Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 7/2023

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 387/PR/23 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS 2023 a IGNIS DRONE SHOW v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská,
v úseku ř. km. 56,20 až 59,00

dne 10. 06. 2023,
v době od 21:00 do 24:00 hodin

dne 14. 06. 2023,
v době od 21:00 do 24:00 hodin

dne 17. 06. 2023,
v době od 21:00 do 24:00 hodin

dne 21. 06. 2023,
v době od 21:00 do 24:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz je zastaven na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská ve dnech
10. 06. 2023, 14. 06. 2023, 17. 06. 2023 a 21. 06. 2023 v době od 21:00 do 24:00 hodin. v daných dnech. Zastavení provozu se netýká velkých plavidel osobní lodní dopravy Dopravního podniku města Brna a.s.

Článek 3
Odůvodnění

SNIP & Co, reklamní společnost, spol. s r.o., se sídlem Špitálka 41, 660 18 Brno, požádala dne 08. 02. 2023 o povolení pořádání přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENESIS 2023 ve dnech 10. 06. 2023, 14. 06. 2023, 17. 06. 2023 a 21. 06. 2023 v době od 21:00 do 24:00 hodin v daných dnech na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská. Součástí přehlídky ohňostrojů bude i IGNIS DRONE SHOW. Podle ustanovení § 22a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu zastavit plavební provoz.

Státní plavební správa projednala dne 27. 02. 2023 v objektu Dopravního podniku města Brna návrh opatření obecné povahy ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská za účasti zástupce pořadatele, zástupce Dopravního podniku města Brna a zástupce Městské policie Brno.

K předloženému návrhu opatření obecné povahy byla při jednání vznesena následující připomínka:

SNIP & Co, reklamní společnost, spol. s r.o.,

Požaduje rozšíření důvodu zastavení plavebního provozu a to o dronovou show pod názvem IGNIS DRONE SHOW, která se uskuteční před vlastními ohňostroji v době od 21:00 do 22:00 hodin v uvedené dny podle povětrnostních podmínek.

S uvedenou připomínkou se Státní plavební správa vypořádala následovně:

Připomínka SNIP & Co, reklamní společnost, spol. s r.o., je zanesena do Článku 1.

Součástí bezpečnostního opatření, které slouží k zabezpečení plavebního provozu, jsou mj. i plavidla osobní lodní dopravy Dopravního podniku města Brna a.s. Tato plavidla osobní lodní dopravy Dopravního podniku města Brna a.s. jsou spolu s plavidly integrovaného záchranného systému a Státní plavební správy proto vyjmuta ze zákazu plavby v uvedené dny a v uvedenou dobu.

Dle ustanovení § 28 zákona o vnitrozemské plavbě se za účastníka plavebního provozu se považují vůdce plavidla, člen posádky plavidla a další osoby na plavidle nebo mimo plavidlo vykonávající činnosti spojené se zajištěním bezpečné plavby, cestující, osoba obsluhující plavební komoru či jiné plavební zařízení, osoba, která se na vodní cestě koupe nebo potápí a osoba vykonávající na vodní cestě činnost, která může ovlivnit bezpečnost a plynulost plavebního provozu.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Přerov. Státní plavební správa – pobočka Přerov vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 1. 3. 2023

Sejmuto dne 17. 3. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č.j.: 387/PR/23

Obdrží

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

Na vědomí

K vyvěšení na úřední desku

Magistrát města Brna se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět