Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 3/2020

kterým se na vodní cestě Labe (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel s výkonem motoru nejvýše 12 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek

zrušeno dne 22. 5. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1503/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní cestě Labe vodní plochu, která je umístěna při levém břehu, ř. km 865,030 až ř. km 865,100 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 70 m a šířce max. 25 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Objíždění řady uměle vytvořených překážek malými plavidly s výkonem motoru nejvýše 12 kW je možné provozovat každý den v období od 1. dubna do 30. října v době od 09:00 hod. do 19:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude v době od 13:00 hodin do 19:00 hodin využívat Klub vodního motorismu Kotva, z.s., se sídlem Maxe Švabinského 809/59, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování malých plavidel bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 865,030 ve vzdálenosti 40 m od levého břehu
  • bóje č. 2 bude osazena v ř. km 865,100 ve vzdálenosti 40 m od levého břehu

  Bóje budou umístěny souběžně s levým břehem. Celkem budou umístěny 2 bóje. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování malých plavidel objíždějících uměle vytvořené překážky v žádném případě překračovány. V takto vymezené vodní ploše bude umístěno celkem 12 kusů bílých slalomových bójí.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem:

  Denně od 1. 4. do 30. 10.
  09–19 hod.
  13–19 hod. Klub vod. motorismu Kotva, z.s.
  Max. 2 plavidla s výkonem motoru nejvýše 12 kW.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 70 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 2 plavidla
 5. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.
 6. Provozem nesmí dojít k poškození opevnění břehu, majetku Povodí Labe, státní podnik a ke znečištění vodního toku ropnými produkty nebo závadnými látkami.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Provozování malých plavidel se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek na vymezené vodní ploše umístěné na vodní cestě Labe, ř. km 865,030 až ř. km 865,100, levý břeh, dne 26.02.2020 v sídle Povodí Labe, státní podnik, Nábřeží 406, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, s dotčenými orgány státní správy a se správcem vodní cesty Povodím Labe, státním podnikem. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé z tohoto projednání, jež se vztahují k provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek a k zajištění plavební bezpečnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše, jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Labe nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 23. 3. 2020

Sejmuto dne 8. 4. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler

ředitel pobočky

Čj.: 1503/PH/20

Obdrží

 • Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Dotčený orgán státní správy

 • Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Ivana Olbrachta 59, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět