Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 1/2021

kterým se vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 713/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní nádrži Hracholusky část vodní cesty, která je umístěna souběžně s východním břehem nádrže při pravém břehu cca 2 000 m od hráze (východní část) a je tvořena pásem vodní plochy o délce 750 m a šířce 75 m až 100 m na začátku a na konci dráhy k provozování pouze vodního lyžování (dále vodní lyžování).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každý den od 1. 4. do 15. 10. v době od 08:00 hod do 20:00 hod. Vymezená vodní plocha bude v době od 08:00 hod do 12:00 hod a od 15:00 hod do 20:00 hod využívána Tělovýchovnou jednotou Slavoj Plzeň.
 2. V úseku břehu se soukromými chatami (od hráze VD vzdálenější úsek vymezené vodní plochy) není povolen pohyb plavidel a lyžařů v pruhu šířky 10 m od břehu.
 3. Vymezená vodní plocha pro vodní lyžování k provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 150 m souběžně s pravým břehem. Vzdálenost bójí od břehu bude 50 m až 100 m. Celkem bude umístěno 6 bójí. Bóje bude válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování v žádném případě překračovány.
 4. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové plavební znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy. Základní rozměr plavebního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 750 m v černé barvě. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma min. 10 cm:

  „Denně od 1. 4. do 15. 10.
  08:00–20:00 hod.
  od 08:00 do 12:00 a od 15:00 do 20:00 hod TJ Slavoj Plzeň
  max. 1 plavidlo“

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 5. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou, upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Plavební znak bude umístěn na břehu v místě před stávajícím klubovým zařízením. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vyzdvižení balónu.
 6. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 1 plavidlo.
 7. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 8. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 9. Provozování vodního lyžování není dovoleno za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 10. Plavidla správce vodní cesty, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen správce vodní cesty), mohou v provozní době vymezené vodní plochy vplouvat po nezbytně nutnou dobu do této vodní plochy za účelem provádění provozní údržby. Uživatel vymezené vodní plochy je povinen dbát pokynů správce vodní cesty udělovanými v souladu s jeho kompetencemi.
 11. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech, při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 12. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních. Nesmí docházet k erozi břehů a k ohrožení hnízdění živočichů (zejména v období březen až červen).
 13. V době provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
  Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
 14. Upozornění: Ve vymezené vodní ploše jsou umístěna tři plovoucí zařízení v soukromém vlastnictví – skokanský můstek o rozměrech 7 m x 4 m, pomocné molo o rozměrech 6 m x 2 m umístěné na břehu pod stávající klubovnou a plovoucí garáž. Tato plovoucí zařízení nejsou určena pro veřejnost, nesmí být využívána bez souhlasu jejich vlastníka a musí být míjena v bezpečné vzdálenosti. Rovněž tak stávající vybójkovaná slalomová dráha není určena pro veřejnost a nesmí být využívána a poškozována veřejností.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. S ohledem na skutečnost, že vodní lyžování lze provozovat obecně pouze ve vymezených vodních plochách, je opatřením k zajištění bezpečnosti plavebního provozu právě i vymezení takové části vodní cesty na přehradní nádrži Hracholsky.

V předmětné lokalitě byla vymezena vodní plocha pro vodní lyžování, jež byla schválena opatřením obecné povahy č. 3/2016 s platností do 15.03.2021.

Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky a s tím souvisejících karanténních opatření se ústní projednání návrhu vymezené vodní plochy pro vodní lyžování na vodní nádrži nemohlo uskutečnit. Jako náhradní řešení vzniklé situace a z důvodu časové tísně (platnost stávajícího opatření obecné povahy je do 15.03.2021), byl po dohodě s příslušnou obcí a dotčeným orgánem státní správy dne 04.02.2021 rozeslán k vyjádření předběžný text návrhu příslušného opatření obecné povahy.

K předmětnému návrhu opatření obecné povahy Státní plavební správa obdržela připomínky, kterým bylo vyhověno, a tyto připomínky byly zahrnuty do Článku 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty, nádrži vodního díla Hracholusky, nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu účelovou.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 16. 2. 2021

Sejmuto dne 4. 3. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 713/PH/21

 

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Úlice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět