Obrázek

Státní plavební správa

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy 23/2018

kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Slapy, vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů

zrušeno dne 29. 6. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4333/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní nádrži Slapy vodní plochu, která je umístěna na Vltavě, při levém břehu, v ř. km 104,0–104,4, a je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce do 80 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry a jetsurfy je možné provozovat každý den mimo nedělí a státních svátků od 10:00 hod do 17:00 hod v době od 1. května do 30. září.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů a jetsurfů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 100 m souběžně s levým břehem. Vzdálenost bójí od břehu bude do 80 m. Celkem bude umístěno 5 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování jetsurfů v žádném případě překračovány.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 400 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

  Denně od 1. 5. do 30. 9.
  mimo Ne a státní svátky
  10–17 hod
  max. 3 plavidla
  Nelze provozovat zároveň vodní skútry i jetsurfy.

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně max. 3 plavidla jednoho druhu, to znamená buď pouze vodní skútry nebo jenom jetsurfy. Nelze provozovat vodní skútry a jetsurfy zároveň.
 5. Plavba jetsurfů mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu musí probíhat ve výtlačném režimu plavby nebo bez použití vlastního strojního pohonu.
 6. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a přilbu.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Provozování vodních skútrů a jetsurfů se povoluje na dobu do 30. 9. 2018 od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k provozování jetsurfů a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

O záměru projednat vymezenou vodní plochu na Vltavě v ř. km 104,00 až ř. km 104,40, levý břeh, jako náhradu za již dříve projednávanou lokalitu v ř. km 100,1 až ř. km 100,4 v katastru téže obce, byli zástupci obce Chotilsko a Neveklov, včetně zástupců správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, informováni na jednání proběhnuvší dne 19.03.2018 v sídle Státní plavební správy s tím, že zástupci obcí se přiklánějí spíše k této náhradní variantě.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozování vodních skútrů a jetsurfů na vymezené vodní ploše umístěné na vodní nádrži Slapy v ř. km 104,00 až ř. km 104,40, levý břeh, dne 03.05.2018 v hasičské zbrojnici v Záborné Lhotě 34, 262 03 Chotilsko, za účasti zástupců obce Chotilsko, zástupce osady Kobylníky a zástupce správce vodní cesty, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5. Během tohoto projednání byly na žádost obce Chotilsko zkráceny provozní hodiny ve vymezené vodní ploše od 10:00 hodin do 17:00 hodin a zakázáno její využití v neděli a ve dnech státních svátků. Současně návrh opatření obecné povahy povoluje provoz ve vymezené vodní ploše na jednu letní sezónu, tedy do 30.09.2018, poté bude provoz vyhodnocen.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé z uvedeného projednání, jež se vztahují k provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů nebo k provozování jetsurfů – a k zajištění plavební bezpečnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše, jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou. Zkušenosti z jiných lokalit ukazují, že vymezení plochy pro provoz vodních skútrů snižuje četnost porušování pravidel plavebního provozu nebo nerespektování plavebního značení v běžném plavebním provozu.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Praha. Státní plavební správa – pobočka Praha vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne 16. května 2018

Sejmuto dne 1. 6. 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 4333/PH/18

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • MěÚ Dobříš, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice
 • Obec Chotilsko, Chotilsko 7, 262 03 Chotilsko

Obec Chotilsko, Chotilsko 7, 262 03 Chotilsko, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět