Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 2/2023

kterým se na přehradní nádrži Slezská Harta vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě - provozování vodních elektroskútrů, elektrických jetsurfů a eFoilů

zrušeno dne 11. 2. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 59/PR/23 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na přehradní nádrži Slezská Harta vodní plocha ř. km 65,1 – 65,4 o délce 300 m a využitelné šířce 130 m v k. ú. obce Mezina a v k. ú. Bruntál.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní elektroskútry, elektrické jetsurfy a eFoily je možné provozovat každý od 10:00 hodin do 17:00 hodin v době od 1. 6. do 30. 9. mimo neděle a státní svátky.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních elektroskútrů, elektrických jetsurfů a eFoilů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Celkem bude umístěno 6 bójí. Bóje budou rozmístěny následovně:
  • Čtyři bóje budou umístěny souběžně s levým břehem přehrady ve vzdálenosti cca 75 m od sebe. Vzdálenost všech těchto bójí od břehu bude cca 130 m.
  • Další dvě bóje budou umístěny na úrovni výše uvedených bóji souběžně s levým břehem přehrady ve vzdálenosti cca 65 m od břehu.

  Celkem bude umístěno 6 bójí. Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,5 m a výšce nad hladinou min. 0,5 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování vodních elektroskútrů, elektrických jetsurfů a eFoilů v žádném případě překračovány.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou na levém břehu osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.

  Signální znaky budou umístěny takto:

  Znaky č. 1“ (dle situačního nákresu) souřadnice – 49°55'57.879"N 17°30'03.757"E.
  Znaky č. 2“ (dle situačního nákresu) souřadnice – 49°55'56.685"N 17°29'48.694"E

 4. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrové šipky budou bílé barvy. Šipky budou takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálních znaků bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod signálními znaky na začátku vymezené vodní plochy (od příjezdové komunikace) budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti s textem:

   „Denně od 1. 6. do 30. 9., 10:00 – 17:00 hodin mimo neděle a státní svátky“
  Vodní elektroskútry – max. 2 plavidla.
  Elektrické jetsurfy – max. 2 plavidla.
  Elektrické eFoily – max. 2 plavidla.
  Nelze provozovat zároveň vodní elektroskútry, elektrické jetsurfy a elektrické eFoily.

 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat maximálně 2 vodní elektroskútry nebo 2 elektrické jetsurfy nebo 2 elektrické eFoily. Souběžně lze provozovat pouze vodní elektroskútry nebo elektrické jetsurfy nebo elektrické eFoily.
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry, plavební hloubkou a pokyny umístěnými na dodatkových tabulkách.
 7. Provozování vodních elektroskútrů, elektrických jetsurfů a elektrických eFoilů není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti, nepříznivých povětrnostních podmínek a ve vzdálenosti bližší jak 20 m od břehů.
 8. Přednost pro využití prostoru vymezené vodní plochy mají v případě cvičení vždy složky Integrovaného záchranného systému.
 9. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.
 10. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení provozování vodních elektroskútrů, elektrických jetsurfů a elektrických eFoilů odstranit tyto překážky z vodní plochy.
 11. Všechny osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu a ochranou přilbu.
 12. Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, jsou provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit událost příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 13. Provozování vodních elektroskútrů, elektrických jetsurfů a elektrických eFoilů se povoluje na dobu do 30. 9. 2025.

Článek 3
Odůvodnění

Podle ustanovení § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty
pro provozování malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla podle
ustanovení § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n), zákona o vnitrozemské plavbě, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností  nebo k rychlostní jízdě – provozování elektroskútrů, elektrických jetsurfů a elektrických eFoilů a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. S ohledem na skutečnost, že elektroskútry, elektrické jetsurfy a elektrické eFoily lze provozovat pouze ve vymezených plochách a vodní elektroskútry jsou určeny nejen pro průběžnou plavbu, ale i pro figurální a akrobatickou plavbu, při které nemohou být dodržena některá pravidla plavebního provozu a která smí být provozována pouze ve vymezených plochách, je opatřením k zajištění bezpečnosti plavebního provozu právě i vymezení takové části vodní cesty na přehradní nádrži Slezská Harta.

Státní plavební správa projednala dne 11. ledna 2023 v sídle Obce Mezina návrh opatření obecné povahy ve věci vymezení vodní plochy pro plutí malých plavidel, při němž dochází podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, a to se zástupcem obce Mezina, zástupci správce vodní cesty Povodí Odry, státní podnik, Ostrava, zástupcem Městského úřadu Bruntál, odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství a zástupcem Vodní záchranné služby ČČK Bruntál-Slezská Harta. Zástupci Českého rybářského svazu, z.s. místní organizace Bruntál a Mikroregionu Slezská Harta se k ústnímu jednání nedostavili.

K předloženému návrhu opatření obecné povahy byly při jednání vzneseny následující připomínky:

Městský úřad Bruntál, odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství

Z pohledu vodoprávního úřadu nejsou k vymezení vodní plochy zásadní námitky a upozorňuje na:

 • užívání VÚK (veřejná účelová komunikace) ve správě obce Mezina,
 • absence zázemí: sociální zařízení, dobíjecí stanice, problematika spouštění na hladinu (závora).

Povodí Odry, s.p.

Upozorňuje na kolísání hladiny v nádrži dle platného manipulačního řádu přehrady. Z tohoto důvodu bude nutné vymezenou plochu posunout od běžné provozní hladiny o minimálně 25 m od břehu. Povodí Odry, s.p. nebude zodpovídat za dodržování minimální plavební hloubky a bezpečnost plavby. Dále upozorňuje na dodržování veškerého omezení a zákazů plynoucích z ochranného pásma vodního zdroje Kružberk. Vymezená vodní plocha se nachází v prostoru cvičení složek IZS. S ohledem na chybějící sociální zázemí budou podmínečně souhlasit s vymezením vodní plochy maximálně 2 roky.

Obec Mezina

Nemá s vymezením vodní plochy zásadní problém, pouze upozorňuje na absenci sociálního zařízení, které bude do budoucna pro provozování vodní plochy nutností.

ČČK Bruntál-Slezská Harta

Požaduje posunout začátek vymezené vodní plochy minimálně 2 metry od komunikace, kde se spouští záchranné čluny.

S uvedenými připomínkami se Státní plavební správa vypořádá následovně:

 • K připomínce Městského úřadu Bruntál, odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství. Státní plavební správa opatřením obecné povahy vymezuje pouze vodní plochu a upravuje plavební provoz, není v její kompetenci vybudování sociálního zázemí a ani dobíjecích stanic.
 • Připomínky Povodí Odry, s.p.. byly zaneseny do Článku 2.
 • K připomínce zástupce obce Mezina. Státní plavební správa opatřením obecné povahy vymezuje pouze vodní plochu a upravuje plavební provoz, není v její kompetenci vybudování sociálního zařízení.
 • Připomínka ČČK Bruntál-Slezská Harta. Začátek vymezené vodní plochy bude 6 metrů od příjezdové komunikace k vodní ploše.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku přehradní nádrže Slezská Harta nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu účelovou.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které
se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Přerov. Státní plavební správa – pobočka Přerov vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 12. 1. 2023

Sejmuto dne 28. 1. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č.j.: 59/PR/23

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
 • Obec Mezina, Mezina 2, 792 01 Bruntál
 • Městský úřad Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
 • Městský úřad Bruntál, Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Na vědomí:

 • Vodní záchranná služba ČČK Bruntál-Slezská Harta, pobočný spolek, Jiráskova 1626/3, 792 01 Bruntál
 • Policie České republiky, Obvodní oddělení Bruntál, Sladovnická 1472/14, 792 01  Bruntál
 • Mikroregion Slezská Harta, Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce
 • Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Bruntál, tř. Práce 1598/44, 792 01 Bruntál

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, 750 00 Přerov
 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice
 • Obec Mezina, Mezina 2, 792 01 Bruntál
 • Městský úřad Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Obec Mezina a Městský úřad Bruntál se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět