Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 47/2023

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 29. 5. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1273/DC/23 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události (závody vodních skútrů), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Matylda,
ve vodní ploše vymezené opatřením obecné povahy 14/2021,
ve dnech 26. 5. 2023, 27. 5. 2023 a 28. 5. 2023,
vždy v době od 9:00 do 20:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Úsek zastavené plavby bude na levém břehu u sjezdu do vody označen signálním znakem A.1 „Zákaz proplutí“ dle Přílohy č. 7 k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. U tohoto signálního znaku a u hlavního vjezdu k areálu vodních sportů Matylda bude přítomna hlídka, která bude ve spojení s pořadatelem povolené akce na sledované vodní cestě a která bude dávat doplňující informace vůdcům plavidel.
  2. Po dobu výše uvedeného zastavení plavebního provozu ve vymezené vodní ploše Matylda zajistí pořadatel povolené akce hlídky na doprovodných plavidlech vybavené megafonem nebo jiným akustickým zařízením. Tyto hlídky budou zajišťovat, aby v době konání povolené akce nebyl možný přístup koupajících se osob do vymezené vodní plochy, a aby do této plochy nevplula plavidla, která se neúčastní akce. Doprovodná plavidla s vlastním strojním pohonem nesmí plout do míst určených pro koupání.
  3. Pořadatel povolené akce není oprávněn omezit plavbu ostatních plavidel na vodní cestě Matylda plujících mimo vymezenou vodní plochu.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti pořadatele – JetSki Race CZ z. s., se sídlem Teplická 514, Odolena Voda, IČO: 090 546 34, povolila pořádání akce na sledované vodní cestě vodní plocha Matylda (závody vodních skútrů – Mistrovství ČR) ve vymezené vodní ploše dle opatření obecné povahy 14/2021. Tato akce se bude konat ve dnech 26. 5. 2023, 27. 5. 2023 a 28. 5. 2023, vždy od 9:00 do 20:00 hodin. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě dojde ve vymezené vodní ploše k zastavení plavebního provozu plavidel, která se neúčastní akce.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 16. 5. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1273/DC/23

© Státní plavební správa
Zpět