Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 45/2023

kterým se vymezuje část vodní cesty Vltavy na nádrži VD Orlík pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozu vodních skútrů

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3509/PH/23 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje vodní plochu, která je umístěna na vodní cestě Vltavě na nádrži VD Orlík, při pravém břehu, v ř. km 153,3–153,7, a je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 70 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry je možné provozovat každoročně od 1. května do 30. září každý den mimo neděle v době od 08:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 19:00 hodin.
 2. Plavební značení vymezené vodní plochy je následující:

  Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Pod oběma břehovými signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma min. 10 cm:

  „od 1. 5. do 30. 9.
  8–12 hod. a 14–19 hod. mimo Ne,
  max. 3 plavidla“

  Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 400 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

  Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:

  • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 153,30 ve vzdálenosti 70 m od pravého břehu,

   bóje č. 2 bude osazena v ř. km 153,40 ve vzdálenosti 70 m od pravého břehu,

   bóje č. 3 bude osazena v ř. km 153,50 ve vzdálenosti 70 m od pravého břehu,

   bóje č. 4 bude osazena v ř. km 153,60 ve vzdálenosti 70 m od pravého břehu,

   bóje č. 5 bude osazena v ř. km 153,70 ve vzdálenosti 70 m od pravého břehu.

  Bóje budou umístěny souběžně s pravým břehem. Celkem bude umístěno 5 bójí (dle přiložené situace). Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze tři plavidla.
 4. Provozování není dovoleno za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 5. Plavidla správce vodní cesty, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen správce vodní cesty), mohou v provozní době vymezené vodní plochy vplouvat po nezbytně nutnou dobu do této vodní plochy za účelem provádění provozní údržby. Uživatel vymezené vodní plochy je povinen dbát pokynů správce vodní cesty udělovanými v souladu s jeho kompetencemi.
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 7. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních. Nesmí docházet k erozi břehů a k ohrožení hnízdění živočichů (zejména v období březen až červen) a ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.
 8. V provozní době vymezené plochy pro provozování vodních skútrů je v této vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 9. Provozování vodních skútrů se povoluje na dobu od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 30.09.2027.
 10. Tímto opatřením obecné povahy se ruší opatření obecné povahy č. 52/2018 ze dne 15.06.2018.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozu vodních skútrů – a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozu vodních skútrů – na vymezené vodní ploše, umístěné na vodní cestě Vltavě na nádrži VD Orlík, při pravém břehu, v ř. km 153,3–153,7, tvořené pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 70 m, dne 27.02.2023 v zasedací místnosti úřadu obce Klučenice, Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, s dotčenými správními orgány podle § 136 správního řádu a se správcem vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení předloženého znění návrhu opatření obecné povahy. Projednáním došlo k odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy.

Jedná se o stávající vymezenou vodní plochu, jež byla schválena opatřením obecné povahy č. 52/2018 s platností do 30.06.2023. Při hodnocení zkušeností s provozem této vymezené vodní plochy za dobu její existence od roku 2016, bylo konstatováno, že dosavadní provoz probíhal bez problémů, a že umístění plochy včetně stanovených technicko-provozních podmínek bylo optimální. Na základě těchto pozitivních zkušeností bylo projednáno prodloužení provozu vymezené plochy ve stávajícím rozsahu, včetně provozní doby a počtu plavidel do 30.09.2027.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní nádrži Orlík část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozu vodních skútrů – byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 02.03.2023 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce. Ve stanovené lhůtě nebyly Státní plavební správě doručeny žádné připomínky ani námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodních skútrů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 26. května 2023.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. září 2027.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

 

Vyvěšeno dne 11. 5. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 3509/PH/23

Příloha

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Klučenice, Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

 

Příloha k čj. 3509/PH/23

Zákres situace vymezené vodní plochy

Obrázek: Příloha k čj. 3509/PH/23 – Zákres situace vymezené vodní plochy

© Státní plavební správa
Zpět