Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 10/2023

kterým se na vodní cestě Vltava, na nádrži vodního díla Vrané nad Vltavou, vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a eFoilů

zrušeno dne 15. 5. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1445/PH/23 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na nádrži vodního díla Vrané nad Vltavou vodní plochu, která je umístěna na vodní cestě Vltava, při pravém břehu v ř. km 76,20 až ř. km 76,60 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 80 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry a eFoily je možné provozovat každý den od 10 hodin do 17 hodin v období od 1. 6. do 30. 9. daného kalendářního roku.
 2. Plavební značení vymezené vodní plochy je následující:

  Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ a E.16 „Plavba malých plavidel povolena“ s dodatkovou tabulkou „Plavba eFoilů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 400 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma min. 10 cm:

  „Denně od 1. 6. do 30. 9.
  10–17 hod
  max. 2 skútry
  max. 3 eFoily
  Nelze provozovat zároveň vodní skútry i eFoily“

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

  Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů a eFoilů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Pět bójí bude umístěno ve vzdálenosti 100 m od sebe souběžně s pravým břehem. Vzdálenost těchto bójí bude 80 m od břehu. Na začátku a na konci vyznačeného prostoru bude na kolmici k pravému břehu umístěna vždy jedna další bóje tak, že tato bóje bude ve středu těchto bočních stran. Celkem bude tedy umístěno 7 bójí. Bóje budou válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování vodních skútrů v žádném případě překračovány. Bóje budou umístěny následovně:

  • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 76,20 ve vzdálenosti 40 m od pravého břehu
  • bóje č. 2 bude osazena v ř. km 76,20 ve vzdálenosti 80 m od pravého břehu
  • bóje č. 3 bude osazena v ř. km 76,30 ve vzdálenosti 80 m od pravého břehu
  • bóje č. 4 bude osazena v ř. km 76,40 ve vzdálenosti 80 m od pravého břehu
  • bóje č. 5 bude osazena v ř. km 76,50 ve vzdálenosti 80 m od pravého břehu
  • bóje č. 6 bude osazena v ř. km 76,60 ve vzdálenosti 80 m od pravého břehu
  • bóje č. 7 bude osazena v ř. km 76,60 ve vzdálenosti 40 m od pravého břehu
 3. Bóje budou umístěny souběžně s pravým břehem. Celkem bude umístěno 7 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.
 4. Přeplutí eFoilů do vymezeného prostoru lze pouze v úseku Vltavy v ř. km 76,50 až 77,50 a musí probíhat v přímém směru plavby od místa spuštění do vymezené vodní plochy bez provádění figurálních prvků mimo vymezený prostor.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze dva vodní skútry, nebo tři eFoily (krátké prkno s podvodním křídlem a elektrickým pohonem).
  Provozování vodních skútrů a eFoilů není dovoleno za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 6. Plavidla správce vodní cesty, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen správce vodní cesty), mohou v provozní době vymezené vodní plochy vplouvat po nezbytně nutnou dobu do této vodní plochy za účelem provádění provozní údržby. Uživatel vymezené vodní plochy je povinen dbát pokynů správce vodní cesty udělovanými v souladu s jeho kompetencemi.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 8. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních. Nesmí docházet k erozi břehů a k ohrožení hnízdění živočichů (zejména v období březen až červen) a ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.
 9. V provozní době vymezené plochy pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a eFoilů – je v této vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 10. Provozování vodních skútrů a eFoilů se povoluje na dobu od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 30. 9. 2025.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů a eFoilů – a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

V předmětné lokalitě byla vymezena vodní plocha pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů, jež byla schválena opatřením obecné povahy č. 66/2019 s platností do 30. 9. 2022.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozování vodních skútrů a eFoilů na vymezené vodní ploše, umístěné na nádrži vodního díla Vrané nad Vltavou, při pravém břehu Vltavy v ř. km 76,20 až ř. km 76,60, která je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 80 m, dne 6. 3. 2023 v sídle úřadu městyse Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle, s dotčenými orgány státní správy a se správcem vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodních skútrů a eFoilů ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě jsou zahrnuty do Článku 2.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 9. 3. 2023

Sejmuto dne 25. 3. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky

Čj.: 1445/PH/23

Příloha

 • Zákres umístění vymezené vodní plochy (listů: 1)

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • Městys Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle
 • MěÚ Černošice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2
 • Obec Měchenice, Hlavní 4, 252 06, Měchenice

K vyvěšení na úřední desku

Městys Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle
Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
Obec Měchenice, Hlavní 4, 252 06, Měchenice

Obec Měchenice a Městys Davle se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude neprodleně zasláno zpět na Státní plavební správu.

 

Příloha k čj. 1445/PH/23

Zákres umístění vymezené vodní plochy
Obrázek: Příloha k čj. 1445/PH/23 – Zákres umístění vymezené vodní plochy

© Státní plavební správa
Zpět