Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 44/2022

kterým se upravuje plavební provoz

zrušeno dne 14. 11. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 12758/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu jiné mimořádné události (mimořádné podmínky pro regulaci odtoku z VD Orlík), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 50,69 až 54,30 (zdrž Helmovského a Staroměstského jezu)
ve dnech od nabytí účinnosti tohoto opatření do 31.03.2024.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

  1. Při dosažení vysokého vodního stavu ve smyslu ustanovení § 6b odst. 4 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě, určeného vodním průtokem v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 450 m3/s a vyšším, je-li současně součet průtoků na toku Berounky v profilu vodočtu Beroun, na toku Sázavy v profilu vodočtu Nespeky, na toku Otavy v profilu Písek, na toku Lužnice v profilu Bechyně a na toku Vltavy v profilu České Budějovice 600 m3/s a vyšší, nemohou plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla jednorázově využitá pro vymístění takového plavidla bez vlastního strojního pohonu využívat k stání úsek vodní cesty Vltavy vymezený v článku 1 tohoto opatření obecné povahy.
  2. Vlastníci a provozovatelé těchto plavidel jsou povinni je umístit do přístavu s ochrannou funkcí nebo chráněného místa před dosažením uvedeného vodního stavu.
  3. Pro ostatní plavidla a nástupní můstky plavidel osobní lodní dopravy, které mohou být přemístěny do přístavu s ochrannou funkcí v bočně svázané sestavě s plavidlem osobní lodní dopravy, platí ustanovení § 5 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.

Článek 3
Odůvodnění

S ohledem na Manipulační řád VD Orlík platný po dobu realizace stavby „VD Orlík – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod“ s trváním do 31.03.2024 nebude transformován odtok z VD Orlík až do úrovně přítoku 667 m3/s do vodního díla. Odtok z nádrže VD Orlík bude tedy za této situace shodný s přítokem. Nastává tak mimořádná situace, při které nebude nástup vysokých vodních stavů v úseku Vltavy pod VD Orlík manipulací na tomto vodním díle regulován. Neregulovaný a tedy zrychlený nástup vysokých vodních stavů ve zdržích Helmovského a Staroměstského jezu, které jsou z hlediska přemístění značného počtu plavidel do ochranných přístavů časově limitované prostupností plavebních komor Praha-Štvanice, Praha-Smíchov a Praha-Mánes, proto vyvolává potřebu provést přemístění plavidel bez vlastního strojního pohonu a plavidel jednorázově využitých pro vymístění takového plavidla bez vlastního strojního pohonu do ochranného přístavu s předstihem tak, aby byla uvolněna kapacita uvedených plavebních komor pro přemístění všech ostatních plavidel ze zdrží ve zkráceném čase před dosažením průtoku 600 m3/s na vodočtu Praha-Velká Chuchle, v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.

Věc byla kladně projednána s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem ochrany prostředí – vodoprávním úřadem, Jungmannova 35, Praha 1, a Krajským úřadem Středočeského kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením vodního hospodářství – vodoprávním úřadem, Zborovská 81/11, Praha 5.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 22. 9. 2022

Sejmuto dne 8. 10. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler

ředitel pobočky

Čj.: 12758/PH/22

Obdrží

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí – vodoprávní úřad, Jungmannova 35, 110 01 Praha 1
  • Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
  • Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí, Bc. Rosinová, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

Hlavní město Praha se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět