Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 20/2023

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 25. 7. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3559/PH/23 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes plavební komoru Čelákovice, ř. km 872,28,
ve dnech od 11. 9. 2023 do 18. 9. 2023.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební komora Čelákovice je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Plavba přes plavební komoru Čelákovice je zastavena z důvodu prohlídky a drobné opravy plavební komory Čelákovice, za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Věc byla kladně projednána s Městským úřadem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odborem životního prostředí a zemědělství – vodoprávním úřadem.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

 

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 17. 5. 2023

Sejmuto dne 2. 6. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 3559/PH/23

Obdrží

Navrhovatel

  • Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Dotčený orgán státní správy

  • MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Ivana Olbrachta 59, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
  • Město Čelákovice, nám. 5. května, 250 88 Čelákovice

Město Čelákovice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět