Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 6/2023

kterým se na přehradní nádrži Vranov vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních elektroskútrů, elektrických jetsurfů a eFoilů

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 368/PR/23 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na přehradní nádrži Vranov vodní plocha ř. km 163,100 – 163,200 o délce 100 m a využitelné šířce 50 m v k. ú. obce Vranov nad Dyjí.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní elektroskútry, elektrické jetsurfy a eFoily je možné provozovat každý den od 10:00 hodin do 18:00 hodin v době od 01. 06. do 30. 09. mimo neděle a státní svátky.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních elektroskútrů, elektrických jetsurfů a eFoilů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Celkem bude umístěno 5 bójí. Bóje budou rozmístěny následovně:

  3 bóje (slovy tři budou umístěny souběžně s pravým břehem (vzdálenost mezi bójemi 50 m) ve vzdálenosti cca 80 m od břehu tak, aby linie návodní strany byla jednoznačně patrná, 1 (slovy jedna) bóje bude umístěna mezi břehem a první poproudní bójí v ř. km 163,200 ve vzdálenosti cca 30 m od břehu a 1 (slovy jedna) bóje bude umístěna mezi břehem a poslední poproudní bójí v ř. km 163,100 ve vzdálenosti cca 30 m od břehu. Výška bójí bude minimálně 0,3 m nad hladinou. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodních elektroskútrů, elektrických jetsurfů a eFoilů v žádném případě překračovány.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou na pravém břehu osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.

  Signální znaky budou umístěny takto:
  Znaky č. 1“ (dle situačního nákresu) souřadnice – 48°54'28.498"N, 15°48'23.216"E.
  Znaky č. 2“ (dle situačního nákresu) souřadnice – 48°54'30.580"N, 15°48'19.508"E.

 4. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrové šipky budou bílé barvy. Šipky budou takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod signálními znaky na začátku a na konci celé vymezené vodní plochy budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti s textem:

  Denně od 01. 06. do 30. 09. mimo neděle a státní svátky
  Vodní elektroskútry – max. 2 plavidla.
  Elektrické jetsurfy – max. 2 plavidla.
  Elektrické eFoily – max. 2 plavidla.
  Nelze provozovat zároveň vodní elektroskútry, elektrické jetsurfy a elektrické eFoily.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat maximálně 2 vodní elektroskútry nebo 2 elektrické jetsurfy nebo 2 elektrické eFoily. Souběžně lze provozovat pouze vodní elektroskútry nebo elektrické jetsurfy nebo elektrické eFoily.
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry, plavební hloubkou a pokyny umístěnými na dodatkových tabulkách.
 7. Provozování vodních elektroskútrů, elektrických jetsurfů a elektrických eFoilů není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti, nepříznivých povětrnostních podmínek a ve vzdálenosti bližší jak 10 m od břehů.
 8. Přednost pro využití prostoru vymezené vodní plochy mají v případě cvičení vždy složky Integrovaného záchranného systému.
 9. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.
 10. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení provozování vodních elektroskútrů, elektrických jetsurfů a elektrických eFoilů odstranit tyto překážky z vodní plochy.
 11. Všechny osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, musí mít na sobě záchrannou vestu a ochranou přilbu.
 12. Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, jsou provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit událost příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 13. V provozní době vymezené vodní plochy je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 14. Provozování vodních elektroskútrů, elektrických jetsurfů a elektrických eFoilů se povoluje na dobu do 30. 09. 2024.

Článek 3
Odůvodnění

Podle ustanovení § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla podle ustanovení § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n), zákona o vnitrozemské plavbě, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností  nebo k rychlostní jízdě – provozování elektroskútrů, elektrických jetsurfů a elektrických eFoilů a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. S ohledem na skutečnost, že elektroskútry, elektrické jetsurfy a elektrické eFoily lze provozovat pouze ve vymezených plochách a vodní elektroskútry jsou určeny nejen pro průběžnou plavbu, ale i pro figurální a akrobatickou plavbu, při které nemohou být dodržena některá pravidla plavebního provozu a která smí být provozována pouze ve vymezených plochách, je opatřením k zajištění bezpečnosti plavebního provozu právě i vymezení takové části vodní cesty na přehradní nádrži Vranov.

Státní plavební správa projednala dne 06. 02. 2023 v budově správce vodní cesty Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, Bítovská č. p. 143, 671 03 Vranov nad Dyjí návrh opatření obecné povahy ve věci vymezení vodní plochy pro plutí malých plavidel, při němž dochází podle ustanovení § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, a to se zástupci správce vodní cesty Povodí Moravy, s.p., zástupci Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí a Policie ČR, OOP Vranov nad Dyjí.

K předloženému návrhu opatření obecné povahy byla při jednání vznesena následující připomínka:

Povodí Moravy, s.p.

Požaduje výšku bójí minimálně 0,3 m nad hladinou a dále dodatkovou tabulku nad terénem nespecifikovat. Zkušební provoz do 30. 09. 2024 (dvě sezóny). Dále upozorňují, že přehrada Vranov je nádrží s odběrem pitné vody.

S uvedenou připomínkou se Státní plavební správa vypořádá následovně:

Připomínka Povodí Moravy, s.p. je zanesena do Článku 2.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku přehradní nádrže Vranov nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu účelovou.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Přerov. Státní plavební správa – pobočka Přerov vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 1. 3. 2023

Sejmuto dne 17. 3. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č.j.: 368/PR/23

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, Nám. armády 1213/8, 669 01 Znojmo

Na vědomí:

K vyvěšení na úřední desku

Městys Vranov nad Dyjí a Městský úřad Znojmo se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

 

Příloha:

Situační nákres
Obrázek: Příloha k NOOP č. 6/2023 – situační nákres

 

 

 

© Státní plavební správa
Zpět