Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 58/2023

kterým se omezuje plavební provoz

zrušeno dne 11. 12. 2023
Opatřením obecné povahy č. 176/2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4592/PH/23 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,53,
ve dnech od 30.05.2023 do odvolání.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Po dobu zastavení provozu malé plavební komory Dolní Beřkovice, bude proplouvání zajišťováno velkou plavební komorou Dolní Beřkovice.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03, IČO 70890005, rozhodla o zastavení plavby přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,53, ve dnech od 30.05.2023 do odvolání z důvodu poruchy hydraulického ovládání klapky malé plavební komory za účelem zajištění bezpečného provozu vodního díla.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 30. 5. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 4592/PH/23

© Státní plavební správa
Zpět