Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 141/2023

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 10. 9. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 7610/PH/23 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu pominutí mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě obnovuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v celém bazénu veřejného ochranného přístavu Praha-Smíchov, ř. km 55,53
od 8. 9. 2023.

Článek 2
Organizace obnovení plavebního provozu

Plavba všech plavidel je obnovena.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení místně příslušného vodoprávního úřadu a hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, o ukončení prací spojených s odstraněním havárie – úniku ropných látek, rozhodla o obnovení plavebního provozu ve veřejném ochranném přístavu Praha-Smíchov.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší opatření obecné povahy č. 140/2023.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 8. 9. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 7610/PH/23

© Státní plavební správa
Zpět