Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 7/2020

kterým se na vodní cestě vodní plocha Propadlina (u Horního Jiřetína) vymezuje část vodní plochy, pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě

zrušeno dne 1. 7. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. XXX/DC/20 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní cestě vodní plocha Propadlina (u Horního Jiřetína) vodní plochu pro  provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále provádění akrobatických činností). Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností (dále vymezená vodní plocha) bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 500 x 75 m a bude umístěna v severovýchodní části vodní plochy.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a provádění akrobatických činností je možné provozovat každý den v období od 1. května do 30. září v době od 10:00 do 19:00 hodin.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností bude na vodní hladině vyznačena pomocí žlutých bójí s černým nápisem „SPORT“. K vyznačení hranic vymezené plochy bude použito minimálně 10 bójí. Bóje tvořící rohy obdélníku budou umístěny v souřadnicích:

  WGS N 50,560249 a WGS E 13,578345,
  WGS N 50,560823 a WGS E 13,578773,
  WGS N 50,558242 a WGS E 13,584644,
  WGS N 50,558879 a WGS E 13,585023.

  Maximální vzdálenost mezi bójemi tvořícími podélné strany obdélníku bude 125 m. Vrcholy bójí budou ve výšce minimálně 0,6 m nad hladinou. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností v žádném případě překračovány.
 3. Na jižním břehu budou v úrovni pokračujících linií kratších stran vymezené vodní plochy, tj. v souřadnicích:

  WGS N 50,557045 a WGS E 13,583923,
  WGS N 50,558873 a WGS E 13,576832,

  umístěny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ a E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Signální znaky budou na svislých okrajích opatřeny směrovou šipkou bílé barvy, vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrové šipky budou směřovat ve směru vymezené vodní plochy. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraje signálních znaků budou ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod signálními znaky bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti s textem:

  Denně od 1. 5. do 30. 9., 10–19 h
  Vodní lyžování – max. 1 plavidlo
  Akrobatické činnosti nebo wakesurfing – max. 2 plavidla
  Nelze provozovat zároveň jetsurfy a skútry

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.
 4. Na východním břehu bude v souřadnicích

  WGS N 50,558863 a WGS E 13,586450

  umístěn břehový signální znak E. 22 „Doporučené místo ke spouštění na vodu“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Pouze z tohoto místa bude možná plavba plavidel s výkonem motoru větším než 10 kW nejkratší trasou směrem k vymezené ploše, a to jen ve výtlačném režimu plavby (ne v kluzu).
 5. Provozování vodního lyžování (včetně wakesurfingu) musí být u vymezené vodní plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn ve výši nejméně 4 m nad hladinou a musí být viditelný z celé vymezené vodní plochy. Provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše smí být zahájeno až po vytažení balónu do předepsané výšky. Po ukončení vodního lyžování musí být balón ihned stažen.
 6. Na takto vymezené vodní ploše lze ve stejnou dobu provozovat maximálně 1 plavidlo při vodním lyžování nebo 2 plavidla při provádění akrobatických činností nebo 2 plavidla při provozování wakesurfingu. Souběžné provozování vodního lyžování a akrobatických činností není povoleno. Souběžné provozování vodních skútrů a jetsurfů není povoleno.
 7. Vlečení obsazených plovoucích zábavných nafukovacích předmětů (kruhy, banány apod.), jakož i wakesurfing jsou činnosti obdobné vodnímu lyžování, a pro takovéto druhy vlečení jsou podmínky shodné jako pro vodní lyžování.
 8. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 9. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 10. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností není dovoleno za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 11. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení provozování vodního lyžování nebo provádění akrobatických činností odstranit tyto překážky z vodní plochy.
 12. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, a dále osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 13. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 14. V době provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 15. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností se povoluje do 30. 9. 2022.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. S ohledem na skutečnost, že vodní lyžování a akrobatické činnosti lze provozovat obecně pouze ve vymezených vodních plochách, je opatřením k zajištění bezpečnosti plavebního provozu právě i vymezení takové části vodní cesty na vodní ploše Propadlina. Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty vodní plochy Propadlina nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu.

Státní plavební správa – pobočka Děčín, jakožto příslušný plavební úřad (dále jen plavební úřad), připravila k projednání s příslušnou obcí a dotčeným orgánem státní správy Návrh opatření obecné povahy, kterým se na vodní ploše Propadlina vymezuje výše uvedená vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a akrobatických činností.

Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky a s tím souvisejících karanténních opatření se ústní projednání Návrhu nemohlo uskutečnit, jako náhradní řešení vzniklé situace a z důvodu časové tísně, a po dohodě s příslušnou obcí a dotčeným orgánem státní správy, se uskutečnilo projednání Návrhu písemným obesláním příslušné obce a dotčeného orgánu státní správy. Dne 12. 5. 2020 pod č. j. 1026/DC/20 byl rozeslán k vyjádření předběžný text Návrhu včetně mapového podkladu s vyznačením navrhované vymezené plochy na vodní hladině tak, jak bylo připraveno k ústnímu projednání.

Pro vznesení eventuálních připomínek k předloženému předběžnému textu Návrhu byla stanovena lhůta do 22. 5. 2020. V rámci stanovené lhůty pro náhradní projednávání neobdržel plavební úřad od příslušné obce a vodoprávního úřadu žádné stanovisko.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Děčín. Státní plavební správa – pobočka Děčín vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 1. 6. 2020

Sejmuto dne 17. 6. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1301/DC/20

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
 • Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 435 43 Horní Jiřetín

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 435 43 Horní Jiřetín

Město Horní Jiřetín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět