Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 48/2023

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 28. 5. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1278/DC/23 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události (konání akce na sledované vodní cestě – závody motorových člunů), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě opakovaně krátkodobě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě LABE,
v přístavním bazénu Děčín-Rozbělesy, v úseku ř. km 742,06 až ř. km 742,15,
dne 27. 5. 2023,
v době od 8:00 do 17:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Úsek zastavené plavby bude ve vjezdu do přístavního bazénu a v přístavním bazénu v úrovni ř. km 742,15 označen signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.
  2. U těchto zákazových znaků bude přítomna hlídka pořadatele povolené akce vybavená megafonem a vysílačkou aktivovanou na kanále č. 10, která bude ve spojení s pořadatelem a bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel, která se nezúčastní akce.
  3. Plavba bude zastavována opakovaně krátkodobě, vždy maximálně na dobu trvání rozjížďky jedné kategorie, tj. maximálně na jednu hodinu. V případě obnovení plavby plavidel, která se neúčastní povolené akce, budou bóje vždy umístěny tak, aby plavební dráha byla dostatečně široká, a aby tato plavidla mohla bezpečně proplout povoleným úsekem pro akci a zamezilo se vytváření plavebně nebezpečných situací.
  4. Pořádání akce je povoleno do vodního stavu 450 cm na vodočtu v Ústí nad Labem.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa svým rozhodnutím vydaným pod č. j. 1269/DC/23 povolila na základě žádosti Klubu vodních motoristů Děčín z. s., se sídlem Děčín III, Kladenská 317/17, IČO: 682 983 74, konání akce na sledované vodní cestě – závody motorových člunů na vodní cestě Labe v přístavním bazénu Děčín-Rozbělesy dne 27. 5. 2023 v úseku od ř. km 742,06 po ř. km 742,15.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 16. 5. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1278/DC/23

© Státní plavební správa
Zpět