Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 4/2020

kterým se na vodní cestě Labe mezi říčními km 800,45 až 801,05 podél levého břehu nad obcemi Křešice (k.ú. Nučnice) a Travčice (k.ú. Nučničky) vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě

zrušeno dne 10. 6. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. XXX /DC/20 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní cestě Labe mezi říčními km.800,45 až 801,05 podél levého břehu nad obcemi Křešice (k.ú. Nučnice) a Travčice (k.ú. Nučničky) část vodní cesty pro  provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále provádění akrobatických činností), (dále jen vymezená vodní plocha).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a provádění akrobatických činností je možné provozovat každý den v období od 1. května do 15. října v době od 9:00 do 19:00 hodin.
 2. Vymezená vodní plocha ve tvaru obdélníku bude vyznačena na vodní hladině pomocí žlutých bójí s černým nápisem „SPORT“ (dále jen bóje).

  Podélná linie vymezené plochy bude vyznačena pomocí pěti (5) bójí umístěných souběžně s levým břehem (vzdálenost mezi bójemi cca 150 m) ve vzdálenosti cca 60 m od levého okraje plavební dráhy (tj. cca 65 m od levého břehu) tak, aby podélná hranice vymezené plochy mezi říčními km.800,45 až 801,05 byla jednoznačně patrná. V říčním km.801,05 mezi první poproudní bójí a levým břehem Labe bude ve vzdálenosti cca 15 m od břehu umístěna jedna (1) bóje. V říčním km.800,45 mezi poslední poproudní bójí a levým břehem Labe bude ve vzdálenosti cca 15 m od břehu umístěna jedna (1) bóje.

  Celkem bude umístěno sedm (7) bójí vyznačujících hranice vymezené plochy na vodní hladině. Výška bójí je minimálně 0,6 m nad hladinou.

  Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností v žádném případě překračovány.

 3. Na začátku a na konci vymezené vodní plochy budou na levém břehu Labe v říčních km.800,45 a 801,05 osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ a břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (dále jen signální znaky). Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svislých okrajích opatřeny směrovými šipkami bílé barvy směřujícími proti sobě a vycházejícími z vnitřního horního a dolního vrcholu signálního znaku pod úhlem 45°. Signální znaky se směrovými šipkami budou takto na břehu vyznačovat poproudní a protiproudní hranici vymezené plochy. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vymezené vodní plochy. Dolní okraj signálních znaků bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti s textem:

  Denně od 1. 5. do 15. 10., 09:00–19:00 hod.
  Vodní lyžování – max. 1 plavidlo.
  Akrobatické činnosti nebo wakesurfing – max. 2 plavidla.
  Nelze provozovat zároveň vodní lyžování a akrobatickou činnost nebo wakesurfing.
  Nelze provozovat zároveň jetsurf a jiné malé plavidlo.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 4. Provozování vodního lyžování (včetně wakesurfingu) musí být u vymezené vodní plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn ve výši nejméně 4 m nad hladinou a musí být viditelný z celé vymezené vodní plochy. Provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše smí být zahájeno až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 5. Plavba plavidel při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností za výše uvedeným účelem je povolena v minimální vzdálenosti 15 m od levého břehu a do vodního stavu max. 300 cm na vodočtu Mělník.
 6. Na vymezené vodní ploše lze ve stejnou dobu provozovat maximálně 1 plavidlo při vodním lyžování nebo 2 plavidla při provádění akrobatických činností nebo 2 plavidla při provozování wakesurfingu. Souběžné provozování vodního lyžování a akrobatických činností není povoleno. Nelze provozovat jetsurfy a jiná malá plavidla zároveň.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše. Povodí Labe, státní podnik, nebude ve vymezené vodní ploše plavební hloubky garantovat.
 8. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 9. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 10. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.
 11. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení provozování vodního lyžování nebo provádění akrobatických činností odstranit tyto překážky z vodní plochy.
 12. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, a dále osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 13. Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, jsou provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 14. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 15. V době provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 16. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností se povoluje do 15. 10. 2021.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se vodního lyžování a provozu malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů a jetsurfů – na vymezené vodní ploše umístěné na vodní cestě Labe mezi říčními km.800,45 až 801,05 podél levého břehu nad obcemi Křešice (k.ú. Nučnice) a Travčice (k.ú. Nučničky)

Obce Křešice a Travčice souhlasí se zřízením vymezené vodní plochy v navrženém rozsahu a s provozní dobou dle Článku 2, tj. od. 1. května do 15. října, vždy od 9:00 do 19:00 hodin, s trváním do 15. října 2021.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností a k zajištění plavební bezpečnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v dotčeném úseku vodní cesty Labe nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Děčín. Státní plavební správa – pobočka Děčín vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 4. 5. 2020

Sejmuto dne 20. 5. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 757/DC/20

Obdrží:

 • Obec Travčice
 • Obec Křešice

Dotčený orgán státní správy

 • Městský úřad Litoměřice – Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa
 • Obec Travčice
 • Obec Křešice

Obce Travčice a Křešice a se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět