Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 2/2021

kterým se na vodní cestě Matylda vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem, a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 300/DC/21 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na výše uvedené vodní cestě vodní plochu, která je umístěna ve vzdálenosti cca 520 m od východního břehu vodní plochy Matylda, má délku 1350 m, tzn., že dosahuje až k západnímu břehu vodní plochy Matylda a je umístěna po celé šíři této části vodní plochy Matylda (dále jen vymezená vodní plocha). Vymezená vodní plocha se dělí na dvě zóny:

 1. Větší zóna v délce 1030 m ve směru od východní hranice je určena k provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti).
 2. Menší zóna o délce 320 m, která je přilehlá k západnímu břehu, je určena pouze pro plutí malých plavidel – jetsurfů, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen provozování jetsurfů).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Větší zóna vymezené vodní plochy dle článku 1 odst. 1, která je určena pro provozování vodního lyžování a akrobatických činností malých plavidel, bude ve vzdálenosti 520 m od východního břehu vyznačena na hladině třemi žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“ a ve vzdálenosti 320 m od západního břehu dvěma žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“, přičemž tyto dvě žluté bóje umístěné ve vzdálenosti 320 m od západního břehu zároveň oddělují od sebe větší a menší zónu a vyznačují východní hranici menší zóny určené pouze pro provozování jetsurfů.

  Tři bóje tvořící východní hranici vymezené plochy budou umístěny v souřadnicích:

  WGS N 50,526569 a WGS E 13,613564,
  WGS N 50,525956 a WGS E 13,613650,
  WGS N 50,525306 a WGS E 13,613781 (pořadí od severu k jihu).

  Dvě bóje tvořící východní hranici vymezené plochy budou umístěny v souřadnicích:

  WGS N 50,526011 a WGS E 13,599559,
  WGS N 50,525656 a WGS E 13,599646, (pořadí od severu k jihu).

  Celkem bude umístěno 5 bójí. Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

  Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování povolených činností v žádném případě překračovány.
 2. V úrovni prodloužené linie východní hranice vymezené vodní plochy tvořené třemi bójemi ve vzdálenosti 520 m od východního břehu budou na obou březích na společném sloupku osazeny břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ a E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrové šipky budou bílé barvy. Ve směrových šipkách signálního znaku E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ bude vepsána číselná hodnota 1030 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  „Pouze se souhlasem Statutárního města Most,
  denně od 1. 5. do 30. 9.,
  vodní lyžování 8:00 – 21:00 hod., akrobatické činnosti 8:00 – 18:00 hodin,
  vodní lyžování – max. 1 plavidlo, akrobatické činnosti – max. 6 plavidel (z toho wakesurfing – max. 2 plavidla).
  Souběžné provozování vodního lyžování a akrobatických činností není povoleno.
  Plavba jetsurfů je možná pouze, není-li v této zóně v provozu jiné plavidlo, max. 10 jetsurfů.
  Platnost do 30. 9. 2025.“

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.
 3. V úrovni prodloužené linie tvořené dvěma bójemi ve vzdálenosti 320 m od západního břehu budou na obou březích osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrové šipky budou bílé barvy. Ve směrových šipkách bude vepsána číselná hodnota 320 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  „Pouze pro jetsurfy a pouze se souhlasem Statutárního města Most,
  denně od 1. 5. do 30. 9., 8:00 – 18:00 hodin, max. 4 plavidla.
  Platnost do 30. 9 2025.“

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.
 4. Provozování vodního lyžování ve větší zóně vymezené vodní plochy dle článku 1 odst. 1 musí být u vymezené vodní plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňujícího ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do vymezené plochy. Toto označení bude umístěno na severním břehu v místě spouštění plavidel do vody. Provoz vodního lyžování smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 5. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování či wakesurfingu musí být vybaveno vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení je součástí plavidla a ovládáno z něho.
 6. Ve větší zóně vymezené vodní plochy dle článku 1 odst. 1 lze provozovat pouze 1 plavidlo při vodním lyžování nebo 6 plavidel při akrobatických činnostech. Souběžné provozování vodního lyžování a akrobatických činností není povoleno. Provozování wakesurfingu (plavba na surfovém prkně na vlně vytvářené plavidlem bez vlečení jezdce) je považováno za akrobatickou činnost, wakesurfing však mohou souběžně provádět pouze dvě plavidla, přitom ostatní plavidla provozující akrobatickou činnost (tj. maximálně 4 plavidla) musí od plavidel a jezdců provozujících wakesurfing dodržovat odstup minimálně 50 metrů.

  Plavba jetsurfů ve větší zóně vymezené vodní plochy dle článku 1 odst. 1 je možná pouze, není-li v této zóně v provozu žádné jiné plavidlo. Maximální počet souběžně provozovaných jetsurfů je 10 jetsurfů.

 7. V menší zóně vymezené vodní plochy dle článku 1 odst. 2 určené pouze pro provozování jetsurfů lze souběžně provozovat 4 plavidla.
 8. V menší zóně vymezené vodní plochy dle článku 1 odst. 2 určené pouze pro provozování jetsurfů, mohou být umístěny uměle vytvořené překážky (slalomové bóje). Tyto bóje nesmějí být veřejností poškozovány a jsou určeny k využití pouze při provozování jetsurfů.
 9. Plavba jetsurfů mimo zónu vymezené vodní plochy dle článku 1 odst. 2 (např. při přeplutí z místa spouštění plavidel na vodu) musí probíhat ve výtlačném režimu plavby nebo bez použití vlastního strojního pohonu.
 10. Vodní lyžování je možné provozovat každý den v době od 8:00 hod do 21:00 hod.
 11. Akrobatické činnosti, včetně provozování jetsurfů, je možné provozovat každý den v době od 8:00 hod do 18:00 hod
 12. Provozování plavidel ve vymezené vodní ploše není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a za nepříznivých povětrnostních podmínek.
 13. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a přilbu.
 14. Uživatelé vymezené vodní plochy se musejí před zahájením provozu plavidla ve vymezené vodní ploše seznámit s jejími parametry (zejména s plavebními hloubkami) a se zněním opatření obecné povahy.
 15. Provozování vodního lyžování, akrobatických činností a jetsurfů se povoluje na dobu do 30. 9. 2025.
 16. Vývaziště plavidel u levého (severního) břehu provozované společností Salaxis s.r.o., Praha, není součástí vymezené vodní plochy.
 17. Tímto se ruší opatření obecné povahy 21/2017 ze dne 4. 5. 2017.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b)/a zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování/malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa – pobočka Děčín, jakožto příslušný plavební úřad (dále jen plavební úřad) dle písemného podnětu Statutárního města Most podaného v prosinci 2020 připravila v lednu 2021 k projednání Návrh opatření obecné povahy, kterým se na vodní cestě Matylda vymezuje výše uvedená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a akrobatických činností (dále jen Návrh) při zohlednění předpokladů pro zajištění obecné bezpečnosti plavebního provozu. Jedná se v podstatě o vymezení části vodní cesty Matylda na základě vyhodnocení plavebního provozu za platnosti opatření obecné povahy 21/2017 a s ohledem na nárůst zájmu o plavby na jetsurfech (rozšíření vymezené plochy o zónu pro plavby jetsurfů dosahující až k západnímu břehu vodní plochy) a nárůst zájmu o provozování wakesurfingu. Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky a s tím souvisejících karanténních opatření se ústní projednání Návrhu nemohlo uskutečnit, jako náhradní řešení vzniklé situace a z důvodu časové tísně, a po dohodě s příslušnou obcí se uskutečnilo projednání Návrhu písemným obesláním obce a dotčeného orgánu státní správy. Předběžný text Návrhu včetně mapového podkladu s vyznačením navrhované vymezené plochy na vodní hladině tak, jak bylo připraveno k ústnímu projednání byl rozeslán k vyjádření dne 20. 1. 2021 pod čj. 48/DC/21. Pro vznesení eventuálních připomínek k předloženému předběžnému textu Návrhu byla stanovena lhůta 15 pracovních dnů od obdržení rozeslaného materiálu. Dne 22. 1. 2021 obdržel plavební úřad uvědomění Odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu o postoupení věci z důvodu věcné nepříslušnosti k vyřízení Krajskému úřadu Ústeckého kraje jako místně a věcně příslušnému správnímu orgánu. V rámci výše uvedené stanovené lhůty pro náhradní projednávání obdržel plavební úřad vyjádření Statutárního města Most (dále jen SM Most) s požadavky na zvýšení počtu povolených plavidel a na možnost delegovat udělení souhlasu s provozem na vodní ploše malých plavidel na společnost SALAXIS s.r.o., Praha. Požadavkům SM Most mohlo být částečně vyhověno, v textu Návrhu došlo ve větší zóně vymezené vodní plochy ke zvýšení plavidel provádějících akrobatickou činnost na 6 plavidel, dále byl zvýšen počet jetsurfů na 10 jetsurfů, není-li v této zóně v provozu jiné plavidlo. Požadavku na zvýšení počtu jetsurfů v menší zóně vymezené vodní plochy nebylo vyhověno z bezpečnostních důvodů, naopak počet jetsurfů v menší zóně vymezené vodní plochy je Návrhem snížen na 4 jetsurfy. Delegování a udělení souhlasu s provozem na vodní ploše malých plavidel jakémukoli subjektu nelze adresně řešit v opatření obecné povahy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v dotčeném úseku vodní cesty na vodní ploše Matylda nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Děčín. Státní plavební správa – pobočka Děčín vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 17. 2. 2021

Sejmuto dne 5. 3. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 300/DC/21

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Statutární město Most se sídlem Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, 434 01 Most se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět