Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 32/2022

kterým se omezuje plavební provoz

zrušeno dne 15. 6. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. /DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 767,48 (velká plavební komora Ústí nad Labem-Střekov mimo provoz),
ve dnech od 1. 9. 2022 do 31. 10. 2024.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

V uvedeném období bude plavba přes zdymadlo Ústí nad Labem-Střekov probíhat pouze malou plavební komorou o rozměrech 165 x 13 m. Podjezdná výška malé plavební komory při maximální plavební hladině (vodní stav 540 cm na řídícím vodočtu Ústí nad Labem) činí 2,94 m.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 2. 2. 2022 podal správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO 70890005 (dále jen správce vodní cesty), žádost o odstavení velké plavební komory zdymadla Ústí nad Labem-Střekov v ř. km 768,48 mimo plavební provoz v období od 1. 9. 2012 do 31. 10. 2024. Žádost byla odůvodněna nutností provést opravu horních vrat velké plavební komory za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla. Z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření. Plavbou plavidel bez provedení nutné údržby by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu. K věci bylo dne 3. 5. 2022 vydáno kladné vyjádření vodoprávního úřadu (odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem).

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Děčín. Státní plavební správa – pobočka Děčín vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 13. 5. 2022

Sejmuto dne 29. 5. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1596/DC/22

Obdrží

Navrhovatel

  • Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad
    Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Správa CHKO České středohoří, Litoměřice

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět