Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 1/2020

kterým se na vodní nádrži Slapy vymezuje část vodní cesty Vltava pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů a jetsurfů

zrušeno dne 20. 4. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 838/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní nádrži Slapy vodní plochu, která je umístěna na Vltavě, při pravém břehu, v ř. km 95,60–95,85 v k. ú. obce Rabyně a je tvořena pásem vodní plochy o délce 300 m a šířce do 80 m od pravého břehu.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry a jetsurfy je možné provozovat každý den od 09:00 hod do 17:00 hod v době od 1. června do 30. září.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů a jetsurfů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 100 m souběžně s pravým břehem. Vzdálenost bójí od břehu bude do 80 m. Na začátku a konci vymezené plochy (ř. km 95,60 a ř. km 95,85) bude umístěna vždy jedna další bóje ve vzdálenosti 40 m od břehu. Celkem bude umístěno 6 bójí. Bóje bude válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.
 3. Na začátku plochy v ř. km 95,60 a na konci plochy v ř. km 95,85 bude signální břehový znak E. 24 „Plavba vodních skútrů a jetsurfů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 300 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

  „Denně od 1. 6. do 30. 9.
  09–17 hod
  Max. 2 plavidla“

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně max. dvě plavidla jednoho druhu, to znamená buď pouze vodní skútry nebo jenom jetsurfy. Nelze provozovat vodní skútry a jetsurfy zároveň.
 5. Plavba jetsurfů mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu musí probíhat ve výtlačném režimu plavby nebo bez použití vlastního strojního pohonu.
 6. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a přilbu.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Provozování vodních skútrů a jetsurfů se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů a jetsurfů – na vymezené vodní ploše umístěné na vodní nádrži Slapy dne 05.02.2020 v zasedací místnosti úřadu obce Rabyně, Blaženice 16, 257 44 Netvořice, za účasti obce Rabyně. Obec Rabyně souhlasí se zřízením vymezené vodní plochy v navrženém rozsahu 300 m x 80 m a s provozní dobou od 9:00 do 17:00 hodin na dobu 5 let.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé z tohoto projednání, jež se vztahují k provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností a k zajištění plavební bezpečnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 13. 2. 2020

Sejmuto dne 29. 2. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 838/PH/20

Obdrží

 • Obec Rabyně, Blaženice 16, 257 44 Netvořice

Dotčený orgán státní správy

 • MěÚ Benešov, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Obec Rabyně, Blaženice 16, 257 44 Netvořice

Obec Rabyně se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět