Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 139/2023

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 27. 4. 2024

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2771/PR/23 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu stavební opravy na plavební komoře Spytihněv, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec,
v úseku od k. km.43.850 po k. km 43.950,
ve dnech od 02. 10. 2023 do 26. 04. 2024.


Článek 2
Organizace zastavení a přerušení plavebního provozu

Úsek vodní cesty od k. km.43.850 po k. km 43.950 včetně plavební komory Spytihněv je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty, kterým je Povodí Moravy, státní podnik, závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, IČO 708 90 013 (dále jen správce vodní cesty), ze dne 21. 07. 2023 o dočasné zastavení plavby a přerušení plavebního provozu na plavební komoře Spytihněv, vodní cesty řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec z důvodu provedení stavebních oprav, které budou probíhat ve dnech od 02. 10. 2023 do 26. 04. 2024.

V souladu se zněním ustanovení § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § ustanovení 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 7. 9. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č.j.: 2771/PR/23

Obdrží:

Navrhovatel

  • Povodí Moravy, státní podnik; doručit závodu Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Otrokovice, Odbor životního prostředí, nám. 3. května 1790, 765 02 Otrokovice

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov
  • Obec Spytihněv, Spytihněv 359, 763 64 Spytihněv

 

Obec Spytihněv se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět