jetsurfů současně není rovněž povoleno.
 8. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkových tabulkách.
 9. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 10. Provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti, nepříznivých povětrnostních podmínek a ve vzdálenosti bližší jak 10 m od břehů zátoky.
 11. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.
 12. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení provozování vodního lyžování, vodních skútrů nebo jetsurfů odstranit tyto překážky z vodní plochy.
 13. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, a dále osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 14. Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, jsou provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit událost příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 15. Provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů se povoluje na dobu 1 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a), b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n), zákona o vnitrozemské plavbě, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností  nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů, jetsurfů a vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. S ohledem na skutečnost, že vodní lyžování a jetsurfy lze provozovat pouze ve vymezených plochách a vodní skútry jsou určeny nejen pro průběžnou plavbu, ale i pro figurální a akrobatickou plavbu, při které nemohou být dodržena některá pravidla plavebního provozu a která smí být provozována pouze ve vymezených plochách, je opatřením k zajištění bezpečnosti plavebního provozu právě i vymezení takové části vodní cesty na přehradní nádrži Dalešice.

Státní plavební správa již v roce 2017 seznámila se záměrem vymezit vodní plochu pouze pro provozování vodního lyžování a vodních skútrů na přehradní nádrži Dalešice dotčené orgány státní správy, zástupce obcí, zástupce povodí Moravy, s. p. a další strany zasláním původního návrhu opatření obecné povahy včetně pozvánky k jeho projednání, které se uskutečnilo dne 01. 06. 2017 v areálu ČEZ, a. s., provoz Dalešice. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení předloženého znění návrhu opatření obecné povahy k vymezení části vodní plochy na přehradní nádrži Dalešice. Požadavky vzešlé z tohoto projednání byly zahrnuty do Článku 2. původního návrhu opatření obecné povahy, dle připomínek zúčastněných stran bylo upraveno staničení vymezené vodní plochy, byla upravena provozní doba na předmětné vymezené části vodní plochy. Státní plavební správa takto upravený návrh opatření obecní povahy k vymezení části vodní plochy na přehradní nádrži Dalešice zveřejnila pod č. 45/2017 dne 24. 7. 2017. K tomuto návrhu obdržela námitky a připomínky od Centra Kramolín s.r.o., Moravského rybářského svazu, pobočného spolku Hrotovice a úřadu města Dalešice. Vzhledem k těmto skutečnostem a z důvodu nutnosti vyřešit i provozování jetsurfů na přehradní nádrži Dalešice, se Státní plavební správa rozhodla nevydat opatření obecného povahy k vymezení části vodní plochy na přehradní nádrži Dalešice v původním znění, ale znovu projednat a posléze zveřejnit nový návrh opatření obecné povahy k vymezení předmětné části vodní plochy. Projednání tohoto návrhu proběhlo dne 27. 3. 2019 na Úřadu městyse Dalešice. Starosta městyse Dalešice vznesl při projednávání četné připomínky k umístění vymezené vodní plochy a provozování vodních sportů v „Dalešické zátoce“. Tyto plavební úřad vyhodnotil jako akceptovatelné, a protože i po technické stránce by vyznačení vymezené plochy bylo obtížné, rozhodl se plavební úřad znovu přepracovat návrh opatření obecné povahy pro vymezení části vodní plochy na přehradní nádrž Dalešice se zapracováním připomínek i dalších zúčastěných stran.

Projednání dalšího přepracovaného návrhu proběhlo dne 16. 4. 2019 na Úřadu městyse Dalešice. Místostarosta obce Kramolín, zástupce ČEZ, a. s. Dalešice a Povodí Moravy, s.p. vznesli při projednávání četné připomínky k umístění vymezené vodní plochy a provozování vodních sportů v ř. km 65,500 – 66,100 přehradní nádrže Dalešice zejména z důvodu hluku a technicky problematickému umístění plavebního značení a doporučili umístit vymezenou vodní plochu do lokality „Popůvská zátoka“. Po zvážení připomínek a známých skutečností se plavební úřad rozhodl znovu přepracovat návrh opatření obecné povahy pro vymezení části vodní plochy na přehradní nádrži Dalešice.

Státní plavební správa svolala na 3. června 2019 ústní jednání s dotčenými orgány státní správy k projednání návrhu přepracovaného návrhu opatření obecné povahy a ke stanovení konkrétních podmínek pro zajištění plavební bezpečnosti ve vymezené vodní ploše, umístěné v „Popůvské zátoce“ přehradní nádrže Dalešice, které se uskutečnilo v zasedací místnosti úřadu obce Kramolín za účasti zástupců obce Popůvky, Kramolín, Třesov, příslušného vodoprávního úřadu, správce vodní cesty – Povodí Moravy, s. p. a ČEZ, a. s., Vodní elektrárny, provoz Dalešice.

Na uvedeném jednání zazněla následující vyjádření, jež byla následně doplněna i zasláním písemných stanovisek. Nesouhlasná písemná stanoviska zaslaly i obce, které se ústního jednání dne 3. června 2019 nezúčastnily.

Obec Popůvky vyslovila na jednání rozhodné ne, dále požadovala zpracování hlukové studie a obeslání Rybařského svazu. Kromě toho předložila písemné stanovisko Mysliveckého spolku Pojihlaví, který spatřuje ve vymezení části vodní plochy v Popůvské zátoce Dalešické přehradní nádrže především narušení jediné migrační trasy zvěře, ohrožení vlastní činnosti a zvýšení již tak vysoké hlukové zátěže přilehlých obcí. Obec následně písemně upřesnila své připomínky k vymezení části vodní plochy ve vztahu k hluku (vzdálenost zátoky od obce cca 850 m, předpoklad vykácení lesa na březích zátoky kvůli napadení stromů kůrovcem a s tím spojené snížené „zadržování“ hluku), vznik nepořádku na březích s ohledem na větší návštěvnost uvažované lokality a znemožnění rybolovu v daném místě.

Obec Kramolín vyslovila rozhodné ne k vymezení předmětné části vodní plochy.

Obec Třesov vyslovila rozhodné ne k vymezení dané části vodní plochy včetně požadavku zpracování hlukové studie.

Obec Hartvíkovice zaslala písemný nesouhlas se záměrem vymezení části vodní plochy z důvodu zvýšené hlukové zátěže, zvýšení mechanického a chemického znečistění pro celý ekosystém zátoky a přilehlé okolí. Obec dále vyslovila nespokojenost s tím, že nebyla obeslána a nebyl obeslán spolek pro lesní hospodaření, jehož je obec Hartvíkovice členem.

S  uvedenými připomínkami se Státní plavební správa vypořádává takto:

Problematika hluku je obecně řešena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Další podrobnosti a zapracování příslušných předpisů Evropské unie obsahuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro velmi specifickou činnost, jakou je provoz plavidel na sledované vodní cestě, však není v uvedených předpisech stanoven hygienický limit hluku a zatížení hlukem tedy nelze hodnotit ve vztahu k závazným hygienickým limitům.

Státní plavební správa se touto problematikou již zabývala a nechala na přehradní nádrži Slapy akreditovanou laboratoří (Zdravotní ústavem se sídlem v Ústí nad Labem – Zkušební laboratoř č. 1388 akreditovaná ČIA) v srpnu 2018 provést hlukové měření. Vzdálenost, ve které byla měření prováděna, byla cca 400 m a jednalo se o terén, který nebyl krytý vzrostlou vegetací. Akreditovanou laboratoří získaná výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku byla porovnána s obecným hygienickým limitem hluku v chráněných venkovních prostorech staveb i v chráněném venkovním prostoru, který má hodnotu 50 dB. Pro lepší představu byla získaná hodnota porovnána také ještě s hygienickým limitem pro hluk z dopravy na místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích pro denní dobu s hodnotou 55 dB, jelikož hluk z provozu vodních skútrů je vnímán obdobně jako hluk z provozu na místních komunikacích a vodní skútry bylo možno ve vymezené vodní ploše provozovat pouze v rozmezí od 10:00 hodin do 17:00 hodin. Měření bylo provedeno i zpracováno tak, aby výsledky podchytily maximální možné zatížení prostoru hlukem a probíhalo ve čtyřech režimech, tj. při provozu jednoho vodního skútru, dvou skútrů současně, tří skútrů současně a samostatně bylo měřeno hlukové pozadí. Výsledná hladina akustického tlaku „A“ při provozu vodních skútrů nepřekračuje hygienický limit pro hluk z dopravy na místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích. Pouze při provozu tří vodních skútrů současně by při nepřetržitém maximálním zatížení prostoru mohlo dojít k mírnému překročení o 1 dB obecného hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor v denní době.

Výskyt znečištění životního prostředí, jež by se vztahovalo k provozu vodních skútrů a dalších plavidel, není ničím doložen či prokázán. Vodní skútry, stejně jako další evidovaná plavidla, podléhají pravidelným technickým prohlídkám a pokud se jedná o výrobky uvedené na trh v souladu s Nařízením vlády č. 96/2016 Sb. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech, jsou v tomto nařízení vlády zapracovány mimo jiné také požadavky předpisů Evropské unie na emise a hluk výrobků dodávaných na evropský trh.

Obce rovněž předpokládají zvýšené znečištění břehů, činností spojenou s provozem plavidel ve vymezené ploše. V současné době přitom zde není plavba nijak omezená a zakázána, plavidla zde mohou plout kdykoliv, v jakémkoliv počtu a k znečišťování břehů a vodní plochy nedochází. Kromě toho jsou pro ochranu životního prostředí stanoveny podmínky v návrhu tohoto opatření.

Z výše uvedených důvodů a k snížení i pouze hypotetických dopadů provozování plavidel ve vymezené části vodní plochy v určeném čase bylo zvoleno kompromisní řešení, v neděli není provoz vymezené plochy vůbec povolen stejně tak jako o státních svátcích. Došlo ke zkrácení vlastních provozních hodin na 7 hodin denně (jedná se tedy o necelou třetinu z úseku 24 hodin) a rovněž o celý měsíc byla zkrácena roční provozní doba. Kromě toho bude opatření obecné povahy vydáno s platností pouze na jeden rok. Dalším krokem, kterým se Státní plavební správa snaží vyhovět připomínkám, je i zkrácení části vymezené vodní plochy o cca 140 m směrem k obci Popůvky a její posunutí blíže k ústí zátoky. Státní plavební správa vzhledem k uvedeným připomínkám obcí snížila v návrhu tohoto opatření obecné povahy i maximální počet současně provozovaných plavidel (vodní skútry a jetsurfy) ze tří na dvě plavidla, i když získané výsledky byly naměřeny pro odlišné podmínky (viz. výše).

Ve vymezená části vodní plochy, jak už bylo zmíněno, je provoz po dobu 4 měsíců v roce upraven pouze 7 hodin denně, ve zbývajícím čase žádné omezení plavebního provozu ani dalších činností neplatí. Nelze ani očekávat, že plocha pro provoz vodních skútrů bude využívána po celou povolenou dobu nepřetržitě, neboť zkušenosti z jiných ploch ukazují, že každý vůdce plavidla je schopen realizovat akrobatickou nebo figurální jízdu pro její fyzickou náročnost pouze krátkou dobu, proto ani z hlediska ochrany přírody nevidíme vytýčení části vodní plochy „Popůvské zátoky“ jako zásah, který výrazně omezí migraci zvěře a činnosti spojené s myslivostí, rekreací a rybolovem. V tomto tvrzení nás podporuje i vyjádření zástupce orgánu životního prostředí, který neměl námitky z hlediska ochrany přírody ani k původnímu návrhu.

K ústnímu projednání návrhu opatření obecné povahy, kterým se vymezuje část vodní plochy, Státní plavební zpráva zve zástupce obcí, na jejichž katastrálním území se dotčená vodní plocha nachází, dále zástupce správce příslušné vodní cesty a zástupce územně příslušného úřadu – životního prostředí. Obce, na jejichž katastrálním území se dotčená plocha nachází, jsou dle § 30a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dotčeným orgánem podle správního řádu. Připomínky k již zveřejněnému návrhu opatření mohou být zaslány dle níže uvedených pravidel.

Státní plavební správa vydáním tohoto opatření obecné povahy přispívá k rozumnému uspořádání společenských vztahů, neboť je jím vymezen omezený počet plavidel a omezený počet hodin či dní provozu vodních skútrů, tedy i hluk bude omezen na úroveň úměrnou tomuto provozu. Sledovaným cílem opatření obecné povahy je umožnit uživatelům vodních skútrů k figurální a akrobatické plavbě pohybovat se ve vymezeném prostoru, neboť ze zkušenosti Státní plavební správy vyplývá, že jinak by se pohybovali mimo tento vymezený prostor, což by jednak znamenalo zvýšení nebezpečnosti plavebního provozu a jednak by to ztěžovalo jejich kontrolu. Jiným legislativním prostředkem nelze kýženého cíle dosáhnout. Státní plavební správa při vymezování ploch pro provoz vodních skútrů postupuje v souladu s cílem zákonodárce, který deklaroval přijetím platné právní úpravy. Jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon o vnitrozemské plavbě, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonodárce považoval za zvýšené riziko nepřijetí právní úpravy, která by nereagovala na rozvoj rekreačních aktivit v oblasti vnitrozemské plavby. Zároveň by neobsahovala komplexní úpravu těchto aktivit, což se jeví být v zájmu bezpečnosti osob, které hodlají takové činnosti provozovat, i v zájmu ostatních účastníků plavebního provozu. Stanovení povinnosti provozovat určité činnosti ve vymezené vodní části vodní cesty, nemusí být, podle názoru předkladatele, již nadále vázáno na konkrétní druh plavidla, ale spíše na určité specifické činnosti, u nichž se již z jejich podstaty předpokládá, že při jejich provozování nebude možné dodržet všechna pravidla plavebního provozu. Proto, s ohledem na bezpečnost osob, které budou takové činnosti provozovat, i na bezpečnost ostatních účastníků plavebního provozu, budou moci být takové činnosti provozovány pouze ve vymezených vodních plochách. Zákon o vnitrozemské plavbě tedy stanovil povinnost Státní plavební správě vymezit na vodních cestách prostory, které jsou k tomuto typu plavby určeny.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku přehradní nádrže Dalešice nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Přerov. Státní plavební správa – pobočka Přerov vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 06. září 2019

Sejmuto dne

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č. j.: 3442/PR/19

Příloha

 • Situace umístění vymezené vodní plochy a plavebního značení (listů: 1)

Dotčený orgán státní správy

 • Obec Kramolín, Kramolín 10, 675 77 Kramolín
 • Obec Popůvky, Popůvky 17, 675 75 Popůvky
 • Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Na vědomí:

 • Moravský rybářský svaz, z.s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, 750 00 Přerov
 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice
 • Obec Kramolín, Kramolín 10, 675 77 Kramolín
 • Obec Popůvky, Popůvky 17, 675 75 Popůvky

Obce Kramolín a Popůvky se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

 

Situace umístění vymezené vodní plochy a plavebního značení

Obrázek: Příloha k NOOP č. 32/2019

© Státní plavební správa
Zpět