Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 6/2021

kterým se vymezuje část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při němž dochází k provádění akrobatických činností – flyboardingu

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4186/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na Vltavě v ř. km 72,60 až v ř. km 72,71 část vodní cesty, která je umístěna souběžně s pravým břehem ve vzdálenosti 40 m od tohoto břehu a je tvořena pásem vodní plochy o délce 110 m a šířce 60 m, k provozování flyboardingu.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Flyboardingem se pro účely tohoto opatření obecné povahy rozumí pohyb poučené osoby ve vymezené vodní ploše pomocí trysek poháněných vodním skútrem, nikoliv plovoucím čerpadlem.
 2. Vymezená vodní plocha pro flyboarding bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Boje budou umístěny na začátku plochy v ř. km 72,60 ve vzdálenosti 40 m od pravého břehu a další bójí v témže kilometru ve vzdálenosti 100 m od pravého břehu. Obdobně budou umístěny další dvě bóje na konci vymezené vodní plochy v ř. km 72,71. Poslední pátá bóje bude umístěna v ř. km 72,655 ve vzdálenosti 100 m od břehu. Celkem bude umístěno 5 bójí. Bóje bude válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, Základní rozměr plavebního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 110 m v černé barvě. Pod oběma břehovými signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma minimálně 10 cm:

  „Pouze pro vodní flyboarding,
  hloubka potápění do 1,9 m
  maximálně 2 plavidla
  od 1. 4. do 30. 10.
  08:00–19:00 hod“

  Břehové signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj plavebního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 4. Při provozování flyboardingu je možné potápění do hloubky 1,9 m.
 5. Flyboarding je možné provozovat každoročně od 01. dubna do 30. října každý den v době od 08:00 hod do 19:00 hod.
 6. Na takto vymezené vodní ploše se mohou pohybovat maximálně dvě malá plavidla provozující flyboarding.
 7. V provozní době vymezené plochy pro flyboarding je v této vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 8. Provozování flyboardingu není dovoleno za snížené viditelnosti, nepříznivých povětrnostních podmínek a v noci.
 9. Uživatel vymezené části vodní cesty se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry, zejména plavebními hloubkami a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 10. Při provozování flyboardingu nesmí docházet k erozi břehů ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.
 11. Provozování flyboardingu se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při němž dochází k provádění akrobatických činností – flyboardingu – a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu flyboardingu na vymezené vodní ploše umístěné na vodní cestě Vltava, v ř. km 72,60 až ř. km 72,71, souběžně s pravým břehem ve vzdálenosti 40 m od pravého břehu, tvořené pásem vodní plochy o šířce 60 m a délce 110 m dne 25.05.2021 v sídle Obecního úřadu Vrané nad Vltavou, Březovská 112. Zástupce správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, se z jednání omluvil. Cílem tohoto jednání bylo odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy. Jedná se o stávající vymezenou vodní plochu, jež byla schválena opatřením obecné povahy č. 64/2016 s platností do 15.08.2021 Vzhledem k tomu, že dosavadní provoz této vymezené vodní plochy probíhal bez problémů, bylo projednáno prodloužení provozu vymezené vodní plochy se stávajícími parametry dráhy na dobu 5 let.

Požadavky a závěry vzešlé z tohoto projednání, jež se vztahují k  plutí malých plavidel ve vymezené vodní ploše, při němž dochází k provádění akrobatických činností – flyboardingu a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě jsou zahrnuty do Článku 2.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 4. 6. 2021

Sejmuto dne …………………

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 4186/PH/21

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět