Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 4/2023

kterým se na vodní cestě Labe ve zdrži vodního díla Ústí nad Labem-Střekov podél pravého břehu mezi říčními km 771,49 a 772,49 (mezi Brnou nad Labem a Sebuzínem) vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti)

zrušeno dne 13. 3. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. xxx/DC/23 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní cestě Labe vodní plochu o rozměrech 1000 m x 30 m, která je situována podél pravého břehu mezi říčními km 771,49 až 772,49 v k.ú. Brná nad Labem a k.ú. Sebuzín (dále jen vymezená vodní plocha).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a provádění akrobatických činností je možné provozovat každý den v období od 1. května do 15. října v době od 09:00 do 19:00 hodin.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Celkem bude umístěno 9 bójí (slovy devět). Z toho 7 bójí (slovy sedm) bude umístěno souběžně s pravým břehem (vzdálenost mezi bójemi 150 m) ve vzdálenosti cca 65 m od břehu tak, aby linie návodní strany byla jednoznačně patrná, 1 (slovy jedna) bóje bude umístěna mezi břehem a první poproudní bójí v ř. km 772,49 ve vzdálenosti cca 30 m od břehu a 1 (slovy jedna) bóje bude umístěna mezi břehem a poslední poproudní bójí v ř. km 771,49 ve vzdálenosti cca 30 m od břehu. Výška bójí bude minimálně 0,6 m nad hladinou. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností v žádném případě překračovány.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy v ř. km 771,49 a v ř. km 772,49 budou na pravém břehu osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ a břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude

  1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrové šipky budou bílé barvy. Šipky budou takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálních znaků bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod signálními znaky na začátku a na konci celé vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti s textem:

  „Denně od 1. 5. do 15. 10., 09:00 – 19:00 h
  Vodní lyžování – max. 1 plavidlo.
  Akrobatické činnosti nebo wakesurfing – max. 2 plavidla.
  Min 15 m od pravého břehu. Max 400 cm Ústí n. L.“.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 4. Provozování vodního lyžování (včetně wakesurfingu) musí být u vymezené vodní plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn ve výši nejméně 4 m nad hladinou a musí být viditelný z celé vymezené vodní plochy. Provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše smí být zahájeno až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 5. Plavba plavidel při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností za výše uvedeným účelem je povolena v minimální vzdálenosti 15 m od pravého břehu (s výjimkou odplouvání a připlouvání) a do vodního stavu max. 400 cm na vodočtu Ústí nad Labem.
 6. Na takto vymezené vodní ploše lze ve stejnou dobu provozovat maximálně 1 plavidlo při vodním lyžování nebo 2 plavidla při provádění akrobatických činností nebo 2 plavidla při provozování wakesurfingu. Souběžné provozování vodního lyžování a akrobatických činností není povoleno.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 8. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 9. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 10. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.
 11. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení provozování vodního lyžování nebo provádění akrobatických činností odstranit tyto překážky z vodní plochy.
 12. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, a dále osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 13. Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, jsou provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 14. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 15. V provozní době vymezené vodní plochy je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 16. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností se povoluje do 15. 10. 2027.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 114/1995 Sb. může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Důvod přijetí opatření:

Státní plavební správa vyhodnotila provozování předmětné vymezené vodní plochy tak, jak byla vymezena a provozována dle opatření obecné povahy 33/2018 v období od 8. 6. 2018 do 15. 10. 2022. Státní plavební správa, vzhledem k bezproblémovému využívání a provozování zmíněné vymezené vodní plochy, vymezuje vodní plochu pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě ve stejných provozních dobách a ve stejné lokalitě, cca 70 m od pravého břehu. V souladu s § 30a zákona o vnitrozemské plavbě se vodní plocha vymezuje na dobu 5 let. K projednání návrhu nového opatření obecné povahy se dne 13. 12. 2022 uskutečnilo ústní jednání za účasti zástupce správce vodní cesty. Zástupce Statutárního města Ústí nad Labem (dále jen SMUL) a odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem (dále jen OŽP-MMUL), a zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (dále jen AOPK) se z jednání omluvili a k projednávané věci zaslali svá stanoviska. Dne 15. 12. 2022 obdržela Státní plavební správa stanovisko SMUL a OŽP-MMUL, ze kterého vyplynulo, že souhlasí se zaslaným návrhem opatření obecné povahy, bylo pouze doporučeno zvážit, zda v podmínce číslo 9 návrhu ponechat zákaz provozu „v noci“, neboť doba provozu je již vymezena podmínkou číslo 1 návrhu. Doporučená úprava nebyla v bodě číslo 9 provedena, neboť provozní doba dle podmínky číslo 1 se týká obecné provozní doby do 19:00 hodin, a termín „v noci“ v podmínce číslo 9 návrhu se vztahuje k západu slunce, který nastává před 19. hodinou zhruba ode dne 20. září. Dne 9. 1. 2023 obdržela Státní plavební správa vyjádření AOPK, ze kterého vyplynulo, že AOPK souhlasí se zaslaným návrhem opatření obecné povahy. AOPK na základě zhodnocení možného ovlivnění evropsky významné lokality (EVL) Porta Bohemica a také zvláště chráněných druhů provozem vodního lyžování a akrobacie v rámci vymezené vodní plochy shledala, že tento záměr není ve střetu s ochranou soustavy Natura 2000 ani ve střetu se základními podmínkami ochrany zvláště chráněných druhů.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Děčín. Státní plavební správa – pobočka Děčín vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 23. 1. 2023

Sejmuto dne 8. 2. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 58/DC/23

Obdrží

Dotčený orgán státní správy

 • Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí,
 • Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa
 • Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět