Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 24/2022

kterým se vymezuje část písníku Mělice pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

zrušeno dne 30. 5. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3215/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje vodní plochu, která je umístěna na písníku Mělice v lokalitě „východ“ na pozemcích parc. č. 99/2, 99/4, 99/12, 99/13, 95/1, 80/4, 80/5, 80/7, 88, 89, 91 v k. ú. Mělice a dále na pozemcích parc. č. 331/7, 331/8, 331/12, 331/15, 331/18, 337/1, 398/30, 398/33, 398/34, 398/35, 398/37, 399/1, 594/1, 594/5 v k. ú. Lohenice a je tvořena pásem vodní plochy o délce cca 700 m a šířce 75 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každoročně od 1. dubna do 30. listopadu, každý den v době od 8:00 do 20:00 hodin. Vymezenou vodní plochu bude využívat v době 10–13 hodin a 14–20 hodin spolek Stehno marine klub, z.s
 2. Plavební značení vymezené vodní plochy je následující:

  Na obou delších stranách takto vymezené vodní plochy budou na břehu cca v polovině délky vymezené vodní plochy osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma min. 10 cm:

  od 1. 4. do 30. 11.,
  8–20 hod., max. 1 plavidlo,
  10–13 hod. a 14–20 hod. Stehno marine klub, z.s., 2 plavidla

  Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 350 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

  Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:

  • Na východní straně vymezené vodní plochy budou bóje umístěny od sebe ve vzdálenosti 140 m souběžně s východním břehem. Vzdálenost bójí od tohoto břehu bude 40 m až 60 m.
  • Protilehlá (západní) strana vymezené vodní plochy bude tvořit souvislou linii ve vzdálenosti cca 25 m od břehu poloostrova. Tato linie bude tvořena řadou bójí ve vzdálenosti 140 m od sebe.

  Celkem bude umístěno 12 kusů bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou, upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Plavební znak bude umístěn na břehu v místě před stávajícím klubovým zařízením. Toto označení bude umístěno na břehu před klubovým zařízením ve vzdálenosti cca 450 m od severního konce vymezené vodní plochy. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vyzdvižení balónu do předepsané výšky.
 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze jedno plavidlo. V provozní době vyhrazené pro Stehno marine klub, z.s., lze provozovat dvě plavidla.
 5. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 6. Provozování vodního lyžování není dovoleno za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 7. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 8. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 9. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních. Nesmí docházet k erozi břehů a k narušení rozmnožování a hnízdění živočichů (zejména v období březen až červen) a ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.
 10. V provozní době vymezené plochy pro vodní lyžování je v této vodní ploše zakázáno provádět lov ryb a jejich přikrmování.
 11. Upozornění: Ve vymezené vodní ploše jsou umístěna celkem čtyři plovoucí zařízení, která jsou v majetku spolku Stehno marine klub, z.s.: skokanský můstek o rozměrech 7 m x 4 m, dvě pomocná plovoucí zařízení o rozměrech 5 m x 3 m a jedno plovoucí zařízení o rozměrech 6,0 m x 4,0 m a pevný přístřešek na lodě o rozměru 10 m x 8 m. Tato zařízení nejsou určena pro veřejnost, nesmí být využívána bez souhlasu jejich vlastníka a musí být míjena v bezpečné vzdálenosti. Rovněž tak stávající vybójkovaná závodní slalomová, skoková a figurální dráha s konstrukcí pod vodou není určena pro veřejnost a nesmí být využívána a poškozována veřejností.
 12. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu do 30.11.2026 od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

V předmětné lokalitě byla vymezena vodní plocha pro vodní lyžování, jež byla schválena opatřením obecné povahy č. 37/2017 s platností do 15.06.2022.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozování vodního lyžování na vymezené vodní ploše, umístěné na písníku Mělice v lokalitě „východ“ na pozemcích parc. č. 99/2, 99/4, 99/12, 99/13, 95/1, 80/4, 80/5, 80/7, 88, 89, 91 v k. ú. Mělice a dále na pozemcích parc. č. 331/7, 331/8, 331/12, 331/15, 331/18, 337/1, 398/30, 398/33, 398/34, 398/35, 398/37, 399/1, 594/1, 594/5 v k. ú. Lohenice, jež je tvořena pásem vodní plochy o délce cca 700 m a šířce 75 m, dne 12.04.2022 v sídle města Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč, s dotčenými orgány státní správy a se správcem vodní cesty. Ústního jednání se rovněž zúčastnil zástupce spolku Stehno marine klub, z.s, se sídlem Musílkova 791, 530 03 Pardubice. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 20. 4. 2022

Sejmuto dne 6. 5. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 3215/PH/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • Městský úřad Přelouč, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč
 • Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč

Město Přelouč se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude neprodleně zasláno zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět