Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 33/2022

kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava pro účely plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě

zrušeno dne 28. 6. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4606/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje vodní plochu, která je umístěna na vodní cestě Vltava, při pravém břehu mezi ř. km 56,100 a ř. km 56,220, a je tvořena pásem vodní plochy o délce 120 m a šířce 50 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní plochu je možné provozovat každoročně v období od 15. 3. do 1. 11., denně v době od 8:00 hod do 20:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude využívat v době od 14:00 do 20:00 hodin nebo v době povolených závodů Tělovýchovná jednota Tatran Praha, z.s. Vodní plochu mohou využívat plavidla o výkonu max. 12 kW.
 2. Plavební značení vymezené vodní plochy je následující:

  Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.16 „SPORT“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma min. 10 cm:

  od 15. 3. do 1. 11.,
  denně 8–20 hod.,
  14–20 a v rámci povolených závodů vyhrazeno pro TJ Tatran Praha, z.s.
  plavidla o výkonu max. 12 kW

  Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

  Vymezená vodní plocha pro účely plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě, bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:

  • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 56,100 ve vzdálenosti 25 m od pravého břehu,
  • bóje č. 2 bude osazena v ř. km 56,100 ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu,
  • bóje č. 3 bude osazena v ř. km 56,140 ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu,
  • bóje č. 4 bude osazena v ř. km 56,180 ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu,
  • bóje č. 5 bude osazena v ř. km 56,220 ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu,
  • bóje č. 6 bude osazena v ř. km 56,220 ve vzdálenosti 25 m od pravého břehu.
 3. V rámci tréninků Tělovýchovné jednoty Tatran Praha, z.s., je možné vplutí trenérského plavidla s vyšším výkonem než 12 kW, současně je možné vplutí trenérského plavidla oddílů ČYK a CERE.
 4. Provozování plavidel ve vymezeném prostoru není dovoleno za snížené viditelnosti a v noci.
 5. Plavidla správce vodní cesty, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen správce vodní cesty), mohou v provozní době vymezené vodní plochy vplouvat po nezbytně nutnou dobu do této vodní plochy za účelem provádění provozní údržby. Uživatel vymezené vodní plochy je povinen dbát pokynů správce vodní cesty udělovanými v souladu s jeho kompetencemi.
 6. Všechny osoby, nacházející se na plavidlech při provozování sportovní činnosti, neznalé plavání musí mít na sobě záchrannou vestu.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních. Nesmí docházet k erozi břehů a ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.
 9. V provozní době vymezené plochy je v této vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 10. V případě zřízení přístaviště pro potřeby zavedení náhradní osobní lodní dopravy za pravidelné linky MHD – tramvaje – bude provoz ve vymezené vodní ploše přerušen.
 11. Za bezpečnost osob v rámci tréninků Tělovýchovné jednoty Tatran Praha, z.s., zodpovídá příslušný trenér.
 12. Za bezpečnost nezletilých osob, mimo tréninky Tělovýchovné jednoty Tatran Praha, z.s., zodpovídá rodič, odpovědný zástupce, nebo jiná dospělá osoba doprovázející nezletilce.
 13. V provozní době vymezené plochy je v této vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 14. Provozování vymezeného prostoru se povoluje na dobu do 1. 11. 2026 od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
 

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro účely plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozování vymezené vodní plochy umístěné na vodní cestě Vltava, při pravém břehu mezi ř. km 56,100 a ř. km 56,220, tvořené pásem vodní plochy o délce 120 m a šířce 50 m, dne 11. 5. 2022 v sídle úřadu Městské části Praha 4 s dotčenými orgány státní správy a se správcem vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltavy nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 17. 5. 2022

Sejmuto dne 2. 6. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 4606/PH/22

 

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • Městská část Praha 4, 140 46 Praha 4-Krč, Antala Staška 2059/80b
 • Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí – vodoprávní úřad, 110 00 Praha 1, Jungmannova 35/29

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Městská část Praha 4, 140 46 Praha 4 – Krč, Antala Staška 2059/80b

Městská část Praha 4 se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude neprodleně zasláno zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět