Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 5/2023

kterým se na vodní cestě Předměřice nad Labem (jihovýchodní část) k.ú. Věkoše vymezuje část vodní cesty pro plutí malých plavidel – jetsurfů, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti), která je tvaru nepravidelného lichoběžníku a pokrývá přibližně celou plochu zátoky v jihovýchodní části

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. xxx/DC/23 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní cestě Předměřice nad Labem v jihovýchodní části vodní plochu o tvaru nepravidelného lichoběžníku, která pokrývá přibližně celou plochu zátoky v této části vodní plochy. (dále jen vymezená vodní plocha).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a provádění akrobatických činností je možné provozovat každý den v období od 1. května do 30. září v době od 13:00 do 19:00 hodin.
 2. Vymezená vodní plocha pro plutí malých plavidel – jetsurfů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“.“ tak, aby linie hranic takto vyznačené plochy byly jednoznačně patrné. Bóje budou ve výšce minimálně 0,6 m nad hladinou. K vyznačení vymezené plochy bude použito minimálně 9 bójí. Vzdálenost bójí od břehu bude minimálně 25 m. Vrcholové body vymezené vodní plochy budou na souřadnicích: WGS N: 50.254844, WGS E: 15.833639, WGS N: 50.25595, WGS E: 15.836405, WGS N: 50.254403, WGS E: 15.837235 a WGS N: 50.253794, WGS E: 15.836405. Délka stran vymezené vodní plochy: západní 230 m, severní 235 m, východní 180 m a jižní strana 90 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování jetsurfů v žádném případě překračovány.
 3. 3. Na východním břehu (směr k letišti) budou osazeny dva břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ (WGS N: 50.2562, WGS E: 15.8369 a WGS N: 50.2546, WGS E: 15.8375) ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovými šipkami bílé barvy vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipky budou směrovány proti sobě ve směru vymezené vodní plochy. Signální znaky budou umístěny na sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraje signálních znaků budou ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  Denně od 1. 5. do 30. 9., 13:00 – 19:00 h.
  Max. 5 jetsurfů.
  13:00 – 15:00 h. a od 17:00 – 19:00 h. MSWTC.
  MSWTC max. 10 jetsurfů.“

  Výška písmen bude minimálně 8 cm.

 4. Ve vymezené vodní ploše lze ve stejnou dobu provozovat maximálně 5 jetsurfů. Maximální počet souběžně provozovaných jetsurfů je 10 v době s přednostním využíváním MSWTC, z. s.
 5. Plavba jetsurfů mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu musí probíhat ve výtlačném režimu plavby nebo bez použití vlastního strojního pohonu.
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry (zejména s plavebními hloubkami) a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 7. Provozování jetsurfů není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 8. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a účinnou přilbu.
 9. Při provozování jetsurfů nebudou překročeny limitní hodnoty hluku.
 10. Ve vymezené vodní ploše budou umístěny uměle vytvořené překážky (slalomové bóje), které lze využít pouze se souhlasem MSWTC, z. s. Tyto překážky nesmí být poškozovány a jsou určeny pouze pro provozování jetsurfů.
 11. Provozovatel jetsurfu a vůdce jetsurfu musí učinit všechna opatření, aby při provozování jetsurfů nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod a veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel jetsurfu a vůdce jetsurfu povinen ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 12. V provozní době vymezené vodní plochy je v ní zakázáno koupání a lov ryb.
 13. Provozování jetsurfů se povoluje do 30. 9. 2027.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n) zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa připravila návrh opatření obecné povahy ve věci provozování malých plavidel – jetsurfů na výše uvedené vodní ploše, při němž dochází podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 114/1995 Sb., k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě. Vymezení části vodní cesty dle tohoto návrhu navazuje časově a prostorově na provozování vymezené vodní plochy tak, jak byla vymezena a provozována dle opatření obecné povahy 1/2018 v období od 27. 1. 2018 do 30. 9. 2022. Státní plavební správa vzhledem k bezproblémovému využívání a provozování zmíněné vymezené vodní plochy, vymezuje ve stejné lokalitě vodní plochu pro plutí malých plavidel – jetsurfů, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě.

Návrh byl projednán dne 15. února 2023 v sídle Statutárního města Hradec Králové se zástupci Statutárního města Hradec Králové (odbor rozvoje města a odbor životního prostředí). Ústního jednání se zúčastnil zástupce předkladatele podnětu MSWTC, z. s. K předloženému návrhu opatření obecné povahy nebyly při jednání vzneseny žádné další požadavky ani námitky.

Plavební úřad dospěl k závěru, že na dané vodní cestě nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a že vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu účelovou bez zákazu plavby plavidel se spalovacími motory.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Děčín. Státní plavební správa – pobočka Děčín vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 23. 2. 2023

Sejmuto dne 11. 3. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 339/DC/23

Obdrží

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Statutární město Hradec Králové se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět