Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 173 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 145/2023

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 21. 4. 2024

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3180/PR/23 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu provádění stavebních prací zastavuje plavební provoz

na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec,
v dolní rejdě plavební komory Spytihněv,
v úseku k. km.43,700 – 43,800
od dne 2. 10. 2023 do 20. 4. 2024.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Úsek vodní cesty od k. km.43,700 po k. km 43,800 včetně plavební komory Spytihněv je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno ze dne 12. 09. 2023 rozhodla o zastavení plavby a přerušení plavebního provozu na plavební komoře Spytihněv a v její dolní rejdě z důvodu stavebních prací pří výstavbě čekacího stání pro plavidla.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

 

Vyvěšeno dne 19. 9. 2023

Sejmuto dne 5. 10. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 3180/PR/23

Navrhovatel

  • Povodí Moravy, státní podnik; doručit závodu Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Otrokovice, Odbor životního prostředí, nám. 3. května 1790, 76502 Otrokovice

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov
  • Obec Spytihněv, Spytihněv 359, 763 64 Spytihněv

 

Obec Spytihněv se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět