Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 1/2023

kterým se vymezuje část vodní cesty Labe (u obce Malé Žernoseky) pro plutí malých plavidel o výkonu motoru do 15 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě

zrušeno dne 9. 3. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. XXX/DC/23 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní cestě Labe vodní plochu pro plutí malých plavidel o výkonu motoru do 15 kW, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen provádění akrobatických činností), která je umístěna při levém břehu mimo plavební dráhu v úseku mezi ř. km 782,15 až ř. km 782,30 (dále vymezená vodní plocha). Šířka vymezené vodní plochy je 40 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Provádění akrobatických činností je možné provozovat každý den v době od 11:00 hodin do 19:00 hodin.
 2. Vymezená vodní plocha pro provádění akrobatických činností (dále vymezená vodní plocha) bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Celkem budou umístěny 4 bóje souběžně s levým břehem tak, aby linie návodní strany obdélníku byla jednoznačně patrná (krajní bóje budou umístěny v ř. km 782,15 a ř. km 782,30). Vzdálenost bójí od břehu bude 40 m. Bóje budou ve výšce minimálně 0,6 m nad hladinou.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipky budou takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrové šipky budou bílé barvy s číselným údajem 150 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálních znaků bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti s textem:

  „Max. 2 plavidla do 15 kW, do 400 cm UL; denně 11–19 h“.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně maximálně 2 malá plavidla.
 5. Provádění akrobatických činností není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 6. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Používání vymezené vodní plochy za výše uvedeným účelem je povoleno do vodního stavu 400 cm na vodočtu v Ústí nad Labem.
 9. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen tyto překážky vždy po ukončení provádění akrobatických činností odstranit z vodní plochy.
 10. V době provádění akrobatických činností je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 11. Osoby na plavidlech musí mít na sobě při provádění akrobatických činností záchrannou vestu.
 12. Provozovatel plavidla a vůdce plavidla musí učinit všechna opatření, aby při provádění akrobatických činností nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod a veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinen ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 13. Akrobatické činnosti musí být prováděny tak, aby nedocházelo ke škodám na břehovém opevnění.
 14. Provádění akrobatických činností se povoluje do 31. 12. 2027.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. Vymezení výše uvedené vodní plochy je v souladu se zvláštními právními předpisy upravující ochranu povrchových vod, tj. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v aktuálním znění a vyhlášky č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě. Dle zákona o vnitrozemské plavbě je Labe v uvedeném úseku dopravně významnou vodní cestou.

Státní plavební správa projednala dne 9. prosince 2022 v sídle Obce Malé Žernoseky návrh opatření obecné povahy ve věci vymezení vodní plochy pro plutí malých plavidel, při němž dochází podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, a to se zástupcem obce Malé Žernoseky. Zástupce obce Velké Žernoseky se z ústního jednání omluvil. Ústního jednání se dále zúčastnil zástupce správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové.

K předloženému návrhu opatření obecné povahy nebyly při jednání vzneseny žádné připomínky.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Děčín. Státní plavební správa – pobočka Děčín vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 6. 1. 2023

Sejmuto dne 22. 1. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 4670/DC/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • Obec Malé Žernoseky, Zahradní 245, 410 02, Malé Žernoseky
 • Obec Velké Žernoseky, 412 01, Velké Žernoseky 63
 • Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, Školní 2, Lovosice
 

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Obec Malé Žernoseky, Zahradní 245, 410 02, Malé Žernoseky
 • Obec Velké Žernoseky, 412 01, Velké Žernoseky 63

Obec Malé Žernoseky a Obec Velké Žernoseky se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět