Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 1/2024

kterým se vymezuje část písníku Křenek pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování).

zrušeno dne 28. 2. 2024

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 361/PH/24 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje vodní plochu, která je umístěna na Křeneckém jezeře v k. ú. Křenek a v k. ú Ovčáry, a je tvořena pásem vodní plochy o délce cca 750 m a šířce 90 m až 130 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každoročně od 1. dubna do 30. října, každý den v době od 8:00 do 20:00 hodin. Vymezenou vodní plochu bude využívat v době od 8:00 do 13:00 hodin spolek WATER SKI CLUB Neratovice, z.s., a v době od 15:00 do 20:00 hodin Tělovýchovná jednota Neratovice z.s.
 2. Plavební značení vymezené vodní plochy je následující:

  Na severozápadním a jihovýchodním břehu takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma min. 10 cm:

  „od 1. 4. do 30. 10.,
  8–20 hod., max. 1 plavidlo,
  8–13 hod. WATER SKI CLUB Neratovice, z.s.,
  15–20 hod. Tělovýchovná jednota Neratovice z.s.“


  Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrové šipky budou bílé barvy s číselným údajem o délce dráhy v metrech v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Celkem bude umístěno 7 znaků.

  Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 180 m souběžně se severozápadním břehem a dále při jihovýchodním břehu ve vzdálenosti od sebe 60 m až 150 m. Na obou koncích vymezené vodní plochy budou další dvě ukončovací bóje. Celkem bude umístěno 15 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.
 3. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou, upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na severozápadním břehu na věži rozhodčích. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vyzdvižení balónu do předepsané výšky.
 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat pouze jedno plavidlo.
 5. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 6. Provozování vodního lyžování není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 7. Všichni vodní lyžaři a dále osoby na plavidlech neznalé plavání musí mít na sobě záchrannou vestu.
 8. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 9. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních. Nesmí docházet k erozi břehů a k ohrožení hnízdění živočichů (zejména v období březen až červen) a ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.
 10. Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, jsou provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty
 11. Upozornění: Ve vymezené vodní ploše je umístěn skokanský můstek o rozměrech 4,20 m x 8,00 m. Tato zařízení není určeno pro veřejnost, nesmí být využíváno bez souhlasu jeho vlastníka a musí být míjeno v bezpečné vzdálenosti. Rovněž tak stávající vybójkovaná závodní slalomová dráha a skokanská dráha není určena pro veřejnost a nesmí být využívána a poškozována veřejností.

 12. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 30.10.2027.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

V předmětné lokalitě byla vymezena vodní plocha pro vodní lyžování, jež byla schválena opatřením obecné povahy č. 44/2023 s platností do 30.10.2023.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozování vodního lyžování na vymezené vodní ploše, umístěné na Křeneckém jezeře v k. ú. Křenek a v k. ú Ovčáry, která je tvořena pásem vodní plochy o délce cca 750 m a šířce 90 m až 130 m, dne 23.01.2024 v budově komunitního centra Ovčáry čp. 222, s dotčenými orgány státní správy. Ústního jednání se rovněž zúčastnili zástupci WATER SKI CLUB Neratovice, z.s., se sídlem 277 14 Křenek 119. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení technicko­‑provozních podmínek vymezené vodní plochy včetně doby provozu. V rámci řízení bylo dohodnuto, že spolky WATER SKI CLUB Neratovice, z.s., a Tělovýchovná jednota Neratovice, z.s., zajistí do 15.07.2024 geodetické zaměření břehu jezera Křenek od obce Ovčáry. Určení a zaměření bodů proběhne na základě dohody spolků a obce Ovčáry, a geodetické zaměření proběhne za přítomnosti určeného představitele obce. Kontrolní měření a následné vyhodnocení proběhne v druhém pololetí roku 2027.

Plavební úřad dospěl k závěru, že na jezeře Křenek nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 29. 1. 2024

Sejmuto dne 14. 2. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky


Čj.: 361/PH/24

Příloha

-     Zákres situace vymezené vodní plochy (listů: 1)

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

-     Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3-Žižkov

-     Městský úřad Neratovice, Odbor životního prostředí, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

-     Obec Křenek, Křenek 23, 277 14 Křenek

-     Obec Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Ovčáry

K vyvěšení na úřední desku

-     Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice

-     Obec Křenek, Křenek 23, 277 14 Křenek

-     Obec Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Ovčáry

Obec Křenek a obec Ovčáry se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude neprodleně zasláno zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět