Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 20/2024

kterým se na vodní cestě Labe v nadjezí vodního díla České Kopisty podél pravého břehu mezi říčními km 796,20 a 797,20 vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti)

zrušeno dne 12. 6. 2024

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. XXXX/DC/24 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na výše uvedené vodní cestě vodní plochu, která je situována podél pravého břehu Labe mezi ř. km 796,20 a ř. km 797,20 (dále jen vymezená vodní plocha).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a akrobatické činnosti je možné provozovat denně v době od 8:00 hodin do 20:00 hodin a v období od 1. června do 31. srpna v době od 8:00 hodin do západu slunce. Vymezená vodní plocha bude v době od 8:00 hodin do 11:00 hodin a od 13:00 hodin do 20:00 hodin přednostně využívána Sportovním klubem Wake Surf Trhovky z. s., se sídlem Klenovice 451, 262 56 Milešov, IČO: 056 299 69, (dále jen SK Wake Surf).
 2. Vymezená vodní plocha bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“ (dále jen bóje) umístěnými podél pravého břehu. Celkem bude umístěno 5 bójí (slovy pět) podél pravého břehu tak, aby hranice vymezené plochy byla jednoznačně patrná. První protiproudní bóje bude umístěna v ř. km 796,20, druhá protiproudní bóje bude umístěna v ř. km 796,45, obě ve vzdálenosti 70 od pravého břehu. Třetí, čtvrtá a pátá bóje budou umístěny v ř. km 796,65, v ř. km 797,00 a v ř. km 797,20, přičemž jejich vzdálenost od pravého břehu nesmí být větší, než vzdálenost pravostranných bojí. Bóje jsou válcového tvaru s výškou nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování a akrobatických činností v žádném případě překračovány.

  Upozornění: V části vymezené vodní plochy v úseku od ř. km 796,20 po ř. km 796,45 jsou na vodní hladině po celou provozní dobu trvale umístěny bóje pro slalom jetsurfů. Tyto bóje jsou ve vlastnictví SK Wake Surf.

 3. Na začátku a na konci vymezené vodní plochy budou v ř. km 796,20 a ř. km 797,20 na pravém břehu osazeny břehové signální znaky E.16 „Plavba malých plavidel povolena“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. V ř. km 796,45 a v ř. km 797,20 budou osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrové šipky budou bílé barvy. Šipky budou takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálních znaků bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Vedle signálních znaků na začátku a na konci celé vymezené vodní plochy (ř. km 796,20 a 797,20) bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti s textem:

  Denně od 8:00-20:00
  Od 1.6. do 31.8.od 8:00 do západu slunce
  Min. 15 m od pravého břehu.
  Max. 370 cm Mělník.
  Úsek 796,45 – 797,20:
  Vod. lyž.– max. 1 plavidlo
  nebo akrob. max 2 plavidla.
  Úsek 796,20 – 796,45:
  Akrobatické činnosti
  max. 2 plavidla nebo 4 jetsurfy.
  SK Wake Surf:
  8:00 – 11:00 hod.
  a 13:00 – 20:00 hod.“.

  Výška písmen bude minimálně 8 cm.
 4. Provozování vodního lyžování (včetně wakesurfingu) musí být u vymezené vodní plochy vždy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu o průměru minimálně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňujícího ostatní uživatele vodní cesty na zákaz vplutí do vymezené plochy. Provoz vodního lyžování ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 5. Plavba plavidel při provozování vodního lyžování a akrobatických činností je povolena v minimální vzdálenosti 15 m od pravého břehu a do vodního stavu max. 370 cm na vodočtu Mělník.
 6. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování či wakesurfingu musí být vybaveno vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení je součástí plavidla a ovládáno z něho.
 7. Provozování wakesurfingu (tj. plavby na surfovém prkně na vlně vytvářené plavidlem bez vlečení jezdce) stejně jako plavby na jetsurfu nebo e-foilu, jsou považovány za akrobatickou činnost.
 8. V úseku vymezené vodní plochy mezi ř. km 796,45 až 797,20 lze provozovat buď 1 plavidlo při vodním lyžování, nebo maximálně dvě plavidla při akrobatických činnostech. Plavidla provozující akrobatickou činnost musí od sebe dodržovat odstup minimálně 50 metrů. Souběžné provozování vodního lyžování a akrobatických činností není povoleno.
 9. V úseku vymezené vodní plochy mezi ř. km 796,20 až 796,45 lze provozovat při akrobatických činnostech maximálně dvě plavidla nebo čtyři jetsurfy.
 10. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry, pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše. Povodí Labe, státní podnik, nebude ve vymezené vodní ploše plavební hloubky garantovat.
 11. Uživatel části vymezené vodní plochy v úseku mezi ř. km 796,45 až 797,20 si může na vodní hladinu dočasně umístit uměle vytvořené překážky, avšak je povinen tyto překážky vždy po ukončení své činnosti ve vymezené vodní ploše neprodleně odstranit.
 12. Provozování vodního lyžování a akrobatických činností není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 13. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, a dále osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu, osoby na jetsurfech musí mít za plavby i přilbu.
 14. Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, jsou provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 15. Provozem plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a 4plovoucích zařízeních.
 16. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.
 17. Ve vymezené vodní ploše je v její provozní době zakázán rybolov, koupání a potápění.
 18. Provozování vodního lyžování a akrobatických činností se povoluje do 15. 10. 2026.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona o vnitrozemské plavbě, může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa vyhodnotila provozování předmětné vymezené vodní plochy tak, jak byla vymezena a provozována dle opatření obecné povahy 31/2022 v období od 1. 5. 2022 do 15. 10. 2023. Vzhledem k jejímu bezproblémovému využívání a provozování, a na základě podnětů veřejnosti, vymezuje vodní plochu pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě ve stejné lokalitě s prodloužením provozní doby.

Projednání Návrhu opatření obecné povahy (dále jen Návrh) s obcí, na jejímž katastrálním území se vymezená vodní plocha má nacházet, se uskutečnilo po dohodě s dotčenou Obcí Křešice písemně, se zástupcem správce vodního toku Povodím Labe, státní podnik, a Městského úřadu Litoměřice, odbor životního prostředí, při periodické povodňové prohlídce vodního toku na jaře 2024. V rámci těchto projednání neobdržela Státní plavební správa žádné připomínky.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Děčín. Státní plavební správa – pobočka Děčín vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 13. 5. 2024

Sejmuto dne 29. 5. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1172/DC/24

Obdrží

Dotčený orgán státní správy

 • Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí
 • Obec Křešice

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa
 • Obec Křešice

Obec Křešice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět