Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 6/2020

kterým se na vodní cestě Předměřice nad Labem vymezuje vodní plocha pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti)

zrušeno dne 17. 6. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. XXX/DC/20 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní ploše Předměřice nad Labem část vodní cesty pro vodní lyžování a akrobatické činnosti. Vymezená plocha je situována na hladině a zasahuje nad pozemky pokryté vodou v následujících katastrálních územích a obcích:

 1. k. ú. Předměřice nad Labem (obec Předměřice nad Labem),
 2. k. ú. Lochenice (obec Lochenice)
 3. k. ú. Rusek (obec Hradec Králové).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a akrobatické činnosti je možné provozovat každý den následovně:

  V měsících květen, červen a červenec v době od 8:00 hodin do 20:00 hodin.

  V měsících srpen a září v době od 8:00 hodin do 19:00 hodin.

  Vymezenou vodní plochu bude v době od 10:00 hodin do 12:00 hodin a od 15:00 hodin do 19:00 hodin přednostně využívat Klub vodního lyžování Předměřice, z. s., se sídlem Smetanova 179, 535 01 Přelouč, IČO 26657694.

 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a akrobatických činností (dále jen vymezená plocha) bude na vodní hladině vyznačena pomocí žlutých bójí s černým nápisem „SPORT, následovně:

  1. bóje tvořící západní hranici vymezené plochy budou umístěny v souřadnicích:

   WGS N 50,266014 a WGS E 15,831077,
   WGS N 50,264351 a WGS E 15,830634,
   WGS N 50,262843 a WGS E 15,830167,
   WGS N 50,261387 a WGS E 15,83004,
   WGS N 50,260107 a WGS E 15,829309,
   WGS N 50,258473 a WGS E 15, (pořadí od severu k jihu),

  2. bóje tvořící východní hranici vymezené plochy budou umístěny v souřadnicích:

   WGS N 50,265619 a WGS E 15,833131,
   WGS N 50,264098 a WGS E 15,832792,
   WGS N 50,262646 a WGS E 15,832296,
   WGS N 50,261071 a WGS E 15,832144,
   WGS N 50,259844 a WGS E 15,831207,
   WGS N 50,258501 a WGS E 15,829831 (pořadí od severu k jihu).

   Celkem bude umístěno 12 ks bójí, minimální výška bóje nad vodní hladinou činí 0,6 m. Hranice vymezené plochy tvořené těmito bójemi jsou ve vzdálenosti minimálně 70 m od břehů a nesmějí být při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností v žádném případě překračovány.

   Upozornění: Ve vymezené vodní ploše je v poloze souřadnic WGS N 50,261752 a WGS E 15,8308 umístěn skokanský můstek v soukromém vlastnictví. Toto zařízení není určeno pro veřejnost, nesmí být využíváno bez souhlasu vlastníka a musí být míjeno v bezpečné vzdálenosti

 3. Na západním břehu budou v úrovni pokračujících linií kratších stran vymezené vodní plochy osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ a E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovými šipkami proti sobě ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovými šipkami bílé barvy vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipky budou bílé barvy s číselnými údaji 800 v černé barvě a budou takto na břehu vymezovat délku a směr dráhy. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraje signálních znaků budou ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  Provozní doba od 1. 5. do 30. 9.,
  květen, červen, červenec 8:00–20:00 hod., srpen, září 8:00–19:00 hod.,
  10:00-12:00 hod. a 15:00-19:00 hod. Klub vodního lyžování Předměřice,
  vodní lyžování – max. 1 plavidlo,
  akrobatické činnosti nebo wakesurfing – max. 2 plavidla.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 4. Provozování vodního lyžování musí být u vymezené plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn v takové výši (nejméně 4 m nad hladinou), aby dostatečně signalizoval provozování vodního lyžování všem ostatním účastníkům plavebního provozu.

 5. Na takto vymezené ploše lze provozovat současně maximálně 2 plavidla při provádění akrobatických činností nebo wakesurfingu a maximálně 1 plavidlo při provozování vodního lyžování. Současné provozování vodního lyžování, s výjimkou wakesurfingu, a provádění akrobatických činností je zakázáno.

 6. Uživatel vymezené plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.

 7. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.

 8. Plavba plavidel mimo vymezenou plochu (např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu nebo z míst nástupu lyžaře) musí probíhat bez vlečení vodního lyžaře a ve výtlačném režimu plavby.

 9. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.

 10. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení plaveb tyto překážky odstranit z vodní plochy.

 11. Při provozování plavidel nebudou překročeny limitní hodnoty hluku.

 12. Všechny osoby nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání a vodní lyžaři musí mít na sobě záchrannou vestu.

 13. Provozovatel plavidla a vůdce plavidla musí učinit všechna opatření, aby při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod a veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinen ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.

 14. Při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.

 15. V době provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
  Provozování vodního lyžování a akrobatických činností ve vymezené vodní ploše se povoluje do 30. 9. 2021.

 

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa – pobočka Děčín, jakožto příslušný plavební úřad (dále jen plavební úřad), připravila v březnu 2020 k projednání s příslušnými obcemi a dotčeným orgánem státní správy Návrh opatření obecné povahy, kterým se na vodní cestě Předměřice nad Labem vymezuje výše uvedená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a akrobatických činností (dále jen Návrh) vzhledem k tomu, že účinnost opatření obecné povahy 76/2017 (na jehož základě byla v sezónách 2017–2019 vymezená vodní plocha provozována), skončila dnem 30. 9. 2019.

Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky a s tím souvisejících karanténních opatření se ústní projednání Návrhu nemohlo uskutečnit, jako náhradní řešení vzniklé situace a z důvodu časové tísně, a po dohodě s příslušnými obcemi a dotčeným orgánem státní správy, se uskutečnilo projednání Návrhu písemným obesláním příslušných obcí a dotčeného orgánu státní správy. Dne 22. 4. 2020 pod čj. 610/DC/ 20 byl rozeslán k vyjádření předběžný text Návrhu včetně mapového podkladu s vyznačením navrhované vymezené plochy na vodní hladině tak, jak bylo připraveno k ústnímu projednání. Provozní doba vymezené vodní plochy byla navržena v rozsahu totožném jako v předchozích letech, nově byla navržena mj. vzdálenost západní hranice vymezené plochy od nejbližšího břehu minimálně 70 m (oproti dřívější vzdálenosti 50 m). Ve vymezené vodní ploše bude trvale umístěno plovoucí zařízení – skokanský můstek, jehož vlastníkem je Klub vodního lyžování Předměřice, z. s., se sídlem Na Obci 384, 503 02 Předměřice nad Labem, IČO 26657694, (toto zařízení není určeno pro veřejnost, nesmí být využíváno bez souhlasu jeho vlastníka a musí být míjeno v bezpečné vzdálenosti).

Pro vznesení eventuálních připomínek k předloženému předběžnému textu Návrhu byla stanovena lhůta 15 pracovních dnů od obdržení rozeslaného materiálu. V rámci stanovené lhůty pro náhradní projednávání obdržel plavební úřad vyjádření Obce Předměřice nad Labem (dále jen Obec), s žádostí na zkrácení platnosti vydávaného opatření do 30. 9. 2021 oproti navrhovanému termínu 30. 9. 2024. Tomuto požadavku Obce bylo vyhověno, stejně tak byla na základě připomínky Obce upravena provozní doba, kdy se pro měsíce srpen a září upravuje konec provozní doby z navrhovaných
20:00 hodin na 19:00 hodin.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v dotčeném úseku vodní cesty nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

 

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Děčín. Státní plavební správa – pobočka Děčín vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 27. 5. 2020

Sejmuto dne 12. 6. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1282/DC/20

Obdrží:

 • Statutární město Hradec Králové, Československé armády č. p. 408, 502 00 Hradec Králové
 • Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem
 • Obec Lochenice, Lochenice 83, 503 02 Předměřice nad Labem

Dotčený orgán státní správy:

 • Magistrát města Hradec Králové, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Československé armády č. p. 408, 502 00 Hradec Králové

Statutární město Hradec Králové, Obec Předměřice nad Labem a Obec Lochenice se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět