Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 4/2024

kterým se na vodní cestě Vltava, na nádrži vodního díla Orlík, vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů, jetsurfů a eFoilů.

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 651/PH/24 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na Vltavě, na nádrži vodního díla Orlík, při pravém břehu v ř. km 183,72–184,02 v k. ú. obce Olešná vodní plochu o délce 300 m a šířce max. 100 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

1.     Určená plavidla je možné provozovat každoročně od 1. května do 30. září, každý den v době od 10:00 do 19:00 hodin.

2.     Plavební značení vymezené vodní plochy je následující:

Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 300 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

„Max. 3 plavidla
od 1. 5. do 30. 9.
po–ne 10–19 hod.
Nelze provozovat zároveň vodní skútry a jetsurfy nebo eFoily, ani jetsurfy společně s eFoily.“

Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů, jetsurfů a eFoilů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“.

Bóje budou umístěny následovně:

-            bóje č. 1 bude osazena v ř. km 183,72 ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu,

-            bóje č. 2 bude osazena v ř. km 183,72 ve vzdálenosti 100 m od pravého břehu,

-            bóje č. 3 bude osazena v ř. km 183,87 ve vzdálenosti 70 m od pravého břehu,

-            bóje č. 4 bude osazena v ř. km 184,02 ve vzdálenosti 75 m od pravého břehu,

-            bóje č. 5 bude osazena v ř. km 184,02 ve vzdálenosti 35 m od pravého břehu.

Bóje budou umístěny souběžně s pravým břehem. Celkem bude umístěno pět bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

3.     Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze tři plavidla jednoho druhu, to znamená buď pouze vodní skútry, nebo jenom jetsurfy, či jenom eFoily. Nelze provozovat vodní skútry a jetsurfy nebo eFoily zároveň, ani jetsurfy společně s eFoily.

4.     Provozování není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.

5.     Při dosažení hladiny na kótě 345,60 m n. m. Bpv a nižší bude provoz na vymezené vodní ploše zastaven.

6.     Všechny osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, musí mít na sobě záchrannou vestu a ochrannou přilbu.

7.     Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.

8.     Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních. Nesmí docházet k erozi břehů a k ohrožení hnízdění živočichů (zejména v období březen až červen) a ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.

9.     Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, jsou provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit událost příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.

10.  Plavidla správce vodní cesty, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen správce vodní cesty), mohou v provozní době vymezené vodní plochy vplouvat po nezbytně nutnou dobu do této vodní plochy za účelem provádění provozní údržby. Uživatel vymezené vodní plochy je povinen dbát pokynů správce vodní cesty udělovanými v souladu s jeho kompetencemi.

11.  Plavba jetsurfů mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu, musí probíhat ve výtlačném režimu plavby nebo bez použití vlastního strojního pohonu.

12.  Přeplutí eFoilů do vymezeného prostoru lze provádět pouze v úseku Vltavy od ř. km 182,70 po ř. km 184,00 a musí probíhat v přímém směru plavby od místa spuštění do vymezené vodní plochy bez provádění figurálních prvků mimo vymezený prostor.

13.  Provozování vodních skútrů, jetsurfů a eFoilů se povoluje na dobu od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 30.09.2028.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující pět let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a eFoilů a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala dne 06.02.2024 s dotčenými správními orgány podle § 136 správního řádu a se správcem vodní cesty vymezení vodní plochy, týkající se plutí malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů, jetsurfů a eFoilů, umístěné na vodní cestě Vltavě na nádrži vodního díla Orlík, při pravém břehu v ř. km 183,72–184,02 v k. ú. obce Olešná, tvořené pásem vodní plochy o délce 300 m a šířce max. 100 m. Projednáním došlo k odsouhlasení technicko­‑provozních podmínek vymezené vodní plochy.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů, jetsurfů a eFoilů ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do článku 2.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 12. 2. 2024

Sejmuto dne 28. 2. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 651/PH/24

 

Příloha

-     Zákres situace vymezené vodní plochy (listů: 1)

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

-     Městský úřad Písek, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

-     Obec Olešná, Olešná 14, 398 43 Bernartice

K vyvěšení na úřední desku

-     Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice

-     Obec Olešná, Olešná 14, 398 43 Bernartice

 

Obec Olešná se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude neprodleně zasláno zpět na Státní plavební správu.

Zákres situace vymezené vodní plochy

Obrázek: Příloha k čj. 651/PH/24 – Zákres situace vymezené vodní plochy

© Státní plavební správa
Zpět