Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 49/2023

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 22. 6. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1249/PR/23 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS 2023 a IGNIS DRONE SHOW v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská,
v úseku ř. km. 56,20 až 59,00

dne 10. 06. 2023,
v době od 21:00 hodin do 24:00 hodin

dne 14. 06. 2023,
v době od 21:00 hodin do 24:00 hodin

dne 17. 06. 2023,
v době od 21:00 hodin do 24:00 hodin

dne 21. 06. 2023,
v době od 21:00 hodin do 24:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba je zastavena na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská ve dnech 10. 06. 2023, 14. 06. 2023, 17. 06. 2023 a 21. 06. 2023 v době od 21:00 hodin do 24:00 hodin v daných dnech. Zastavení provozu se netýká velkých plavidel osobní lodní dopravy Dopravního podniku města Brna a.s.

Článek 3
Odůvodnění

SNIP & Co, reklamní společnost, s. r. o., se sídlem Špitálka 41, 660 18 Brno, požádala dne 08. 02. 2023 o povolení pořádání přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENESIS 2023 a IGNIS DRONE SHOW  ve dnech 10. 06. 2023, 14. 06. 2023, 17. 06. 2023 a 21. 06. 2023 v době od 21:00 hodin do 24:00 hodin v daných dnech na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská. Podle ustanovení § 22a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu zastavit plavební provoz. Státní plavební správa projednala dne 27. 02. 2023 v objektu Dopravního podniku města Brna návrh opatření obecné povahy ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská. Při projednání návrhu bylo žadatelem požádáno o rozšíření doby zastavení plavebního provozu od 21:00 hodin, neboť součástí přehlídky ohňostrojů bude i IGNIS DRONE SHOW, přičemž návrh byl akceptován a zapracován do tohoto opatření obecné povahy.

Součástí bezpečnostního opatření, které slouží k zabezpečení plavebního provozu, jsou mj. i plavidla osobní lodní dopravy Dopravního podniku města Brna a.s. Tato plavidla osobní lodní dopravy Dopravního podniku města Brna a.s. jsou spolu s plavidly integrovaného záchranného systému a Státní plavební správy proto vyjmuta ze zákazu plavby v uvedené dny a v uvedenou dobu.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 01. 03. 2023 a dále na úřední desce Úřadu městské části města Brna, Brno – Bystrc dne 07. 03. 2023 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě neobdržela Státní plavební správa žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu dne 10. 06. 2023.

Článek 5
Poučení

Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 16. 5. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.: 1249/PR/23

 

Obdrží

Navrhovatel

  • SNIP & Co, reklamní společnost, spol. s r.o., Špitálka 41, 660 18 Brno

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát města Brna, vodoprávní úřad, Kounicova 67, 601 67 Brno

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice
  • Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
© Státní plavební správa
Zpět