Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 3/2023

kterým se na vodní cestě (řeka Morava) vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů

zrušeno dne 20. 3. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 62/PR/23 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní cestě řeka Morava vodní plochu, která je umístěna ve zdrži jezu Bělov, cca v ř. km 167,600 – 168,800, o délce cca 1,2 km

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry, vodní lyžování a jetsurfy je možné provozovat každoročně od 1. května do 30. září každý den v době od 09:00 hod. do 18:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude v době od 10:00 hod. do 14:00 hod. využívat přednostně spolek Lodní sporty Zlín, z.s.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • První bóje bude osazena v ř. km 167,600 ve vzdálenosti 10 m od pravého břehu.
  • Poslední bóje bude osazena v ř. km 168,800 ve vzdálenosti 10 m od pravého břehu.

  Bóje budou umístěny souběžně s pravým břehem. Bóje budou umístěny ve vzdálenosti cca 200 m od sebe. Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,35 m a výšce nad hladinou min. 0,35 m. Celkem bude umístěno 7 bójí.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou na levém břehu řeky Moravy osazeny břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ a E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Signální znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipky budou takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraje signálních znaků budou ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  „Provozní doba: denně od 1. 5. do 30. 9., 09:00 – 18:00 hod.
  10:00 – 14:00 hod. Lodní sporty Zlín z.s.
  Vodní lyžování max. 2 plavidla
  Vodní skútry – max. 3 plavidla
  Jetsurfy – max. 4 plavidla“

 4. Na levém břehu řeky Moravy, na obou koncích vymezené části vodní cesty bude umístěno signalizační zařízení se žlutým balónem o průměru min. 0,6 m, provedené tak, aby bylo možné vyvěsit předepsaný žlutý balón dobře viditelně z vodní cesty do výše 4 m nad vodní hladinu. Balón může být nahrazen předmětem, který má při pohledu z dálky stejný tvar.
 5. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen dráhy povinen vyvěsit žlutý balón upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do vymezené části vodní plochy nad vodní hladinu do předepsané výše 4 m.
 6. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat 2 plavidla pro vodní lyžování nebo 3 vodní skútry nebo 4 jetsurfy. Souběžné provozování vodního lyžování a vodních skútrů nebo jetsurfů není povoleno. Souběžné provozování vodních skútrů a jetsurfů současně není rovněž povoleno.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkových tabulkách.
 8. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů, musí být vybaveno vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení je součástí plavidla a ovládáno z něho.
 9. Všechny osoby nacházející se na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání a vodní lyžaři musí mít na sobě záchrannou vestu.
 10. Osoby na jetsurfech a vodních skútrech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a přilbu.
 11. Provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 12. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen tyto překážky, vždy po ukončení plaveb malých plavidel, odstranit z vodní plochy.
 13. Při provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů nebudou překročeny limitní hodnoty hluku.
 14. Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo na vodní hladinu. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinen ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty. Provozem výše uvedených plavidel rovněž nesmí dojít k ohrožování či zraňování ryb a vodních organizmů a poškozování jejich životních podmínek.
 15. Při provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 16. Provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a), b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo rychlostní jízdě (v daném případě provozování jetsurfů) a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Ve výše zmíněné lokalitě se jedná o opětovné vymezení části vodní plochy pro provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů na základě podnětu Spolku Lodní sporty Zlín z.s. a vyhodnocení plavebního provozu v daném místě. Předchozí vymezení části vodní plochy zde bylo povoleno opatřením obecné povahy vydaným Státní plavební správou pod č. 85/2017 s platností do 09. 08. 2020.

Státní plavební správa seznámila se záměrem vymezit vodní plochu pro provozování vodního lyžování a jetsurfů umístěné na řece Moravě ve zdrži jezu Bělov zástupce dotčených orgánů státní správy, zástupce povodí Moravy, s. p. a další pozvané při projednání konceptu návrhu opatření obecné povahy, které se uskutečnilo dne 09. 12. 2022 v areálu spolku Lodní sporty Zlín, z.s. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení předloženého znění návrhu opatření obecné povahy. Zástupci spolku Lodní sporty Zlín, z.s., zástupci Moravského rybářského svazu, pobočný spolek Kroměříž a zástupci Městského úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí neměli k předloženému návrhu opatření obecné povahy žádné připomínky.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje prostřednictvím oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství zaslal dne 13. 12. 2022 k návrhu opatření obecné povahy písemné připomínky, které se týkaly zejména výkonu rybářského práva a ochrany vodního ekosystému v zájmové lokalitě. Tato připomínka a požadavek je zapracován v Článku 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Zástupce správce vodní cesty – Povodí Moravy, s.p. vznesl námitku k přednostnímu právu využívání vymezené části vodní plochy v čase 10:00 – 14:00 hod. spolkem Lodní sporty Zlín, z.s. Důvodem bylo, že spolek Lodní sporty Zlín, z.s. neměl s Povodím Moravy, v danou dobu uzavřenou platnou smlouvu k využívaným pozemkům. Této námitce plavební úřad nevyhověl, neboť opatřením obecné povahy se pouze upravuje plavební provoz ve výše uvedené lokalitě. Plavební úřad neřeší, zda navrhovatel pro vymezení vodní plochy má či nemá nějaký vztah k pozemkům, které sousedí s vymezenou části vodní plochy. Pokud nebude ve výše uvedené době využívána vymezená část vodní plochy spolkem Lodní sporty Zlín, z.s.,může zde provozovat sportovní činnost kdokoliv jiný. Nelze rovněž předjímat, že během pětiletého období, po které bude opatření obecné povahy platit, nedojde ke změně výše popsaného stavu.

Plavební úřad dospěl k závěru, že na dané vodní cestě nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu bez zákazu plavby plavidel se spalovacími motory.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Přerov. Státní plavební správa – pobočka Přerov vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 17. 1. 2023

Sejmuto dne 2. 2. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č.j.: 62/PR/23

Příloha:

 • Situace umístění vymezené vodní plochy a plavebního značení (listů: 1)

Obdrží:

 • Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice
 • Obec Kvasice, nám. A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice

Dotčený orgán státní správy

 • Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
 • Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Na vědomí:

 • Mgr. Petr Kubica, advokát, Společná advokátní kancelář, Kobližná 19, 602 00 Brno

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, 750 00 Přerov
 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice
 • Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice
 • Obec Kvasice, nám. A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice

Obce Bělov a Kvasice se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů a o zpětné zaslání tohoto oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu na Státní plavební správu, pobočku Přerov.

 

Situace umístění vymezené vodní plochy a plavebního značení

Obrázek: Příloha k NOOP č. 3/2023

© Státní plavební správa
Zpět