Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 138/2023

kterým se na vodní cestě Matylda vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem, a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě.

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2619/DC/23 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na výše uvedené vodní cestě vodní plochu o délce 1030 m a šířce od břehu ke břehu, přičemž východní hranice vymezené vodní plochy je vzdálena cca 520 m od východního břehu vodní plochy Matylda a západní hranice vymezené vodní plochy je vzdálena cca 320 m od západního břehu vodní plochy Matylda (dále jen vymezená vodní plocha).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vymezená vodní plocha určená pro provozování vodního lyžování a akrobatických činností malých plavidel, bude ve vzdálenosti 520 m od východního břehu vyznačena na hladině třemi žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“ a ve vzdálenosti 320 m od západního břehu dvěma žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“.

  Tři bóje tvořící východní hranici vymezené plochy budou umístěny v souřadnicích:

  WGS N 50,526569 a WGS E 13,613564,
  WGS N 50,525956 a WGS E 13,613650,
  WGS N 50,525306 a WGS E 13,613781 (pořadí od severu k jihu).

  Dvě bóje tvořící západní hranici vymezené plochy budou umístěny v souřadnicích:

  WGS N 50,526011 a WGS E 13,599559,
  WGS N 50,525656 a WGS E 13,599646, (pořadí od severu k jihu).

  Celkem bude umístěno 5 bójí. Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

  Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování povolených činností v žádném případě překračovány.

 2. V úrovni prodloužené linie východní hranice vymezené vodní plochy tvořené třemi bójemi ve vzdálenosti 520 m od východního břehu budou na obou březích na společném sloupku osazeny břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ a E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrové šipky budou bílé barvy. Ve směrových šipkách bude vepsána číselná hodnota 1030 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj spodního signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky nebo v jejich bezprostřední blízkosti budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  „Pouze se souhlasem Statutárního města Most,
  denně od 1. 5. do 30. 9.,
  vodní lyžování a wakesurfing 9:00 – 21:00 hod., akrobatické činnosti 9:00 – 18:00 hodin,
  vodní lyžování – max. 1 plavidlo, akrobatické činnosti – max. 6 plavidel (z toho wakesurfing – max. 2 plavidla).
  Souběžné provozování vodního lyžování a akrobatických činností není povoleno.
  Plavba jetsurfů je možná pouze, není-li ve vymezené ploše v provozu jiné plavidlo, max. 10 jetsurfů.
  Platnost do 30. 9. 2027.“

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 3. Provozování vodního lyžování musí být u vymezené vodní plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňujícího ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do vymezené plochy. Toto označení bude umístěno na severním břehu v místě spouštění plavidel do vody. Provoz vodního lyžování smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 4. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování či wakesurfingu musí být vybaveno vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení je součástí plavidla a ovládáno z něho.
 5. Ve vymezené vodní ploše lze provozovat pouze 1 plavidlo při vodním lyžování nebo 6 plavidel při akrobatických činnostech. Souběžné provozování vodního lyžování a akrobatických činností není povoleno. Provozování wakesurfingu (plavba na surfovém prkně na vlně vytvářené plavidlem bez vlečení jezdce) je považováno za akrobatickou činnost, wakesurfing však mohou souběžně provádět pouze dvě plavidla, přitom ostatní plavidla provozující akrobatickou činnost (tj. maximálně 4 plavidla) musí od plavidel a jezdců provozujících wakesurfing dodržovat odstup minimálně 50 metrů. Plavba jetsurfů ve vymezené vodní ploše je možná pouze, není-li zde v provozu žádné jiné plavidlo. Maximální počet souběžně provozovaných jetsurfů je 10 jetsurfů.
 6. Vodní lyžování a wakesurfing je možné provozovat každý den v době od 9:00 hod do 21:00 hod.
 7. Akrobatické činnosti, včetně provozování jetsurfů, je možné provozovat každý den v době od 9:00 hod do 18:00 hod..
 8. Provozování plavidel ve vymezené vodní ploše není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a za nepříznivých povětrnostních podmínek.
 9. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a přilbu.
 10. Uživatelé vymezené vodní plochy se musejí před zahájením provozu plavidla ve vymezené vodní ploše seznámit s jejími parametry (zejména s plavebními hloubkami) a se zněním opatření obecné povahy.
 11. Provozování vodního lyžování, akrobatických činností a jetsurfů se povoluje na dobu do 30. 9. 2027.
 12. Vývaziště plavidel u levého (severního) břehu provozované společností Salaxis s.r.o., Praha, není součástí vymezené vodní plochy.
 13. Tímto se ruší opatření obecné povahy 14/2021 ze dne 29. 3. 2021.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování/malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa – pobočka Děčín, jakožto příslušný plavební úřad (dále jen plavební úřad) na základě obdrženého písemného podnětu Statutárního města Most a jeho projednání v červenci 2023 vydala Návrh opatření obecné povahy č. 41/2023, kterým se na vodní cestě Matylda vymezuje výše uvedená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a akrobatických činností. Oproti platnému opatření obecné povahy 14/2021 ze dne 29. 3. 2021 dochází ke dvěma změnám – zrušení menší zóny přilehlé k západnímu břehu původně určené pouze pro plutí malých plavidel – jetsurfů. Druhou změnou je povolení provozování wakesurfingu do 21:00 hodin. Opatření obecné povahy 14/2021 ze dne 29. 3. 2021 se ke dni účinnosti tohoto opatření obecné povahy ruší.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje uvedená část vodní cesty Matylda, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 12. 7. 2023 s pořadovým číslem 41/2023 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce. Na úřední desce Statutárního města most byl návrh opatření obecné povahy 41/2023 vyvěšen dne 13. 7. 2023 a sejmut z úřední desky byl dne 31. 7. 2023.

Ve stanovené lhůtě nebyly Státní plavební správě doručeny žádné připomínky ani námitky.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v dotčeném úseku vodní cesty na vodní ploše Matylda nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

 

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty Matylda pro provozování vodního lyžování a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. 9. 2027

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 7. 9. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2619/DC/23

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Statutární město Most se sídlem Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, 434 01 Most se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět