Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 50/2023

kterým se omezuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným 4032/PH/23 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes velkou plavební komoru Hořín na plavebním kanále Vraňany – Hořín
od 17.05.2023 do odvolání

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Zvedací zařízení mostu na velké plavební komoře Hořín je v chybovém stavu a do odvolání nebude možné most zvedat. Podjezdná výška mostu je závislá na aktuálním vodním stavu v dolní rejdě a aktualní podjezdná výška je uvedena na proměnném znaku C.2b. Velká plavební komora Hořín je mimo toto omezení v běžném provozu.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, je plavba na vodní cestě Vltava na plavebním kanále Vraňany – Hořín přes velkou plavební komoru Hořín od 17.05.2023 omezena z důvodu technické poruchy zvedacího zařízení mostu, který není možné zvedat. Samotná velká plavební komora Hořín je mimo toto omezení v běžném provozu.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 17. 5. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 4032/PH/23

© Státní plavební správa
Zpět