Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 52/2023

kterým se na přehradní nádrži Dalešice vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě - provozování vodních skútrů a jetsurfů

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1334/PR/23 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na přehradní nádrži Dalešice vodní plochu, která je umístěna v „Popůvské zátoce“, ř. km 67,050 – 67,180 o délce cca 510 m a využitelné šířce cca 130 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování, vodní skútry a jetsurfy je možné provozovat každý den mimo neděle a státní svátky od 10:00 hod do 17:00 hod v době od 1. 6. do 30. 9.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování vodních skútrů a jetsurfů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Celkem bude umístěno 5 bójí. Bóje budou rozmístěny ve dvou přímých liniích (1. linie/bóje 1–3., 2. linie/bóje 4, 5) následovně:

  • Bóje č. 1 – 3 budou osazeny ve vzdálenosti cca 20 m od ústí „Popůvské zátoky“ ve vzdálenosti cca 50 m od břehů zátoky, bóje č. 2 bude osazena uprostřed mezi bójemi č. 1, 3.

  • Bóje č. 4, 5 budou osazeny ve vzdálenosti cca 510 m od ústí „Popůvské zátoky“, ve vzdálenosti cca 50 m od břehů zátoky.

  Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů v žádném případě překračovány.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou na pravém břehu a levém břehu „Popůvské zátoky“ osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ a břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.

  Signální znaky budou umístěny takto:

  „Znaky č. 1“ (dle situačního nákresu) souřadnice – 49° 8´ 49,19´´ N, 16° 6´ 34,31´´ E.

  „Znaky č. 2“ (dle situačního nákresu) souřadnice – 49° 8´ 56,72´´ N, 16° 6´ 56,52´´ E.

  „Znaky č. 3“ (dle situačního nákresu) souřadnice – 49° 8´ 51,41´´ N, 16° 7´ 00,77´´ E.

  „Znaky č. 4“ (dle situačního nákresu) souřadnice – 49° 8´ 42,24´´ N, 16° 6´ 38,25´´ E.

 4. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrové šipky budou bílé barvy. Šipky budou takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálních znaků bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod signálními znaky na začátku vymezené vodní plochy (ústí „Popůvské“ zátoky, znaky č. 1, 4) budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti s textem:

  „Denně od 1. 6. do 30. 9., 10:00 – 17:00 hod.
  Vodní lyžování – max. 1 plavidlo.
  Vodní skútry nebo jetsurfy – max. 2 plavidla.
  Nelze provozovat zároveň vodní lyžování a vodní skútry, jetsurfy.
  Nelze provozovat zároveň jetsurfy a skútry.
  Nelze provozovat o nedělích a svátcích.“

 5. Na pravém břehu „Popůvské zátoky“ (při pohledu z „hlavní zdrže vodního díla“) bude ve vzdálenosti cca 50 m od jejího ústí umístěno signalizační zařízení se žlutým balónem o průměru min. 0,8 m, provedené tak, aby bylo možné vyvěsit předepsaný žlutý balón dobře viditelně z vodní cesty do výše 4 m nad vodní hladinu. Signalizační zařízení bude umístěno (dle situačního nákresu) cca takto: souřadnice 49° 8´ 41,82´´ N, 16° 6´ 44,20´´ E.
 6. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen vyvěsit žlutý balón upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi nad vodní hladinu do předepsané výše 4 m.
 7. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat 1 plavidlo pro vodní lyžování nebo 2 vodní skútry nebo 2 jetsurfy. Souběžné provozování vodního lyžování a vodních skútrů nebo jetsurfů není povoleno. Souběžné provozování vodních skútrů a jetsurfů současně není rovněž povoleno.
 8. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkových tabulkách.
 9. Plavidlo použité k provozování vodního lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 10. Provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti, nepříznivých povětrnostních podmínek a ve vzdálenosti bližší jak 10 m od břehů zátoky.
 11. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.
 12. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení provozování vodního lyžování, vodních skútrů nebo jetsurfů odstranit tyto překážky z vodní plochy.
 13. Osoby provozující vodní lyžování a dále osoby, nacházející se na plavidlech při provozování vodního lyžování, neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 14. Osoby na jetsurfech a vodních skútrech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a přilbu.
 15. Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, jsou provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit událost příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 16. Provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů se povoluje na dobu tří let od nabytí účinnosti.
 17. Tímto se ruší opatření obecné povahy 49/2021 ze dne 2. 6. 2021.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n), zákona o vnitrozemské plavbě, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností  nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů, jetsurfů a vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. S ohledem na skutečnost, že vodní lyžování a jetsurfy lze provozovat pouze ve vymezených plochách a vodní skútry jsou určeny nejen pro průběžnou plavbu, ale i pro figurální a akrobatickou plavbu, při které nemohou být dodržena některá pravidla plavebního provozu a která smí být provozována pouze ve vymezených plochách, je opatřením k zajištění bezpečnosti plavebního provozu právě i vymezení takové části vodní cesty na přehradní nádrži Dalešice.

V předmětné lokalitě se jedná o opětovné vymezení vodní plochy pro provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů na základě vyhodnocení plavebního provozu, který byl schválen opatřením obecné povahy vydaným Státní plavební správou č. 49/2021 s platností do 17. 06. 2023.

Státní plavební správa seznámila se záměrem vymezit vodní plochu pro provozování vodního lyžováním vodních skútrů a jetsurfů umístěné na přehradní nádrži Dalešice zástupce dotčených orgánů státní správy, zástupce povodí Moravy, s. p., zástupce dotčených obcí a další pozvané při projednání konceptu návrhu opatření obecné povahy, které se uskutečnilo dne 23. 02. 2023 na Obecním úřadě Kramolín. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení předloženého znění návrhu opatření obecné povahy.

 

Zástupci správce vodní cesty – Povodí Moravy, s.p. při jednání vznesli požadavek na zmenšení průměru bójí použitých k vyznačení vymezené části vodní cesty z 0,6 m na 0,5 m. Tomuto požadavku bylo vyhověno a provedené úpravy byly zahrnuty do Článku 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Zástupkyně Obce Kramolín – starostka obce vyjádřila nesouhlas s umístěním a vymezením časti vodních cesty k výše uvedenému účelu, tento nesouhlas nebyl však více specifikován a proto se jím dále plavební úřad nezabýval.

Zástupci Obce Popůvky rovněž vyjádřili svůj nesouhlas s umístěním dráhy, neboť dle jejich názoru „se reálně v zátoce zvýšil provoz plavidel, hluk z plavidel se ze zátoky nese do obce a zvyšuje se diskomfort občanů“. Státní plavební správa se s tímto názorem obce neztotožňuje, neboť je těžko prokazatelné a možné oddělit vliv běžného plavebního provozu od „upraveného“, tedy provozu ve vymezené části vodní cesty přehradní nádrži Dalešice. Navíc k otázce zatížení hlukem uvádíme, že plavidla, která jsou využívána k specifické činnosti jako vodní lyžování, vodní skútry apod. podléhají evidenci podle zákona o vnitrozemské plavbě a jedná se o výrobky uvedené na trh v souladu s Nařízením vlády č. 96/2016 Sb. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech. V tomto nařízení vlády jsou zapracovány mimo jiné také požadavky předpisů Evropské unie na emise a hluk výrobků dodávaných na trh. Plavidla, která se prodávají na evropském trhu, jsou opatřena certifikátem CE (prohlášení o shodě s předpisy Evropské unie) a podléhají pravidelným technickým prohlídkám. Problematika hluku je obecně řešena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Další podrobnosti a zapracování příslušných předpisů Evropské unie obsahuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro velmi specifickou činnost, jakou je např. provoz vodních skútrů na sledované vodní cestě, však není v uvedených předpisech stanoven hygienický limit hluku.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se na přehradní nádrži Dalešice vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy a na úředních deskách obcí Kramolín a Popůvky po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené době nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Státní plavební správa dospěla k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty přehradní nádrž Dalešice nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty na přehradní nádrži Dalešice umístěné v „Popůvské zátoce“, ř. km 67,050 – 67,180 pro provozování vodního lyžování a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

 

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s ustanovením § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 3. června 2026.

Článek 6
Poučení

Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

 

Vyvěšeno dne 19. 5. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.:1334/PR/23

Příloha

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obce Kramolín a Popůvky se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

 

Příloha k čj. 1334/PR/23

Situace umístění vymezené vodní plochy a plavebního značení

Obrázek: Příloha k čj. 1334/PR/23 – Situace umístění vymezené vodní plochy a plavebního značení

© Státní plavební správa
Zpět