Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 142/2023

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 23. 9. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2947/DC/23 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz

na vodní cestě Labe v Hradci Králové v oblasti Tyršova mostu 
ve dnech od 18. 9. 2023 do 22. 9. 2023.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

  1. Ve výše uvedených dnech bude na vodní cestě Labe v Hradci Králové v profilu Tyršova mostu docházet ke střídavému zastavování plavebního provozu.
  2. Úsek zastavené plavby bude v době zastaveného plavebního provozu vyznačen na obou březích nad i pod mostem břehovými signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.
  3. Na vodní hladině mezi těmito břehovými znaky budou umístěny uzávěrové bóje žluté barvy.
  4. Mimo dobu zastaveného plavebního provozu bude břehové plavební značení instalované pro potřeby stavby zakryto a z vodní hladiny budou odstraněny žluté uzávěrové bóje.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti společnosti VisSan – práce ve výškách, Tomáš Mysliveček, se sídlem Vojice 1, 50801 Hořice, z důvodu stavebních prací na Labi pod Tyršovým mostem v Hradci Králové (dále jen stavba), upravuje ve výše uvedených dnech plavební provoz na vodní cestě Labe v Hradci Králové. V uvedeném období bude v profilu stavby docházet ke střídavému zastavování plavebního provozu. Plavbou plavidel v dotčeném úseku vodní cesty bez provedené úpravy plavebního provozu by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 13. 9. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2947/DC/23

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební,
  • Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Statutární město Hradec Králové

Statutární město Hradec Králové se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 7 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět