Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 33/2023

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 31. 7. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4226/PH/23 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě
přes plavební komoru Praha-Smíchov, ř. km 53,80,
ve dnech od 30. 10. 2023 do 20. 11. 2023.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební komora Praha-Smíchov je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Plavba přes plavební komoru Praha-Smíchov je zastavena z důvodu opravy a spárování zdí za horními svodidly, čela plavební komory (při jejím vypuštění) a výměny dolních stavítek obtoků plavební komory za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Věc byla kladně projednána s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem ochrany prostředí –vodoprávním úřadem.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

 

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 24. 5. 2023

Sejmuto dne 9. 6. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 4226/PH/23

Obdrží

Navrhovatel

  • Povodí Vltavy, státní podnik; doručit závodu Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha 5

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí – vodoprávní úřad, Jungmannova 35, 110 01 Praha 1

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
  • Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí, Bc. Rosinová, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

Hlavní město Praha se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět