Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 44/2023

kterým se vymezuje část Křeneckého jezera pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

účinnost skončila dne 30. 10. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3570/PH/23 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje vodní plochu, která je umístěna na Křeneckém jezeře v k. ú. Křenek a v k. ú Ovčáry u Dřís, a je tvořena pásem vodní plochy o délce cca 750 m a šířce 90 m až 130 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat do 30.10.2023, každý den v době od 8:00 do 20:00 hodin. Vymezenou vodní plochu bude využívat v době od 8:00 do 13:00 hodin spolek WATER SKI CLUB Neratovice, z.s., a v době od 15:00 do 20:00 hodin Tělovýchovná jednota Neratovice z.s.
 2. Plavební značení vymezené vodní plochy je následující:

  Na severozápadním a jihovýchodním břehu takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma min. 10 cm:

  „do 30. 10.,
  8–20 hod., max. 1 plavidlo,
  8–13 hod. WATER SKI CLUB Neratovice, z.s.,
  15–20 hod. Tělovýchovná jednota Neratovice z.s.“

  Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrové šipky budou bílé barvy s číselným údajem o délce dráhy v metrech v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Celkem bude umístěno 7 znaků.

  Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 180 m souběžně se severozápadním břehem a dále při jihovýchodním břehu ve vzdálenosti od sebe 60 m až 150 m. Na obou koncích vymezené vodní plochy budou další dvě ukončovací bóje. Celkem bude umístěno 15 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Plavební značení je vyznačeno v přiloženém zákresu, který je součástí tohoto opatření obecné povahy.

 3. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou, upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na severozápadním břehu na věži rozhodčích. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vyzdvižení balónu do předepsané výšky.
 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat pouze jedno plavidlo.
 5. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 6. Provozování vodního lyžování není dovoleno za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 7. Všichni vodní lyžaři a dále osoby na plavidlech neznalé plavání musí mít na sobě záchrannou vestu.
 8. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 9. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních. Nesmí docházet k erozi břehů a k ohrožení hnízdění živočichů (zejména v období březen až červen) a ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.
 10. Upozornění: Ve vymezené vodní ploše je umístěn skokanský můstek o rozměrech 4,20 m x 8,0 m. Tato zařízení není určeno pro veřejnost, nesmí být využíváno bez souhlasu jeho vlastníka a musí být míjeno v bezpečné vzdálenosti. Rovněž tak stávající vybójkovaná závodní slalomová dráha a skokanská dráha není určena pro veřejnost a nesmí být využívána a poškozována veřejností.
 11. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 30.10.2023.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše, která je umístěna na Křeneckém jezeře v k. ú. Křenek a v k. ú Ovčáry u Dřís, a je tvořena pásem vodní plochy o délce cca 750 m a šířce 90 m až 130 m, dne 21.03.2023 v sídle v sídle obce Křenek, 277 14 Křenek čp. 23, s dotčenými orgány státní správy. Ústního jednání se rovněž zúčastnili zástupci WATER SKI CLUB Neratovice, z.s., se sídlem 277 14 Křenek 119, a Tělovýchovné jednoty Neratovice z.s., se sídlem kpt. Jaroše 233/26, 277 11 Neratovice. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy včetně doby provozu.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na jezeře Křenek část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 23.03.2023 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce. Ve stanovené lhůtě nebyly Státní plavební správě doručeny žádné připomínky ani námitky.

Plavební úřad dospěl k závěru, že na jezeře Křenek nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 26. května 2023.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. října 2023.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

 

Vyvěšeno dne 11. 5. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 3570/PH/23

Příloha

 • Zákres situace vymezené vodní plochy (listů: 1)

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3-Žižkov
 • Městský úřad Neratovice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
 • Obec Křenek, Křenek 23, 277 14 Křenek
 • Obec Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Ovčáry

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Obec Křenek, Křenek 23, 277 14 Křenek
 • Obec Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Ovčáry

Obec Křenek a obec Ovčáry se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

 

Příloha k čj. 3570/PH/23

Zákres situace vymezené vodní plochy

Obrázek: Příloha k čj. 3570/PH/23 – Zákres situace vymezené vodní plochy

© Státní plavební správa
Zpět