Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 14/2018

kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Orlík vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – vodních skútrů

zrušeno dne 15. 6. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3633/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní nádrži Orlík vodní plochu, která je umístěna na Vltavě, při pravém břehu, ř. km 153,3 – 153,7 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 70 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry je možné provozovat každý den mimo neděle v době od 08:00 hod do 12:00 hod a od 14:00 hod do 19:00 hod.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 100 m souběžně s pravým břehem. Vzdálenost bójí od břehu bude 70 m. Celkem bude umístěno 5 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E. 24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 400 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

  Max. 3 plavidla
  8-12 hod. a 14-19 hod.
  mimo Ne
  1.5. – 30. 9.

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 3 plavidla.
 5. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 6. Provozování vodních skútrů se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – vodních skútrů a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – vodních skútrů na vymezené vodní ploše umístěné na vodní nádrži Orlík dne 26. 04. 2018 v zasedací místnosti úřadu obce Klučenice, Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, jako dotčeného orgánu podle § 30a odst. 3. Správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 zaslal své stanovisko k předmětu řízení předem a z jednání se řádně omluvil. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení předloženého znění návrhu opatření obecné povahy.

Jedná se o stávající vymezenou vodní plochu, jež byla schválena opatřením obecné povahy č. 61/2016 s platností do 26. 07. 2018. Při hodnocení zkušeností s provozem této vymezené vodní plochy za dobu její existence od roku 2016, bylo konstatováno, že dosavadní provoz probíhal bez problémů a že umístění plochy včetně stanovených technicko-provozních podmínek bylo optimální. Na základě těchto pozitivních zkušeností bylo projednáno prodloužení provozu vymezené plochy ve stávajícím rozsahu včetně provozní doby a počtu plavidel na dalších 5 let.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

 

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 9. května 2018

Sejmuto dne 25. 5. 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Č.j.: 3633/PH/18

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • MěÚ Sedlčany, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
 • Obec Klučenice, Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice
 • Obec Klučenice, Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Obec Klučenice, Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět