Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 173 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 143/2023

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3270/PR/23 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu provádění stavebních prací zastavuje plavební provoz

na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec,
v plavební komoře Babice včetně horní a dolní rejdy komory,
v úseku k. km.40,650 – 40,950
od dne 2. 10. 2023 do 20. 4. 2024.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Úsek vodní cesty od k. km.40,650 po k. km 40,950 včetně plavební komory Babice je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno ze dne 12. 09. 2023 rozhodla o zastavení plavby a přerušení plavebního provozu na plavební komoře Babice a v její dolní a horní rejdě z důvodu provádění stavebních prací pří výstavbě čekacích stání pro plavidla.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

 

Vyvěšeno dne 19. 9. 2023

Sejmuto dne …………………

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 3270/PR/23

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

 

Obec Babice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět