Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 26/2022

kterým se vymezuje část vodní cesty Silniční rybník v k. ú. Kostelec u Jihlavy pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti)

zrušeno dne 28. 5. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1367/PR/22 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje vodní plochu, která je umístěna na vodní cestě Silniční rybník v k. ú. Kostelec u Jihlavy a je tvořena pásem vodní plochy o délce 550 m a šířce 150 m (dále jen vymezená vodní plocha).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a akrobatické činnosti je možné provozovat každý den v době od 07:00 hod. do 19:00 hod. Vymezená vodní plocha bude v době od 07:00 hodin do 19:00 hodin přednostně využívána Spolkem KVL SLAVOJ Kostelec z. s., se sídlem Kostelec 171, 588 61 Kostelec u Jihlavy (dále jen KVL SLAVOJ Kostelec z. s.).
 2. Vymezená vodní plocha bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“ (dále jen bóje). Bóje budou umístěny následovně:
  • bóje č. 1 bude osazena ve vzdálenosti 25 m od pravého břehu a 25 m od severní hráze rybníka (silnice II/406)
  • bóje č. 2 bude osazena ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu a 200 m od severní hráze rybníka (silnice II/406)
  • bóje č. 3 bude osazena ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu a 300 m od severní hráze rybníka (silnice II/406)
  • bóje č. 4 bude osazena ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu a 150 m od jižní hráze rybníka
  • bóje č. 5 bude osazena ve vzdálenosti 50 m od levého břehu a 125 m od jižní hráze rybníka
  • bóje č. 6 bude osazena ve vzdálenosti 25 m od levého břehu a 25 m od severní hráze rybníka (silnice II/406)

  Celkem bude umístěno 6 bójí. Bóje bude válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování a akrobatických činností v žádném případě překračovány.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou na pravém břehu a levém břehu Silničního rybníku osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ a břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem „max. 2 plavidla, od 1. 4. do 31. 10., od 07:00 hodin do 19:00 hodin KVL Slavoj Kostelec z. s.“ v černé barvě. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Všechny znaky (4 ks) budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 4. Provozování vodního lyžování musí být u vymezené vodní plochy vždy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu o průměru minimálně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňujícího ostatní uživatele vodní cesty na zákaz vplutí do vymezené plochy. Provoz vodního lyžování ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 5. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí být vybaveno vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení je součástí plavidla a ovládáno z něho.
 6. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 7. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 2 plavidla.
 8. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 9. Při provozování vodního lyžování nesmí docházet k erozi břehů.
 10. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
 

Článek 3
Odůvodnění

Podle ustanovení § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle ustanovení § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa vyhodnotila provozování předmětné vymezené vodní plochy tak, jak byla vymezena a provozována dle opatření obecné povahy 39/2017 v období od 16. 06. 2017 do 16. 06. 2022. Státní plavební správa, vzhledem k bezproblémovému využívání a provozování zmíněné vymezené vodní plochy, vymezuje vodní plochu pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě ve stejných provozních dobách a ve stejné lokalitě.

K návrhu bylo dne 14. 04. 2022 svoláno jednání, kde podal zástupce Povodí Moravy, s.p. a zástupce společnosti Kostelecké uzeniny a.s. písemnou připomínku dle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu, kteří ke znění projednávaného návrhu vznesli požadavky:

Povodí Moravy, s.p.

 1. Trvá na tom, aby KVL Slavoj Kostelec z.s. provedl a udržoval veškeré plavební značení (včetně břehového) na vodní cestě Silniční rybník. Povodí Moravy, s.p. zde nemá žádné zařízení ani pozemky, takže nemůže provádět a udržovat žádná plavební značení.

Kostelecké uzeniny a.s.

 1. Navrhuje provozní dobu od 07:00 hodin do 19:00 hodin výhradně pro KVL Slavoj Kostelec z.s..

Plavební úřad se obdrženými připomínkami před vydáním opatření obecné povahy zabýval a dospěl k závěru, že připomínka požadavku Povodí Moravy, s.p. o údržbě veškerého plavebního značení (včetně břehového) na vodní cestě Silniční rybník bude plně v kompetenci KVL Slavoj Kostelec z.s., který souhlasí a veškeré plavební značení (včetně břehového) na vodní cestě Silniční rybník dle návrhu opatření obecné povahy osadí bude řádně udržovat. V připomínce požadavku Kostelecké uzeniny a.s. bude provozní doba uvedena jak stanový článek 2. bod 1 a slovo výhradně je nahrazeno slovem přednostně.

Plavební úřad v projednávání tohoto návrhu opatření obecné povahy navazoval na podmínky a rozsah provozu vymezené vodní plochy, tak jak byla provozována dle výše uvedeného opatření obecné povahy 39/2017, a právě z důvodu bezproblémového provozování v předchozích sezónách bylo přistoupeno k obdobnému vymezení vodní plochy, jak je uvedeno a odůvodněno výše. Připomínky byly akceptovány.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

 

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Přerov. Státní plavební správa – pobočka Přerov vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 28. 4. 2022

Sejmuto dne 14. 5. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 1367/PR/22

Obdrží:

 • Obec Kostelec u Jihlavy, Kostelec u Jihlavy 87, 588 61 Kostelec u Jihlavy
 • Klub vodního lyžování SLAVOJ Kostelec z. s., Kostelec u Jihlavy 171, 588 61 Kostelec u Jihlavy
 • Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
 • Statutární město Jihlava, Oddělení vodního hospodářství – vodoprávní úřad, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
 • Kostelecké uzeniny a.s., 588 61 Kostelec u Jihlavy 60

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice
 • Obec Kostelec u Jihlavy, Kostelec u Jihlavy 87, 588 61 Kostelec u Jihlavy

Obec Kostelec u Jihlavy se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět