Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 7/2021

kterým se vymezuje část vodní cesty Labe, a to přístavního bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy, pro provozování malých plavidel o výkonu motoru do 12 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek a k rychlostní jízdě (dále jen provozování malých plavidel)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. XX/DC/21 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje dle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě, část vodní plochy v přístavním bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy pro plavby malých plavidel, při nichž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek a k rychlostní jízdě. Vymezená vodní plocha je umístěna v přístavním bazénu mezi ř. km 742,060 až ř. km 742,150, a je tvořena pásem vodní plochy o délce 90 m v celé šířce přístavního bazénu.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Malá plavidla je ve vymezené vodní ploše možné provozovat ve čtvrtek v době od 15:00 hod. do 20:00 hod., v pátek v době od 16:30 hod. do 20:00 hod., v sobotu v době od 15:00 hod. do 20:00 hod. a v neděli 10:00 hod. do 20:00 hod. Vymezená vodní plocha bude ve čtvrtek v době od 15:00 hod. do 18:00 hod., v pátek v době od 16:30 hod. do 20:00 hod. a v neděli v době od 10:00 hod. do 16:00 hod. využívána Klubem vodních motoristů Děčín z. s., se sídlem Kladenská 317/17, Děčín III (dále jen KVM DC).
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování malých plavidel bude vyznačena břehovým signálním znakem E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“, ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, umístěným na levém břehu v ř. km 742,105. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Znak bude na svislých okrajích opatřen směrovými šipkami vycházejícími ze svých horních a dolních vrcholů pod úhlem 45° ve směru vymezené vodní plochy. Směrové šipky budou bílé barvy s číselnými údaji 45 v černé barvě. Šipky budou takto v metrech vymezovat směr a délku dráhy. Signální znak bude umístěn na sloupku tak, aby byl viditelný z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedeným signálním znakem bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti s textem:

  „Max. 2 plavidla nebo 1 jetsurf, výkon do 12 kW, do 400 cm UL;
  Provozní doba: čt 15–20 h, pá 16:30-20 h, so 15–20 h a ne 10-20 h;
  čt 15–18 h, pá 16:30-20 h a ne 10–16 h pouze KVM DC.“

 3. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat souběžně pouze dvě malá plavidla anebo pouze jeden jetsurf.
 4. Používání vymezené vodní plochy za výše uvedeným účelem je povoleno do vodního stavu 400 cm na vodočtu v Ústí nad Labem.
 5. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 6. Plavba plavidel je zakázána v noci a za snížené viditelnosti.
 7. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen tyto překážky, vždy po ukončení plaveb malých plavidel, odstranit z vodní plochy.
 8. Při provozování malých plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na plujících a stojících malých plavidlech, plovoucích zařízeních a na břehovém opevnění.
 9. Při provozování malých plavidel ve vymezené vodní ploše nebudou překročeny limitní hodnoty hluku.
 10. Uživatelé vymezené vodní plochy musí po dobu využívání této vodní plochy umožnit proplutí plavidlům, která nejsou malými. Tato plavidla mohou o uvolnění dráhy požádat zvukovým signálem „1 dlouhý zvuk“. Uživatelé vymezené vodní plochy musí po dobu využívání této vodní plochy umožnit proplutí i malým plavidlům tím, že jim ponechají pro proplutí podél dělící hráze přístavu volný pás vodní plochy o šířce minimálně 12 m. Četnost proplutí plavidel není nikterak omezena.
 11. Používání vymezené vodní plochy je zakázáno po dobu stání plavidla, přepravujícího nebezpečné látky, stojícího v lodních polohách, které jsou do 100 m od okraje vymezené vodní plochy.
 12. Provozování vymezené vodní plochy se povoluje od 31. 7. 2021 do 31. 12. 2025.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb. může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Labe nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Na základě podnětu, který podal Klub vodních motoristů Děčín z. s., se sídlem Kladenská 317/17, Děčín III, dne 4. 1. 2021 ve věci provozování malých plavidel, při němž dochází podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě k objíždění řady uměle vytvořených překážek a k rychlostní jízdě v přístavním bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy na řece Labi, projednala Státní plavební správa podmínky týkající se provozování malých plavidel na vymezené vodní ploše umístěné ve zmíněném přístavu. Jedná se o opakované vymezení části vodní cesty, obdobné stávajícímu vymezení dle opatření obecné povahy 62/2016, které nabylo účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 30. 7. 2016 a platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. 7. 2021.

Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky, a s tím souvisejících karanténních opatření se ústní projednání Návrhu nemohlo uskutečnit, jako náhradní řešení vzniklé situace a z důvodu časové tísně, a po dohodě s příslušnou obcí, se uskutečnilo projednání předběžného textu Návrhu opatření obecné povahy (dále Návrh) písemným obesláním Statutárního města Děčín, správce vodního toku Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové a provozovatele pozemní části přístavu, kterým je River Port, s.r.o., Děčín. Předběžný text Návrhu tak, jak byl připraven k ústnímu projednání, byl rozeslán dne 25. 3. 2021 pod č. j. 552/DC/21 a pro připomínkování předběžného Návrhu byla stanovena lhůta do 16. 4. 2021.

V rámci stanovené lhůty obdržel plavební úřad společnou žádost dvou sportovních klubů, jejichž činnost je zaměřena na sportovní výuku dětí a mládeže na malých plavidlech bez vlastního pohonu, jak na Labi v Děčíně, tak i v přístavu Děčín-Rozbělesy, o provedení změny v navrhovaných provozních hodinách. V této věci se dne 3. 6. 2021 v sídle Státní plavební správy – pobočky Děčín uskutečnila schůzka se zástupci těchto sportovních klubů věnujících se především dětem a mládeži a v rámci tohoto jednání bylo dosaženo vzájemné shody na úpravě provozních hodin tak, aby vyhověla všem sportovních klubům v dané zájmové oblasti.

Provozní hodiny uvedené v Návrhu jsou výsledkem výše uvedeného projednání.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Děčín. Státní plavební správa – pobočka Děčín vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 9. 6. 2021

Sejmuto dne …………………

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Č. j.: 1590/DC/21

 

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Statutární město Děčín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět