Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 5/2020

kterým se na vodní cestě přehradní nádrž Nechranice (u Lomazického výběžku) vymezuje část vodní plochy pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem s elektromotorem a pro plutí malých plavidel s elektromotorem, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. XXX/DC/20 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní cestě přehradní nádrž Nechranice vodní plochu pro  provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem s elektromotorem (dále vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel s elektromotorem, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále provádění akrobatických činností), která je umístěna u levého břehu v prostoru mezi koncem původní Lomazické silnice a sjezdem do vody v areálu SK Lomazice (dále vymezená vodní plocha).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a provádění akrobatických činností je možné provozovat každý den v období od 1. května do 30. září v době od 10:00 do 19:00 hodin.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností (dále vymezená vodní plocha) bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 600 x 150 m. Vymezená plocha bude na vodní hladině vyznačena žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Vrcholy bójí budou ve výšce minimálně 0,6 m nad hladinou. K vyznačení vymezené plochy bude použito minimálně 10 bójí. Rohové bóje budou umístěny v souřadnicích WGS E 13,362001 a WGS N 50,357125, WGS E 13,369978 a WGS N 50,359092, WGS E 13,370647 a WGS N 50,357858, WGS E 13,3626398 a WGS N 50,3558638. Maximální vzdálenost mezi bójemi bude 150 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností v žádném případě překračovány.
 3. V prostoru mezi koncem původní Lomazické silnice a sjezdem do vody v areálu SK Lomazice, tj. v blízkosti severozápadního rohu vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ a E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (dále jen PPP). Břehové signální znaky budou umístěny v souřadnicích WGS E 13,3598139 a WGS N 50,3570086. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Každý znak bude na svislém okraji opatřen směrovou šipkou bílé barvy s černým údajem 600, vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrové šipky budou směřovat východním směrem ve směru vymezené vodní plochy. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálních znaků bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod signálními znaky bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti s textem:

  Denně od 1. 5. do 30. 9., 10:00 – 19:00 h
  Vodní lyžování – max. 1 plavidlo s elektromotorem
  Akrobatické činnosti nebo wakesurfing – max. 2 plavidla s elektromotorem
  Nelze provozovat zároveň jetsurfy a jiné druhy malých plavidel

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 4. Provozování vodního lyžování (včetně wakesurfingu) musí být u vymezené vodní plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn ve výši nejméně 4 m nad hladinou a musí být viditelný z celé vymezené vodní plochy. Provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše smí být zahájeno až po vytažení balónu do předepsané výšky. Po ukončení vodního lyžování musí být balón ihned stažen.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze ve stejnou dobu provozovat maximálně 1 plavidlo při vodním lyžování nebo 2 plavidla při provádění akrobatických činností nebo 2 plavidla při provozování wakesurfingu. Souběžné provozování vodního lyžování a akrobatických činností není povoleno. Souběžné provozování jetsurfů a ostatních druhů malých plavidel současně není rovněž povoleno.
 6. Vlečení obsazených plovoucích zábavných nafukovacích předmětů (kruhy, banány apod.), jakož i wakeboarding jsou činnosti obdobné vodnímu lyžování, a pro takovéto druhy vlečení jsou podmínky shodné jako pro vodní lyžování.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 8. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 9. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností není dovoleno za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 10. Plavidla správce vodní cesty mohou v provozní době vymezené vodní plochy vplouvat po nezbytně nutnou dobu do této vodní plochy za účelem provádění provozní údržby. Uživatel vymezené vodní plochy je povinen dbát pokynů správce vodní cesty udělovanými v souladu s jeho kompetencemi.
 11. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení provozování vodního lyžování nebo provádění akrobatických činností odstranit tyto překážky z vodní plochy.
 12. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, a dále osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 13. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 14. V době provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 15. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností se povoluje do 30. 9. 2021.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování (dále jen provozování vodního lyžování) a plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen provozování akrobatických činností) a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. S ohledem na skutečnost, že vodního lyžování a akrobatické činnosti lze provozovat obecně pouze ve vymezených vodních plochách, je opatřením k zajištění bezpečnosti plavebního provozu právě i vymezení takové části vodní cesty na přehradní nádrži Nechranice. Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty přehradní nádrže Nechranice nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod.

Státní plavební správa – pobočka Děčín (dále jen plavební úřad), jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, svolala pod
č. j. 262/DC/20 ze dne 9. 3. 2020 místní šetření k projednání návrhu opatření obecné povahy ve věci vymezení části vodní cesty přehradní nádrž Nechranice pro provozování vodního lyžování plavidly s elektromotorem a pro provozování akrobatických činností plavidly s elektropohonem (dále Návrh). Toto místní šetření k projednání Návrhu se mělo uskutečnit dne 17. března 2020 v sídle Obecního úřadu Březno. Z důvodu nouzového stav vyhlášeného vládou České republiky se však uvedené jednání nemohlo v daný den uskutečnit. Plavební úřad v souladu se správním řádem, jako náhradní řešení vzniklé situace a z důvodu časové tísně, rozeslal pod č. j. 784/DC/20 dne 16. 4. 2020 k vyjádření text Návrhu s mapovým podkladem tak, jak byl připraven k projednání, a žádal o vznesení eventuálních připomínek k předloženému Návrhu před jeho zveřejněním, a to ve lhůtě do 29. 4. 2020. Obec Březno nezaslala žádné připomínky ke zřízení vymezené vodní plochy v navrženém rozsahu ani k navržené provozní době ani jiné náměty. Správce vodní cesty, kterým je Povodí Ohře, státní podnik, (dále jen správce vodní cesty) podal v rámci projednání Návrhu dne 28. 4. 2020 následující připomínky pod č. j. 916/DC/20 v nichž uvádí:

1. V případě dalších žádostí o vymezení částí vodní plochy VD Nechranice je potřeba stanovit koncepci, na základě které budou případné další požadavky na vymezení vyřízeny, tzn. určení ucelené vodní plochy VD Nechranice, tak aby nedocházelo k rozšiřování mimo tuto určenou plochu a nahodilému vymezování vodní ploch v různých částech vodního díla.

2. Opatření obecné povahy bude vydáno na dobu 1 roku a po vyhodnocení bude rozhodnuto o možném prodloužení platnosti opatření.

3. Před vydáním opatření bude vyjasněno, jakým způsobem bude zajištěn příjezd k břehům VD a následně přístup do vody a také příjezd a obslužnost ze státní silnice.

4. Bude jednoznačně určen provozovatel vodní plochy, který bude ručit za veškerou bezpečnost, pořádek a úklid, včetně břehů nebo technického zázemí (např. WC, parkoviště, dobíjení, sklad překážek atd.).

5. V případě, že tento provozovatel nebude určen, bude upřesněno, jakým způsobem je možné využívat vymezenou vodní plochu např. pomocí rezervačního systému, kde budou dány veškeré povinnosti uživatele plochy, včetně technického zázemí. Upozorňujeme, že Povodí Ohře, státní podnik tuto plochu případné jiné aktivity s tím související, nebude udržovat ani provozovat.

6. Součástí opatření bude četnost kontrol, které bude provádět Stání plavební správa.

7. Je pravděpodobné, že přístup a příjezd nebo umístění WC, parkování atd. bude uskutečněno na již pronajatých pozemcích Povodí Ohře, státního podniku. V tom případě je nutné vstoupit do jednání s těmito nájemci.

8. Je potřeba zhodnotit dostatečné rozměry vymezené vodní plochy. Doporučujeme zahrnout do této plochy také břehy, aby při provozování aktivit nedošlo ke kolizi s osobami na břehu např. rybáři.

9. Pro provozování vodní plochy je nutné včas technicky a smluvně zajistit parkování, WC, kotviště, sklad pro překážky příp. další nutné součásti, včetně možnosti dobíjení elektromotorů.

10. S ohledem na intenzivní využívání VD Nechranice bude navržené opatření také konzultováno a odsouhlaseno Policií ČR a vodní záchrannou službou, sportovními kluby příp. dalšími provozovateli.

11. Upozorňujeme, že jako Povodí Ohře, státní podnik (správce vodní cesty) v letošním roce budeme obtížně zajišťovat vyznačení vodní plochy a požadujeme platnost opatření obecné povahy směřovat na rok 2021.

12. Vzhledem k hloubce vody, povětrnostním podmínkám, zabezpečení bezpečnosti, kotvení překážek a jejich každodennímu úklidu, doporučujeme pečlivě zvážit možnost instalace akrobatických překážek na vymezené ploše. K umístění překážek bude muset mít provozovatel nájemní smlouvu.

13. V čl. 9 bude specifikován zákaz provozu za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek (parametry výšky vln, rychlosti větru, viditelnosti v metrech, atd.).

14. Čl. 10 bude upraven následovně – Provozovatel (uživatel) plochy je povinen dbát pokynů správce vodní cesty.

15. V čl. 13 bude specifikován způsob jízdy tak, aby nedocházelo ke škodám na opevnění, plavidlech nebo plovoucích zařízeních.

Plavební úřad se výše uvedenými připomínkami správce vodní cesty zabýval a jejich vypořádání uvádí následující:

Ad 1) Plavební úřad vzhledem ke svým zákonným pravomocím nemůže být ani při dalších podnětech ze stran veřejnosti na vymezení vodních ploch podle § 30a odst. 1 písm.
a) a b) zákona o vnitrozemské plavbě, zadavatelem nebo spoluautorem uvedené koncepce. Není povinen se případnou koncepcí řídit, ale při zpracovávání dalších případných návrhů opatření obecné povahy tohoto druhu musí stejně jako u tohoto Návrhu pečlivě zvažovat, zda by vymezením plochy nebyla ohrožena bezpečnost plavebního provozu.

Ad 2) plavební úřad může vymezovat části vodních ploch v souladu se zákonem
o vnitrozemské plavbě až na dobu 5 let. Délka platnosti tohoto Návrhu je jen na dvě plavební sezóny resp. na deset měsíců, což je výrazně méně než polovina maximálně možné délky. Dalším důvodem pro navrženou dobu platnosti je skutečnost, že v roce 2020 je reálný začátek využívání, vzhledem ke lhůtám podle správního řádu, zhruba v červenci, a tak je možné, že by při době platnosti jen do září 2020 nebyl dostatek podkladů z kontrolní činnosti plavebního úřadu, Policie České republiky a dalších kontrolních orgánů pro řádné vyhodnocení případných efektů vymezeného prostoru.

Ad 3) opatření obecné povahy upravuje pouze plavební provoz na části přehradní nádrže Nechranice. Zřizování pozemních komunikací ani žádné další infrastruktury není v pravomoci plavebního úřadu. Plavba plavidel s elektromotorem, s výjimkou jetsurfů s elektropohonem, je možná v celém rozsahu přehradní nádrže Nechranice a tak plavidla, která budou využívat vyhrazenou vodní plochu, mohou využít některý se stávajících sjezdů do vody. Yacht club Nechranice deklaruje veřejnosti na webu plavebního úřadu možnost využití jejich klubového sjezdu do vody ve Vikleticích. Jetsurfy elektropohonem mohou vzhledem k charakteru jejich plavby, jelikož se jedná o jeden u druhů výše uvedené akrobatické činnosti, plout pouze ve vymezené vodní ploše a pro spouštění na vodu musí jejich vůdci využívat břeh nejbližší k vyhrazené vodní ploše.

Ad 4 a 5) při dodržení všech organizačních pokynů v čl. 2 tohoto opatření uživateli vyhrazené vodní plochy bude zajištěna plavební bezpečnost. Plavební úřad není oprávněn určovat osobu odpovědnou za úklid břehů nebo za zajištění technického zázemí, a to nejen pro uživatele vyhrazené vodní plochy ale ani pro uživatele přehradní nádrže Nechranice obecně. Ukládání případných překážek pro akrobatickou plavbu je řešeno v bodě č. 11 v čl. 2. Pětileté zkušenosti plavebního úřadu z jiných vymezených vodních ploch v rámci České republiky potvrzují, že žádný rezervační systém není nutný.

Ad 6) plavební úřad i Policie České republiky bude věnovat celé oblasti, která zahrnuje
i předmětnou vymezenou plochu pro provoz vodních sportů zvýšenou pozornost. Je ale zřejmé, že stejně jako např. na silnicích té nejvyšší třídy není v možnostech dozorových orgánů zajišťovat stálou kontrolu úpravy a pravidel plavebního provozu. Plán termínů kontrol nemůže být součástí žádného veřejného dokumentu.

Ad 7) používání břehových pozemků, a to jak uživateli vyhrazené vodní plochy, tak i ostatními účastníky plavebního provozu, jakož dalšími návštěvníky přehradní nádrže Nechranice musí být v souladu s platnou legislativou. Plavební úřad při svých kontrolách bude věnovat pozornost I případnému provozování nepovolených vývazišť evidovaných plavidel.

Ad 8) opatření obecné povahy upravuje plavební provoz na části přehradní nádrže Nechranice. Vyhrazená vodní plocha je od břehu dostatečně vzdálena. Neblíže je k němu svým severozápadním rohem, a to cca 150 m. To je dostatečná vzdálenost, i při případném poklesu hladiny v přehradní nádrži, aby nedocházelo ke kolizím mezi uživateli vyhrazené vodní plochy a ostatních účastníků plavebního provozu.

Ad 9) zřizování pozemních komunikací ani žádné další infrastruktury není v pravomoci plavebního úřadu.

Ad 10) k projednání návrhu opatření obecné povahy, kterým se vymezuje část vodní plochy, plavební úřad zve zástupce obcí, na jejichž katastrálním území se dotčená vodní plocha nachází, dále zástupce správce příslušné vodní cesty a zástupce územně příslušného vodoprávního úřadu. Obce, na jejichž katastrálním území se dotčená plocha nachází, jsou dle ustanovení § 30a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dotčeným orgánem podle správního řádu. V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky ve stanovené lhůtě po zveřejnění Návrhu opatření obecné povahy. V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny. Plavební úřad má za to, že správcem vodní cesty uvedeným organizacím nebudou jejich práva se vyjádřit nijak upřeny a bude se jejich případnými připomínkami zabývat.

Ad 11) plavební úřad dospěl k závěru, že vymezením části vodní plochy vodní cesty přehradní nádrže Nechranice bude zvýšena bezpečnost plavebního provozu a správce vodní cesty je povinen v souladu se zákonem o vnitrozemské plavbě mimo jiné sledované vodní cesty značit plavebním značením a toto plavební značení udržovat, tak aby bylo zajištěno bezpečné provozování plavby.

Ad 12) uživatelé vymezené vodní plochy budou opatřením obecné povahy oprávněni k umístění překážek pro jejich objíždění nebo k provádění jiných akrobatických činností, ale současně mají povinnost dle čl. 2 bodu 7 si před zahájením provozu ověřit plavební hloubky a dle bodu 11 stejného článku po ukončení provozování vodního lyžování nebo akrobatických činností odstranit tyto překážky z vodní plochy, tedy denně. Uživatel si tedy musí sám zvážit umístění výše uvedených překážek. Takovéto případné denní umísťování překážek do vymezené vodní plochy, lze přirovnat umísťování bójí při okruhovém jachtingu a ani těchto případech není nájemní smlouva nutná.

Ad 13) v plavební praxi je za sníženou viditelnost považována analogicky s provozem na pozemních komunikacích situace, kdy účastníci plavebního provozu dostatečně zřetelně neidentifikují plavební značení nebo ostatní účastníky plavebního provozu, například za soumraku, za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Vodní cesta přehradní nádrž Nechranice je zařazena do plavební zóny, v které lze za běžných klimatických podmínek očekávat rychlost větru dosahující nejvýše 14 m/s (6° podle Beaufortovy stupnice) a významnou výšku vlny H1/3 až 2 m. Na této vodní cestě tedy mohou plout jen plavidla konstruovaná pro tuto plavební zónu.

Ad 14) bod byl doplněn.

Ad 15) nadměrné vlnobití a sání je nutné posuzovat ve vztahu k výše uvedené plavební zóně přehradní nádrže Nechranice. Plovoucí zařízení, plavidla a břehová opevnění musí snést plavební podmínky na této vodní cestě. Kontroly plavebního úřadu budou zaměřené i na dodržování čl. 2 bodu 13.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Děčín. Státní plavební správa – pobočka Děčín vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 15. 5. 2020

Sejmuto dne 31. 5. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 983/DC/20

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Březno se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět